Oprócz odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych oraz odznak klubowych i kadry funkcjonujących w PTTK istnieją też odznaki ustanowione przez inne stowarzyszenia, organizacje i instytucje. OdznakaNajstarszą odznaką turystyczną, istniejącą od 1935 r., jest GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO (GOT PTT). Od momentu jej wprowadzenia po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. Celem Górskiej Odznaki Turystycznej PTT jest zachęcanie do poznawania polskich i ościennych gór oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. GOT PTT można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku. O przyznanie Odznaki można ubiegać się od 10. roku życia. Odznaka jest ustanowiona w dwóch kategoriach i posiada pięć stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży srebrny i duży złoty.

OdznakaDla dzieci od 8. do 14. lat przeznaczona jest GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO „KU WIERCHOM”. Celem GOT PTT „Ku Wierchom” jest zachęcenie dzieci do poznawania polskich gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, a także informacja o istnieniu i działalności PTT. GOT PTT „Ku Wierchom” można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku, w dowolnym okresie czasu. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, rajdów, w czasie „zielonych” i „białych” szkół i innych imprez turystycznych. Odznaka jest jednostopniowa

Odznaka KRAJOZNAWCZA ODZNAKA IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO ustanowiona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ma służyć przybliżeniu sylwetki dr. Tytusa Chałubińskiego, najsłynniejszego lekarza XIX-wiecznej Warszawy, odkrywcy Zakopanego, pioniera taternictwa i turystyki górskiej, jednego z współzałożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego, które zostało reaktywowane z dniem 10.10.1981 r. na fali solidarnościowego zrywu. Jest rodzajem hołdu dla tego wielkiego człowieka, a jednocześnie zachętą do poznawania jego życia, a także tatrzańskich tras jakimi podążał. Wychodzi tym samym naprzeciwko statutowym celom Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego nakierowanym na poznawanie i kontemplowanie piękna polskich gór oraz zachowanie ich w niezmienionym stanie dla potomnych. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością dr. Tytusa Chałubińskiego wymienionych w Regulaminie. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania nieograniczony.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „TYSIĘCZNIKI TRZECH NARODÓW” (TTN PTT). Celem Odznaki PTT „Tysięczniki Trzech Narodów” jest zachęcanie do poznawania gór Polski, Czech i Słowacji oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. TTN PTT można zdobywać we wszystkich pasmach górskich Polski, Czech i Słowacji w ciągu całego roku. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Aby zdobyć poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę szczytów: stopień brązowy – 20, stopień srebrny – 30, stopień złoty – 40.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „ZAMKI TRZECH NARODÓW” (ZTN PTT). Celem Odznaki PTT „Zamki Trzech Narodów” jest zachęcanie do poznawania historii Polski, Czech i Słowacji poprzez odwiedzanie zamków, twierdz i ich ruin oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. ZTN PTT można zdobywać we wszystkich trzech krajach w ciągu całego roku. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Aby zdobyć poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę obiektów: stopień brązowy – 20, stopień srebrny – 30, stopień złoty – 40.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z inicjatywy Oddziału PTT w Chrzanowie ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „WIELKA KORONA BESKIDÓW” (OKT PTT WKB). Celem OKT PTT „Wielka Korona Beskidów” jest popularyzacja turystki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT. Odznakę OKT PTT WKB uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm Beskidów na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz najwyższych szczytów poszczególnych grzbietów Beskidów Śląsko-Morawskich. OKT PTT WKB jest odznaką dwustopniową. Pierwszy stopień stanowią cztery niezależne odznaki: „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich”, „Korona Beskidów Słowackich” i „ Korona Beskidów Ukraińskich”. Drugim stopniem jest „Wielka Korona Beskidów”. Aby zdobyć poszczególne odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę szczytów: na „Koronę Beskidów Polskich” – 9, „Koronę Beskidów Czeskich” – 6, „Koronę Beskidów Słowackich” – 9 i „Koronę Beskidów Ukraińskich” – 11. OKT PTT „Wielka Korona Beskidów” otrzymuje się za zdobycie wszystkich czterech odznak pierwszego stopnia.

