Oprócz odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych oraz odznak klubowych i kadry funkcjonujących w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym istnieją też odznaki ustanowione przez inne niż PTTK stowarzyszenia, organizacje i instytucje.

Odznaka Najstarszą odznaką turystyczną, istniejącą od 1935 r., jest GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO (GOT PTT). Od momentu jej wprowadzenia po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. Celem Górskiej Odznaki Turystycznej PTT jest zachęcanie do poznawania polskich i ościennych gór oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. GOT PTT można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku. O przyznanie Odznaki można ubiegać się od 10. roku życia. Odznaka jest ustanowiona w dwóch kategoriach i ma pięć stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży srebrny i duży złoty.

OdznakaDla dzieci od 8. do 14. lat przeznaczona jest GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO „KU WIERCHOM”. Celem GOT PTT „Ku Wierchom” jest zachęcenie dzieci do poznawania polskich gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, a także informacja o istnieniu i działalności PTT. GOT PTT „Ku Wierchom” można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku, w dowolnym okresie czasu. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, rajdów, w czasie „zielonych” i „białych” szkół oraz innych imprez turystycznych. Odznaka jest jednostopniowa

Odznaka KRAJOZNAWCZA ODZNAKA IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO ustanowiona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ma służyć przybliżeniu sylwetki dr. Tytusa Chałubińskiego, najsłynniejszego lekarza XIX-wiecznej Warszawy, odkrywcy Zakopanego, pioniera taternictwa i turystyki górskiej, jednego z współzałożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego, które zostało reaktywowane z dniem 10.10.1981 r. na fali solidarnościowego zrywu. Jest rodzajem hołdu dla tego wielkiego człowieka, a jednocześnie zachętą do poznawania jego życia, a także tatrzańskich tras jakimi podążał. Wychodzi tym samym naprzeciwko statutowym celom Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego nakierowanym na poznawanie i kontemplowanie piękna polskich gór oraz zachowanie ich w niezmienionym stanie dla potomnych. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością dr. Tytusa Chałubińskiego wymienionych w Regulaminie. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania nieograniczony.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „TYSIĘCZNIKI TRZECH NARODÓW” (TTN PTT). Celem Odznaki PTT „Tysięczniki Trzech Narodów” jest zachęcanie do poznawania gór Polski, Czech i Słowacji oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. TTN PTT można zdobywać we wszystkich pasmach górskich Polski, Czech i Słowacji w ciągu całego roku. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Aby zdobyć poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę szczytów: stopień brązowy – 20, stopień srebrny – 30, stopień złoty – 40.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „ZAMKI TRZECH NARODÓW” (ZTN PTT). Celem Odznaki PTT „Zamki Trzech Narodów” jest zachęcanie do poznawania historii Polski, Czech i Słowacji poprzez odwiedzanie zamków, twierdz i ich ruin oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. ZTN PTT można zdobywać we wszystkich trzech krajach w ciągu całego roku. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Aby zdobyć poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę obiektów: stopień brązowy – 20, stopień srebrny – 30, stopień złoty – 40.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z inicjatywy Oddziału PTT w Chrzanowie ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „WIELKA KORONA BESKIDÓW” (OKT PTT WKB). Celem OKT PTT „Wielka Korona Beskidów” jest popularyzacja turystki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT. Odznakę OKT PTT WKB uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm Beskidów na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz najwyższych szczytów poszczególnych grzbietów Beskidów Śląsko-Morawskich. OKT PTT WKB jest odznaką dwustopniową. Pierwszy stopień stanowią cztery niezależne odznaki: „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich”, „Korona Beskidów Słowackich” i „Korona Beskidów Ukraińskich”. Drugim stopniem jest „Wielka Korona Beskidów”. Aby zdobyć poszczególne odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę szczytów: na „Koronę Beskidów Polskich” – 9, „Koronę Beskidów Czeskich” – 6, „Koronę Beskidów Słowackich” – 9 i „Koronę Beskidów Ukraińskich” – 11. OKT PTT „Wielka Korona Beskidów” otrzymuje się za zdobycie wszystkich czterech odznak pierwszego stopnia.

Odznaka W 2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNA PTT „TURYSTYCZNA KORONA TATR”. OKT PTT „Turystyczna Korona Tatr” obejmuje główne szczyty w Tatrach polskich i słowackich, na które prowadzą szlaki turystyczne. Do „Turystycznej Korony Tatr” zaliczono też sześć wybitnych przełęczy tatrzańskich, które są docelowym punktem wyjścia, z których nie prowadzi szlak turystyczny na pobliski szczyt. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, obywatelstwo, płeć czy przynależność organizacyjną. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

OdznakaW 1997 r. powstał Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Klub zrzesza osoby, które weszły na najwyższe szczyty gór Polski lub sposobią się do osiągnięcia tego w dowolny sposób i w dowolnym czasie. Celem Klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich dziejów, tradycji, kultury i zabytków. Członkowie Klubu obecni na wszystkich szczytach Korony Gór Polski otrzymują godność „Zdobywcy” Korony Gór Polski, pozostałe osoby – tytuł „Kandydata” na zdobywcę. Nadanie godności „Zdobywcy” odbywa się podczas imprez klubowych wg ustalonego obrzędu, fizycznym tego potwierdzeniem jest dyplom i ODZNAKA ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI.

Odznaka W 2009 r. przy miesięczniku „Poznaj swój kraj” powstał Klub Znawców Polskich Pomników Historii. Od 2018 r. klub działa przy Klubie Zdobywców Korony Gór Polski, który jest organizatorem wszelkich poczynań związanych z weryfikacją i przyznawaniem ODZNAKI „ZNAWCA POLSKICH POMNIKÓW HISTORII”. Klub zrzesza osoby pragnące posiąść wiedzę o polskich pomnikach historii, poznawanych w czasie własnych wycieczek, a także rajdów i imprez krajowych. Celem Klubu jest szerzenie wiedzy o polskich pomnikach historii, zachęcanie do poznawania i pogłębiania znajomości miejsc i obiektów pomnikowych, wpajanie członkom klubu i sojusznikom tej idei dumy płynącej z roli pomników historii w dziejach naszej Ojczyzny oraz osiągnięć naszych przodków związanych z nimi, a także sprzyjanie tworzeniu lepszych warunków do aktywnego wędrowania szlakiem tych pomników. Członkiem klubu może zostać osoba powyżej 7. roku życia, gotowa do realizacji idei klubowych i zdobywania odznaki. Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest nieograniczony. Odznaka ma sześć stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty, platynowy i diamentowy.

OdznakaW 2020 r. Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” z siedzibą w Jaśle ustanowiła ODZNAKĘ „ZDOBYWCA POLSKICH GÓR”. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej w polskich górach oraz poznanie ich walorów przyrodniczych, krajoznawczych, kulturowych i historycznych. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów spośród wszystkich polskich gór według wykazu zamieszczonego w Regulaminie. Szczyty można zdobywać od 7. roku życia indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem GOT, przewodnikiem lub bez ich udziału. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna. Do odznaki można zaliczyć szczyty zdobyte przed uchwaleniem Regulaminu pod warunkiem odpowiedniego ich udokumentowania. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. Lista zdobywców publikowana jest na stronie Fundacji: www.fundacjabeskid.org.pl. Odznaka jest jednostopniowa.

OdznakaW 2005 r. powstał KLUB ZDOBYWCÓW KORON GÓRSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (KZKG RP), którego celem jest popularyzacja aktywności fizycznej nakierowanej na turystykę górską, poprzez promowanie zdobywania koron górskich opracowanych przez Klub. Do zdobywania koron górskich KZKG RP uprawnieni są jedynie członkowie Klubu. Dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia do Klubu mogą przystąpić tylko na wniosek i za pisemną zgodą rodziców, bądź opiekunów prawnych. Członkiem KZKG RP zostaje się po wypełnieniu i przesłaniu karty zgłoszeniowej, drogą elektroniczną na adres e-mail: kzkg@koronygor.pl. Po dokonaniu stosownej wpłaty na konto Klubu, nowo przyjęty klubowicz otrzymuje drogą pocztową „Pakiet startowy”, składający się z odznaki klubowej, książeczki weryfikacji zdobywanych odznak i książeczki potwierdzeń odbywanych wycieczek górskich. KZKG RP oferuje do zdobycia 35 koron górskich (w większości w czterech stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym), w tym 6 koron najwybitniejszych szczytów gór polskich i 29 koron pojedyńczych pasm górskich. Zdobywanie odznak górskich KZKG RP nie jest obwarowane żadnymi kryteriami czasowymi ani ilościowymi. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.