Odznaka W 2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNA PTT „TURYSTYCZNA KORONA TATR”. OKT PTT „Turystyczna Korona Tatr” obejmuje główne szczyty w Tatrach polskich i słowackich, na które prowadzą szlaki turystyczne. Do „Turystycznej Korony Tatr” zaliczono też sześć wybitnych przełęczy tatrzańskich, które są docelowym punktem wyjścia, z których nie prowadzi szlak turystyczny na pobliski szczyt. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, obywatelstwo, płeć czy przynależność organizacyjną. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

OdznakaW 1997 r. powstał Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Klub zrzesza osoby, które weszły na najwyższe szczyty gór Polski lub sposobią się do osiągnięcia tego w dowolny sposób i w dowolnym czasie. Celem Klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich dziejów, tradycji, kultury i zabytków. Członkowie Klubu obecni na wszystkich szczytach Korony Gór Polski otrzymują godność „Zdobywcy” Korony Gór Polski, pozostałe osoby – tytuł „Kandydata” na zdobywcę. Nadanie godności „Zdobywcy” odbywa się podczas imprez klubowych wg ustalonego obrzędu, fizycznym tego potwierdzeniem jest dyplom i ODZNAKA ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI.

OdznakaIdea KRAJOZNAWCZEJ ODZNAKI IM. JANA PAWŁA II powstała w 1985 r. wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować szereg wartości wędrówek krajoznawczych szczególnie ważnych dla chrześcijaństwa. Idąc za tyloma wezwaniami Papieża Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w jego sferze fizycznej, jak i duchowej. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej kultury na której swe piętno wycisnął Kościół. Głównym jednak celem jest pogłębienie wiary. Odbywając pielgrzymki, nawiedzając miejsca święte, obcując przy tym z pięknem przyrody, uczestnicy mogą zbliżyć się do Tego, któremu poświęcono tyle budowli, który jest Stwórcą piękna świata. Z chrześcijańskimi odwiedzinami zwiąże się modlitwa w intencjach Kościoła, szczególnie zaś Papieża Jana Pawła II, któremu dedykowana jest odznaka. Regulamin odznaki jest tak pojęty, że umożliwia zdobywanie jej każdemu zainteresowanemu, niezależnie od możliwości fizycznych i miejsca zamieszkania. Wymaga jednak i uczy systematyczności i aktywności. Odznaka posiada sześć stopni: Dziecięcą, brązowy, srebrny i złoty oraz „Za wytrwałość” i „Z Diamentami”. Odznakę weryfikuje i przyznaje Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej.

Odznaka W 2001 r. – pierwszym Roku Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa – Roku Prymasa Tysiąclecia, Parafialny Klub Sportowy „Markus” przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO. Celem odznaki jest upamiętnienie życia i działalności oraz przybliżenie turystom postaci Stefana Kard. Wyszyńskiego. Odznakę może zdobywać każdy turysta podczas dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich i motorowych, poprzez zwiedzanie miejscowości i obiektów lub udział w uroczystościachzwiązanych z życiem i działalnością Stefana Kard. Wyszyńskiego. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka Polski Związek Motorowy (PZM) ustanowił ODZNAKĘ TURYSTY CARAVANINGOWEGO, której zdobywanie ma sprzyjać poznawaniu przeszłości i współczesności Polski i innych krajów, ich historii, zabytków, dzieł sztuki, osobliwości przyrody, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych oraz kształtowaniu postaw w zakresie ochrony przyrody, przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, krzewienia kultury caravaningowej, motoryzacyjnej, turystycznej i wypoczynku, rozwijania przyjaźni między ludźmi jak również propagowania caravaningu uprawianego indywidualnie i zbiorowo. Odznakę Turysty Caravaningowego może uzyskać każdy, kto czynnie uprawia tę formę turystyki, niezależnie od tego czy wykorzystuje do tego sprzęt własny, klubowy czy wypożyczony. Odznaka posiada sześć stopni: „Wilczka Caravany”, brązową, srebrną, złotą oraz złotą z kompasem i złotą z wawrzynem.

Odznaka Europejska Federacja Turystyki Rowerowej (Union Europeenne de Cyclotourisme, UECT) wraz z partnerami w celu propagowania turystyki rowerowej na terenie Europy i odwiedzania charakterystycznego miejsca w każdym kraju europejskim ustanowiła ODZNAKĘ I CERTYFIKAT UECT. Podstawą do zdobywania odznaki jest posiadanie „Książeczki drogowej”. „Książeczka drogowa” posiada miejsca do uzyskania potwierdzenia odwiedzenia charakterystycznego miejsca w danym kraju. Wymagane jest tylko jedno miejsce dla danego kraju. Odznaka posiada 8 stopni. Odwiedzone miejsca w wybranych krajach są odnotowane w „Książeczce drogowej”. Za każdy zdobyty stopień zdobywający otrzymuje odznakę. Po osiągnięciu ósmego stopnia zdobywający uzyskuje Certyfikat Europejskiej Turystyki Rowerowej UECT. Odznaki i Certyfikat zdobywać mogą jedynie członkowie federacji zrzeszonych w UECT.