OdznakaW 2019 r. Dorota i Marek Szala zaproponowali prywatny projekt „Moja Korona Europy”, polegający na zdobyciu najwyższych szczytów 47. państw europejskich, w granicach określonych przez Międzynarodową Unię Geograficzną. Listę szczytów poszerzono o dwa szczyty zlokalizowane na terenie kontynentalnej Portugalii i Danii, jako alternatywę dla szczytów położonych na wyspach. W przypadku Rosji, alternatywą dla szczytu Narodnaja jest szczyt Elbrus. Wyboru w tym zakresie dokonują uczestnicy projektu, wedle własnego uznania. Po zaewidencjonowaniu zdobytych szczytów w książeczce „Moja Korona Europy”, można ubiegać się o przyznanie ODZNAKI „KORONA EUROPY”. W celu uzyskania odznaki należy dokonać wpisów na arkuszu udostępnionym przez organizatorów projektu i wysyłać go na adres: MojaKoronaEuropy@gmail.com. Po otrzymaniu określonej wpłaty organizatorzy projektu wysyłają na podany przez uczestnika adres odznakę wraz z certyfikatem oraz umieszczają dane zdobywcy w „Panteonie zdobywców”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy.

OdznakaW 2019 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach wydał turystyczną książeczkę „Korona Europy”. Książeczka przeznaczona jest zarówno dla osób dopiero planujących zdobywanie Korony Europy jak i tych, którzy mają już wiele szczytów za sobą, a może nawet wszystkie (uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki i odznaki). Każdemu szczytowi z górskiej korony Europy (46 podstawowych + 6 dodatkowych) poświęcona jest jedna strona z jego nazwą, wysokością, państwem, w którym się znajduje i krótkim opisem. Pozostałe miejsce można wykorzystać na wpisanie daty, trasy, notatek, wspomnień, umieszczenie zdjęcia zdobywcy oraz pieczątki ze szczytu lub okolicy. Książeczkę można zamawiać pisząc na adres: koronaeuropy@idewgory.pl. Dla chętnych istnieje również możliwość zdobycia ODZNAKI „KORONA EUROPY” oraz wstąpienia do Klubu Zdobywców Korony Europy. Odznaka ma sześć kategorii: popularną, brązową, srebrną, małą złotą, dużą złotą i diamentową.

Odznaka W 2019 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA UNII EUROPEJSKIEJ” związaną ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony państw Unii Europejskiej, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania gór Unii Europejskiej podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma pięć kategorii: popularną, brązową, srebrną, małą złotą i dużą złotą. Autorzy zastrzegli możliwość ustanowienia dodatkowej kategorii odznaki w przypadku zwiększenia liczby państw należących do Unii Europejskiej lub zmiany liczby koniecznych do zdobycia szczytów w przypadku zmniejszenia liczby państw członkowskich UE.

W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA KARPAT” związaną ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Karpat, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Karpat, znajdujących się na terenie ośmiu państw karpackich (Karpaty II) oraz w siedmiu częściach łuku Karpat, zgodnych z regionalizacją fizycznogeograficzną polskiego geografa prof. Jerzego Kondrackiego (Karpaty I) podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, Odznakamotywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma siedem stopni w trzech kategoriach: Korona Karpat I w stopniach: brązowym, srebrnym i małym złotym; Korona Karpat II w stopniach: brązowym, srebrnym i małym złotym oraz podwójna Korona Karpat w stopniu dużym złotym.

W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA ALP” związaną ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Alp zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Alp, znajdujących się na terenie dziewięciu państw alpejskich (Alpy I) oraz dziewięciu tras wokół wybitnych szczytów alpejskich (Alpy II) podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz Odznaka inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma dziewięć stopni w trzech kategoriach: Korona Alp I w stopniach: brązowym, srebrnym, małym złotym i dużym złotym; Korona Alp II w stopniach: brązowym, srebrnym, małym złotym i dużym złotym oraz podwójna Korona Alp w stopniu platynowym.

Odznaka W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA PIRENEJÓW” związaną ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Pirenejów oraz wędrowaniem szlakami zgodnie z wykazami zamieszczonymi w Regulaminie odznaki, przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Pirenejów, znajdujących się na terenie trzech państw (Korona Pirenejów I) oraz szlaków, głównie trzech długodystansowych (Korona Pirenejów II) podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma dziewięć stopni w trzech kategoriach: Korona Pirenejów I w stopniach: brązowym, srebrnym, małym złotym i dużym złotym; Korona Pirenejów II w stopniach: brązowym, srebrnym, małym złotym i dużym złotym oraz podwójna Korona Pirenejów w stopniu platynowym.

Odznaka W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA GÓR DYNARSKICH” związaną ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Gór Dynarskich, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w Regulaminie odznaki, przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Gór Dynarskich, znajdujących się na terenie siedmiu państw (Korona Gór Dynarskich I) lub pięciu państw (Korona Gór Dynarskich II) podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma osiem stopni w trzech kategoriach: Korona Gór Dynarskich I w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym; Korona Gór Dynarskich II w stopniach: brązowym, srebrnym, małym złotym i dużym złotym oraz podwójna Korona Gór Dynarskich w stopniu platynowym.

Odznaka W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA PIENIN” związaną z poznawaniem pasma Pienin poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony Pienin oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i słowackiej części Pienin poprzez zdobywanie pienińskich szczytów (Korona Pienin I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Pienin II) podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z Książeczką „Korona Pienin”) inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Odznaka ma dziewięć stopni w trzech kategoriach: Korona Pienin I w stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym; Korona Pienin II w stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym oraz podwójna Korona Pienin w stopniu platynowym.

Odznaka W 2021 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA GÓR STOŁOWYCH” związaną z poznawaniem pasma Gór Stołowych poprzez zdobywanie stołowogórskich szczytów oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Gór Stołowych poprzez zdobywanie szczytów (Korona Gór Stołowych I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Gór Stołowych II) podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Odznaki „Korona Gór Stołowych”. Odznaka ma dziewięć stopni w trzech kategoriach: Korona Gór Stołowych I w stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym; Korona Gór Stołowych II w stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym oraz podwójna Korona Gór Stołowych w stopniu platynowym.

Odznaka W 2021 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA RYCHLEBÓW – GÓR ZŁOTYCH” związaną z poznawaniem pasma Gór Złotych poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony Gór Złotych oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Gór Złotych (Rychlebów) poprzez zdobywanie szczytów (Korona Rychlebów – Gór Złotych I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Rychlebów – Gór Złotych II) podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Odznaki „Korona Rychlebów – Gór Złotych”. Odznaka ma dziewięć stopni w trzech kategoriach: Korona Rychlebów – Gór Złotych I w stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym; Korona Rychlebów – Gór Złotych II w stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym oraz podwójna Korona Rychlebów – Gór Złotych w stopniu platynowym.

Odznaka W 2021 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „MIŁOŚNIK BESKIDU ŚLĄSKIEGO” związaną z poznawaniem pasma Beskidu Śląskiego i Śląsko-Morawskiego poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tych pasm oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Beskidu Śląskiego poprzez zdobywanie szczytów – (Miłośnik Beskidu Śląskiego I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Beskidu Śląskiego II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą powstania Odznaki „Miłośnik Beskidu Śląskiego”. Odznaka ma siedem stopni w trzech kategoriach: Miłośnik Beskidu Śląskiego I w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym; Miłośnik Beskidu Śląskiego II w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym oraz podwójny Miłośnik Beskidu Śląskiego w stopniu platynowym.