Komisja Turystyki Kolarskiej Międzynarodowego Związku Turystycznego (Alliance Internationale de Tourisme, AIT) w celu spopularyzowania tego rodzaju turystyki kwalifikowanej i przyczynienia się w ten sposób do realizowania zadań AIT ustanowiła MIĘDZYNARODOWĄ ODZNAKĘ TURYSTYKI KOLARSKIEJ. Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej przyznawana jest przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT indywidualnie kolarzom na wniosek klubów lub organizacji turystycznych zrzeszonych w AIT. Uczestnictwo w rajdach potwierdzane jest przez kluby organizujące daną imprezę. Karty drogowe należycie skompletowane i poświadczone powinny być przesłane do sekretariatu Komisji Turystyki Kolarskiej AIT. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W celu spopularyzowania indywidualnej i grupowej turystyki rowerowej, poznania walorów Ziemi Oławskiej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu Starostwo Powiatowe w Oławie w 2007 r. ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ROWEREM PO ZIEMI OŁAWSKIEJ”. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejechanie tras opisanych w przewodniku rowerowym „Nieznane okolice powiatu oławskiego”. Odznakę można zdobywać od 12. roku życia. Odznakę mogą zdobywać osoby indywidualne i grupy zorganizowane młodzieży szkolnej pod opieką nauczyciela – kierownika wycieczki. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2004 r. Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” ustanowił WYSZKOWSKĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ WOK „HUTNIK”. Celem odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, etnograficznych, kulturalnych i historycznych Wyszkowa i jego okolic oraz popularyzacja idei Małej Ojczyzny i turystyki. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Klub Turystyczny „Leśna Szkoła” działający przy WOK „Hutnik”. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych w określonym regulaminem czasie. Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę w stopniu popularnym można zdobywać po ukończeniu 5., a pozostałe stopnie po ukończeniu 7. roku życia.

Odznaka ODZNAKA „TARCZA MYŚLIBORA” przeznaczona jest dla uczestników cyklu popularyzatorskiego „Pokochaj swoje miasto” opracowanego i prowadzonego przez Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli” z Myśliborza. Odznaka posiada trzy stopnie: Brązowa „Tarcza Myślibora”, Srebrna „Tarcza Myślibora” i Złota „Tarcza Myślibora”. Każdy stopień odznaki posiada inny zakres wymagań zawarty w Regulaminie. Odznakę przyznaje „Kapituła Tarczowników” powołana przez Sekcję Dziedzictwa Kulturowego i Historii Stowarzyszenia wg opracowanych zasad.

Odznaka W 2012 r. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ GMINY BRENNA posiadającą dwa stopnie: srebrny i złoty oraz jednostopniową DZIECIĘCĄ BREŃSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ. Odznaka w stopniu srebrnym i złotym przeznaczona jest dla osób powyżej 12. roku życia, natomiast odznaka dziecięcia dla osób poniżej tej granicy wiekowej. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej oraz atrakcji turystycznych Gminy Brenna. Odznaki można zdobywać wędrując po wyznaczonych punktowanych szlakach oraz po zwiedzeniu określonej liczby miejsc zawartych w Regulaminie. Turysta zdobywający odznakę, prowadzi książeczkę „Odznaka Turystyczna Gminy Brenna”, którą można zakupić w Informacji Turystycznej w Brennej.