Odznaka W 2021 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „MIŁOŚNIK BESKIDU MAŁEGO” związaną z poznawaniem pasma Beskidu Małego poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tego pasma, wędrówkę trasami oraz odwiedzanie miejsc, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania Beskidu Małego poprzez zdobywanie szczytów – (Miłośnik Beskidu Małego I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Beskidu Małego II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą powstania Odznaki „Miłośnik Beskidu Małego”. Odznaka ma siedem stopni w trzech kategoriach: Miłośnik Beskidu Małego I w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym; Miłośnik Beskidu Małego II w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym oraz podwójny Miłośnik Beskidu Małego w stopniu platynowym.

Odznaka W 2021 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „MIŁOŚNIK BESKIDU ŻYWIECKIEGO” związaną z poznawaniem pasma Beskidu Żywieckiego poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tego pasma oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i słowackiej części Beskidu Żywieckiego poprzez zdobywanie szczytów – (Miłośnik Beskidu Żywieckiego I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Beskidu Żywieckiego II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą powstania Odznaki „Miłośnik Beskidu Żywieckiego”. Odznaka ma siedem stopni w trzech kategoriach: Miłośnik Beskidu Żywieckiego I w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym; Miłośnik Beskidu Żywieckiego II w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym oraz podwójny Miłośnik Beskidu Żywieckiego w stopniu platynowym.

OdznakaW 2022 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „MIŁOŚNIK GORCÓW”, związaną z poznawaniem pasma Gorców, poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tego pasma, wędrówkę trasami oraz odwiedzanie miejsc, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania Gorców poprzez zdobywanie szczytów – (Miłośnik Gorców I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Gorców II) – podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą powstania Odznaki „Miłośnik Gorców”. Odznaka ma siedem stopni w trzech kategoriach: Miłośnik Gorców I w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym; Miłośnik Gorców II w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym oraz podwójny Miłośnik Gorców w stopniu platynowym.

Odznaka W 2020 r., w 118. rocznicę przyznania Polakom Morskiego Oka, Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „WIELKA KORONA TATR” związaną ze zdobywaniem wybitnych szczytów tatrzańskich zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie znamienitych szczytów tatrzańskich o wysokości przekraczającej 8.000 stóp angielskich (ang. foot, skr. ft) i jednocześnie oddzielonych minimum 100-metrową przełęczą od sąsiedniego szczytu podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Odznaki „Wielka Korona Tatr”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i platynowy.

Odznaka W 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA GÓRSKICH ŁAŃCUCHÓW EUROPY” związaną ze zdobywaniem najwyższych szczytów największych europejskich łańcuchów górskich zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie odznaki, a przeznaczoną dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów europejskich znajdujących się w ośmiu łańcuchach górskich podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania Odznaki „Korona Górskich Łańcuchów Europy”. Odznaka ma pięć stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i platynowy.

OdznakaW 2020 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił ODZNAKĘ „KORONA POLSKI”, związaną ze zdobywaniem najwyższych szczytów i wzgórz poszczególnych województw Polski, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Regulaminie. Odznaka przeznaczona jest dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania piękna Polski, w tym każdego z 16. województw oraz motywowanie do uprawiania turystyki i krajoznawsrwa, a także inspirowanie do planowania i odbywania ciekawych podróży. Podstawą do przyznawania poszczególnych stopni odznaki jest wypełniona Książeczka „Korona Polski” dostarczona przesyłką rejestrowaną na wskazany w Regulaminie odznaki adres. Książeczka „Korona Polski” powinna zawierać dane zdobywcy oraz zdjęcia i wpisane daty wejść na poszczególne szczyty/wzgórza. Zdobywanie odznaki nie jest ograniczone czasowo. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

OdznakaW 2021 r. Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach ustanowił GÓRSKĄ ODZNAKĘ ROWEROWĄ, związaną z uprawianiem różnych typów aktywności rowerowej w polskich górach. Odznaka przeznaczona jest dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania ojczystych gór, motywowanie do uprawiania turystyki rowerowej oraz inspirowanie do wyjazdów turystycznych. Podstawą do przyznawania poszczególnych stopni odznaki jest wypełniona Książeczka Górskiej Odznaki Rowerowej dostarczona przesyłką rejestrowaną na wskazany w Regulaminie odznaki adres. W Książeczce Górskiej Odznaki Rowerowej zamieszczono polecane gotowe trasy z obliczoną punktacją. Przejazd trasą proponowaną może odbywać się w dowolnym kierunku i może być dzielony. Zdobywanie odznaki nie jest ograniczone czasowo. Określono jedynie minimalny okres zdobywania kompletu ośmiu stopni Górskiej Odznaki Rowerowej na cztery lata kalendarzowe. Odznaka ma osiem stopni: popularny, mały brązowy, mały srebrny i mały złoty oraz duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i platynowy.

OdznakaW 2020 r. Piotr Fejkiel z Gorlic wprowadził prywatny projekt pod nazwą: ODZNAKA „KORONA GÓR SŁOWACJI” (KGS). Odznakę dowolnego stopnia może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo. Warunkiem jest zakup książeczki i wejście na określoną liczbę szczytów oraz przedstawienie wypełnionej książeczki do weryfikacji. Każdy nabywca książeczki staje się jednocześnie członkiem klubu i zostaje mu nadany unikatowy numer. Odznakę mogą zdobywać dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia oraz osoby dorosłe. Wybór szczytów jest subiektywnym wyborem autora i nie podlega dyskusji. Autor brał pod uwagę fizyczne ograniczenia i stopień trudności zdobycia niektórych szczytów. Nazewnictwo pasm i szczytów pozostało oryginalne, ponieważ na wielu mapach słowackich nie ma polskich odpowiedników nazw szczytów, jednak ich odnalezienie nie powinno sprawiać kłopotów. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, kolejność jest dowolna, a wszystkie szczyty zdobyte przed 1 września 2020 r. (datą utworzenia odznaki) zostają zaliczone. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty.

OdznakaW 2020 r. spółka Koruna Hor s.r.o. powołała Klub Korony Gór Republiki Czeskiej i ustanowiła ODZNAKĘ „KORONA GÓR REPUBLIKI CZESKIEJ” (KGRCz). Klub zrzesza osoby decydujące się na wejście na najwyższe szczyty zaliczane do Korony Gór Republiki Czeskiej w dowolny sposób i w dowolnym czasie. Celem klubu jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Republibe Czeskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także poznawania przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków. Odznaka została ustanowiona w celu zachęcenia turystów do bliższego poznania Republiki Czeskiej, poprzez zdobywanie jej najwyższych wzniesień. Autorzy przyjęli założenie, że za zdobycie wzniesienia, przez które (lub w odległości kilkuset metrów od niego) przechodzi szlak turystyczny, będzie przyznawana odznaka w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. Za zdobycie wzniesień znajdujących się poza szlakami będzie przyznawana odznaka w stopniu diamentowym. Warunkiem zdobywania odznaki jest przystąpienie do Klubu Korony Gór Republiki Czeskiej oraz nabycie Książeczki „Korona Gór Republiki Czeskiej”. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i diamentowy.

Odznaka OdznakaW 2021 r. powstał KLUB TURYSTYCZNY „GDZIE BUTY PONIOSĄ” (KT GBP) dla wszystkich kochających turystykę pod każdą postacią – zarówno górską jak i krajoznawczą. Projekty odznak turystycznych i krajoznawczych stworzone przez Piotra Fejkiela z Gorlic adresowane są dla wszystkich, którzy oprócz typowego zdobywania szczytów czy zwiedzania kolejnych obiektów chcą czegoś więcej… Odznaki każdego stopnia KT GBP może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo. Warunkiem jest zakup pakietu startowego (książeczka potwierdzeń i odznaka klubowa), realizacja wybranego projektu, oraz przedstawienie wypełnionej książeczki do weryfikacji, lub przesłanie maila z dokumentacją potwierdzającą realizację projektu. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4., a 18. rokiem życia oraz osoby dorosłe. Obecnie w KT GBP można zdobywać dziewięć odznak turystycznych: „ZDOBYWCA DACHU POLSKI”, „ZDOBYWCA SKALNYCH MIAST”, „ZDOBYWCA SKALNYCH MIAST” – SKAMIENIAŁE MIASTO CIĘŻKOWICE, „ZDOBYWCA JASKIŃ POLSKICH”, „GALICYJSKIE CMENTARZE WOJENNE”, „MIŁOŚNIK PARKÓW NARODOWYCH”, „TATRZAŃSKIE SZLAKI”, „TRÓJSTYKI GRANIC RP” oraz „ZDOBYWCA ORLICH GNIAZD”.