OdznakaW 2016 r. Zarząd Powiatu Kaliskiego ustanowił ODZNAKĘ „SZLAK KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZIEMI KALISKIEJ”. Odznaka została ustanowiona w celu popularyzacji wśród pielgrzymów, turystów i mieszkańców propagowania szeroko pojętej kultury, a w szczególności drewnianych kościołów nierozerwalnie związanych z chrześcijaństwem powiatu kaliskiego w jego długiej ponad tysiącletniej historii. Odznaka ma zachęcić do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, które ubogaci odwiedzającego zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia podczas wycieczek indywidualnych, rodzinnych, zbiorowych, uprawiając dowolny rodzaj turystyki. Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny i złoty oraz honorowy. Odznakę z wyjątkiem odznaki stopnia honorowego przyznaje Zespół Weryfikacyjny przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Odznaka ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „PASJONAT WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO” została ustanowiona przez Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście lub przejechanie na rowerze wyznaczonej trasy dla danego stopnia odznaki, zwiedzenie odpowiedniej liczby form ochrony przyrody, miejsc i obiektów zarówno historycznych jak i kulturowych. Potwierdzenia przejechanych tras należy dokonywać w specjalnie do tego celu przeznaczonym „Dzienniczku wycieczek kolarskich”. Odznaka Krajoznawcza „Pasjonat WPK” posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Zarówno dzienniczek, jak i odznaka są nieodpłatne i dostępne w Zarządzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Odznaka W 2016 r. Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej ustanowił MAGURSKĄ ODZNAKĘ TERENOWĄ. Celem odznaki jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Magurskiego Parku Narodowego oraz popularyzacja turystyki przyrodniczej w Beskidzie Niskim. Magurską Odznakę Terenową można uzyskać po odwiedzeniu 9 miejsc zlokalizowanych na ternie Magurskiego Parku Narodowego. Odznakę można zdobywać od 7. roku życia. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka ODZNAKA „W KRĘGU LACKOWEJ” jest przyznawana przez operatora serwisu www.niski.pl. Celem odznaki jest promowanie aktywnego stylu życia przez biegi i wędrówki po górach, a także poznawanie piękna, historii, przyrody, tradycji i kultury Beskidu Niskiego. Oznakę może zdobywać każdy kto ukończył 18 lat lub osoba niepełnoletnia znajdująca się pod opieką prawnego opiekuna. Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i platynowy. Na każdy stopień odznaki należy zrealizować 5 wycieczek o minimalnej łącznej długości 50 km. Na odznakę platynową wycieczki muszą być przeprowadzone w warunkach zimowych w okresie od grudnia do marca.

Odznaka W 2014 r. Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ustanawiły ODZNAKĘ ZDOBYWCY – QUIZ QUESTING. Odznaka służy upowszechnianiu Questingu, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych obszaru działania ww. LGD. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto wykaże w sposób określony regulaminem, przejście bądź przejechanie odpowiedniej ilości questów, z 35. stworzonych w ramach projektu QUIZ. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek. Odznaka posiada cztery stopnie: „Poszukiwacz”, „Tropiciel”, „Odkrywca” i „Zdobywca”.

Odznaka Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w celu zachęcenia do aktywności fizycznej i dbałości o własne zdrowie poprzez indywidualne lub grupowe uprawianie marszów, biegów, jazdy rowerowej i narciarskiej na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku ustanowiło ODZNAKĘ POWIATOWĄ ORIENTEERINGU SPRAWNOŚCIOWEGO (OPOS). Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, kto zaliczy określoną liczbę obiektów „mapowych” (sportowych) z wykazu zawartego w Regulaminie. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka ODZNAKA „DOGWAY – PSI TURYSTA” została ustanowiona w 2012 r. przez hodowlę AKI Line oraz klub DOG Line i jest wzorowana na odznakach PTTK. Celem odznaki jest promowanie odpowiedzialnych zachowań wobec posiadanego psa, uwzględniających jego potrzeby oraz ich utrwalanie poprzez wielostopniowość i czas trwania jej zdobywania, popularyzacja aktywnej turystyki pieszej z psem, zachęcenie do poznawania walorów krajoznawczych Polski. Możliwość zdobywania odznaki jest otwarta dla wszystkich, bez względu na narodowość czy pochodzenie. Odznakę można zdobywać począwszy od ukończenia 10. roku życia. Odznaka posiada pięć stopni małych: biały, żółty, zielony, niebieski i czerwony oraz trzy stopnie duże: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka Wędrując śladami świętej Jadwigi, zapoznając się z jej życiem i dokonaniami, zwiedzając ważne miejscowości oraz zabytki ziemi złotoryjskiej można zdobyć ustanowioną w 2005 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (TMZZ) ODZNAKĘ JADWIŻAŃSKĄ. Odznakę można zdobywać pieszo, na rowerze, a także z wykorzystaniem innego środka transportu – indywidualnie, w gronie rodziny lub w grupach zorganizowanych, np. podczas październikowych „Rajdów Jadwiżańskich” organizowanych przez TMZZ. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka Turyści korzystający z bazy schronisk młodzieżowych mogą zdobywać ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ PTSM „PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH”. Odznaka jest miłą pamiątką z pobytu w polskich schroniskach młodzieżowych. Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6. lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM. Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10. oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym. Ustanowiono trzy rodzaje odznaki w pięciu stopniach: dziecięcą, brązową, srebrną i złotą oraz dużą z laurem. Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej, bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy oddziałach PTSM.