OdznakaW 2019 r. Przodownik Turystyki Górskiej – Łukasz Kornatka, we współpracy z Oddziałem PTTK Ziemi Gliwickiej i Oficyną Wydawniczą „Rewasz”, wprowadził prywatny projekt pod nazwą: ODZNAKA TURYSTYCZNA „KRZYŻ NA GÓRSKIM SZLAKU”. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Zachęca do odwiedzenia miejsc, o których większość z nas nie miała pojęcia bądź miejsc, których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów pasm i masywów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Odznaka obejmuje szczyty, na których postawiono / umieszczono krzyż na samym wierzchołku lub w okolicach kopuły szczytowej, na który prowadzi znakowany szlak turystyczny (jak też w jego pobliże w zależności od przebiegu szlaku). Odznakę mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4. a 18. rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki „Krzyż na górskim szlaku”. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, srebrny I stopnia i złoty II stopnia oraz złoty z brylantem.

OdznakaW 2020 r. Łukasz Kornatka wprowadził kolejny projekt pod nazwą: ODZNAKA TURYSTYCZNA „BIESZCZADZKIE TYSIĘCZNIKI”. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór w tym wypadku Bieszczad i jego mało znanego Pasma Granicznego Polski i Słowacji. Zachęca do odwiedzenia miejsc, o których większość z nas nie miała pojęcia, bądź miejsc, których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Lista szczytów nie podlega zmianie ani rozszerzeniu. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Odznaka ma osiem stopni: mały popularny, popularny, mały brązowy, brązowy, srebrny, złoty, diamentowy i platynowy.

Odznaka W 2020 r. uruchomiono Program ODZNAK TURYSTYCZNYCH „WIEŻE WIDOKOWE POLSKICH GÓR I POGÓRZY” mający na celu popularyzację turystyki górskiej i krajoznawstwa, a także zachęcanie do świadomego poznawania polskich gór, m.in. poprzez zwiedzanie wież i platform widokowych. Odznaki uzyskuje się zdobywając szczyty, na których znajdują się wieże bądź platformy widokowe, wymienine w załączonym do Regulaminu wykazie, obejmującym obszar Karpat i Sudetów oraz Gór Świętokrzyskich. Odznaka jest przyznawana w niezależnych obszarach górskich, za zdobycie odpowiedniej liczby szczytów. Do programu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wiek, a okres zdobywania odznak nie jest ograniczony czasowo. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty, dla każdego obszaru górskiego osobno. Odznaki „Karpacka”, „Sudecka” i „Świętokrzyska” są odpowiednio dopasowane do siebie kształtem, dzięki czemu możliwa jest ich prezentacja razem. Dla obszaru Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich łącznie przewidziana jest odznaka diamentowa (obecnie w przygotowaniu).

OdznakaIdea KRAJOZNAWCZEJ ODZNAKI IM. JANA PAWŁA II powstała w 1985 r. wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować szereg wartości wędrówek krajoznawczych szczególnie ważnych dla chrześcijaństwa. Idąc za tyloma wezwaniami Papieża Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w jego sferze fizycznej, jak i duchowej. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej kultury na której swe piętno wycisnął Kościół. Głównym jednak celem jest pogłębienie wiary. Odbywając pielgrzymki, nawiedzając miejsca święte, obcując przy tym z pięknem przyrody, uczestnicy mogą zbliżyć się do Tego, któremu poświęcono tyle budowli, który jest Stwórcą piękna świata. Z chrześcijańskimi odwiedzinami zwiąże się modlitwa w intencjach Kościoła, szczególnie zaś Papieża Jana Pawła II, któremu dedykowana jest odznaka. Regulamin odznaki jest tak pojęty, że umożliwia zdobywanie jej każdemu zainteresowanemu, niezależnie od możliwości fizycznych i miejsca zamieszkania. Wymaga jednak i uczy systematyczności i aktywności. Odznaka ma sześć stopni: Dziecięcą, brązowy, srebrny i złoty oraz „Za wytrwałość” i „Z Diamentami”. Odznakę weryfikuje i przyznaje Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej.