To oczywiście tylko przykłady odznak turystycznych i krajoznawczych ustanowionych przez inne niż Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stowarzyszenia, organizacje i instytucje. Szerszą ofertę prezentuje poniższa tabela, która w miarę pozyskiwania informacji o nowych odznakach, bądź zmianach w regulaminach już istniejących, będzie uzupełniana i aktualizowana. Życzymy miłej zabawy i niezapomnianych przeżyć podczas zdobywania odznak!
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
ustanowienia
Weryfikacja

1.

Górska Odznaka Turystyczna PTT (GOT PTT)
1935
Komisje GOT PTT

2.

Górska Odznaka Turystyczna PTT „Ku Wierchom”
?
Komisje GOT PTT

3.

Krajoznawcza Odznaka im. dr. Tytusa Chałubińskiego
?
Komisja GOT PTT O/PTT w Radomiu

4.

Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II
1985
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Archidiecezji Krakowskiej

5.

Magurska Odznaka Terenowa
2016
Magurski Park Narodowy

6.

Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej AIT
?
KTKol. AIT

7.

Młody Turysta Ziemi Leszczyńskiej
?
KOiW w Lesznie

8.

Odznaka DogWay – Psi Turysta
2012
Hodowla AKI Line i Klub DOG Line

9.

Odznaka i Certyfikat UECT
?
Europejska Federacja Turystyki Rowerowej

10.

Odznaka Jadwiżańska
2005
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

11.

Odznaka „Korona Gór Polski”
1997
Redakcja „Poznaj swój kraj”

12.

Odznaka „Nasza Gmina Jedlicze”
2016
Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” w Jedliczu

13.

Odznaka Powiatowa Orienteeringu Sprawnościowego (OPOS)
?
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

14.

Odznaka „Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn”
?
CIT w Czerwionce-Leszczynach

15.

Odznaka „Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej”
2016
Zespół Weryfikacyjny
przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu

16.

Odznaka „Tarcza Myślibora”
?
Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli”

17.

Odznaka Turysty Caravaningowego
?
Okręg. Kom. Sport. Popularnych i Turystyki
Komisja Caravaningu i Campingu PZM

18.

Odznaka Turystyczna „111”
2010
O.W. „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach

19.

Odznaka „Wędrowiec Gliwicki”
?
Stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy”

20.

Odznaka „W kręgu Lackowej”
?
Operator serwisu www.niski.pl

21.

Odznaka Zdobywcy – Quiz Questing
2014
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

22.

Odznaka „Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”
2018
Zespół Weryfikacyjny
powołany przez Starostę Radzyńskiego

23.

Odznaka „Znawca Polskich Pomników Historii”
2009
Redakcja „Poznaj swój kraj”

24.

OK „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”
?
Zarząd Wdzydzkiego PK

25.

OKT PTT „Główny Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

26.

OKT PTT „Główny Szlak Sudecki”
2015
Komisje GOT PTT

27.

OKT PTT „Główny Szlak Świętokrzyski”
2016
Komisje GOT PTT

28.

OKT PTT „Mały Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

29.

OKT PTT „Szlak Grybów – Rzeszów”
2016
Oddział PTT w Tarnowie

30.

OKT PTT „Szlak Tarnów – Wielki Rogacz”
2014
Oddział PTT w Tarnowie

31.

OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

32.

OKT PTT „Turystyczna Korona Tatr”
2015
Komisje GOT PTT

33.

OKT PTT „Tysięczniki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

34.

OKT PTT „Wielka Korona Beskidów”
2014
Komisje GOT PTT

35.

OKT PTT „Zamki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

36.

OT „Ekomuzeum Babia Góra”
2012
Klub Sportowy „Bór” Toporzysko

37.

OT Gminy Brenna
2012
OPKiS Gminy Brenna

38.

OT im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

39.

OTK „Odznaka Garwoznawcy”
2008
Stowarzyszanie „Wspólnota Powiatowa”

40.

OTK ZPKWŚ „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”
2006
Biuro ZPKWŚ w Będzinie

41.

OT Miłośnik Latarń Morskich „BLIZA”
2006
Towarzystwo Przyjaciół CMM w Gdańsku

42.

OT „Poznajemy Archidiecezję Łódzką”
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

43.

OT PTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
?
Oddziały PTSM

44.

OT „Rowerem po Ziemi Oławskiej”
2007
Starosta Oławski

45.

OT „Znam Gminę Miejska Górka”
2004
Towarzystwo Turystyczne „TRAMP”

46.

Wyszkowska Odznaka Krajoznawcza „Hutnik”
2004
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”