Odznaka W 2001 r. – pierwszym Roku Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa – Roku Prymasa Tysiąclecia, Parafialny Klub Sportowy „Markus” przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO. Celem odznaki jest upamiętnienie życia i działalności oraz przybliżenie turystom postaci Stefana Kard. Wyszyńskiego. Odznakę może zdobywać każdy turysta podczas dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich i motorowych, poprzez zwiedzanie miejscowości i obiektów lub udział w uroczystościach związanych z życiem i działalnością Stefana Kard. Wyszyńskiego. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2020 r. ks. Piotr Kaczmarek z Łowicza ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ „SZLAKIEM KULTU MARYJNEGO W POLSCE”. Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie do nawiedzania miejsc związanych z kultem Matki Bożej oraz propagowanie pobożności maryjnej. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia na terenie Polski w trakcie pielgrzymek, wycieczek zbiorowych oraz indywidualnie w dowolnej dyscyplinie turystyki, m.in. pieszej, rowerowej, motorowej i autokarowej. W celu zdobycia odznaki należy uzyskać 500 pkt. według punktacji za zwiedzone obiekty kultu Matki Bożej zawartej w regulaminie. Uwzględniane są katedry, bazyliki, sanktuaria i kościoły pod wezwaniem maryjnym oraz przydrożne kapliczki maryjne, w tym obiekty zwiedzone przed wejściem w życie regulaminu. Za pieczątki z danego miejsca można uzyskać punkty dodatkowe. Potwierdzenia pobytu należy zamieścić we własnoręcznie wykonanej kronice w wersji papierowej. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania dowolny.

Odznaka W 2021 r. Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, działający przy Nyskim Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ „NYSKA DROGA ŚW. JAKUBA”. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki aktywnej, postaci św. Jakuba Starszego, Nyskiej Drogi św. Jakuba oraz jej zabytków, walorów kulturowych i przyrodniczych oraz zachęcanie turystów do wędrówek Nyską Drogą św. Jakuba. Odznakę może zdobywać każdy turysta, nie zależnie od uprawianego rodzaju turystyki kwalifikowanej. Potwierdzeniem przebycia Nyskiej Drogi św. Jakuba mogą być pieczątki lub zdjęcia zdobywane na trasie przebiegu Nyskiej Drogi św. Jakuba, która rozpoczyna się w Głuchołazach przy tzw. Studni Jakuba, a kończy w miejscowości Skorogoszcz. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania jest nieograniczony.

Odznaka W 2009 r. Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego w celu zachęcania zuchów, harcerzy i instruktorów do uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody ustanowił HARCERSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA (HOTK). HOTK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych odbywanych na dowolnym terenie, według regulaminów poszczególnych odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych. Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w Regulaminie ilość obiektów uczestnicząc w realizacji zadań zespołowych, zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz indywidualnych wędrówkach. Warunkiem dodatkowym zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest uczestnictwo w imprezie międzyśrodowiskowej na szczeblu hufca, a w stopniu złotym na szczeblu chorągwi. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2016 r. Hufiec Lubliniec z Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego ustanowił HOT – HARCERSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ŚLADAMI HARCERZY HUFCA ZHP LUBLINIEC 1923-1939”. Celem odznaki jest zapoznanie zuchów, harcerzy, turystów i krajoznawców z postaciami i miejscami związanymi z działalnością Hufca ZHP Lubliniec w latach 1923-1939. Aby zdobyć odznakę należy odwiedzić miejsca wskazane w Regulaminie, udokumentować swoją obecność wykonując zdjęcia na tle obiektu i przesłać zgromadzony materiał w formacie pdf na adres hot.lubliniec@gmail.com. Odznaka ma dwa stopnie. W 2017 r. Komisja Historyczna Hufca ZHP Lubliniec, przy wsparciu Komendy Hufca i Kręgu Instruktorskiego zorganizowała I Harcerską Noc Muzeów. Jedną z atrakcji imprezy było zdobywanie specjalnie przygotowanej na tą okoliczność „Nocnej HOT”.

Odznaka Polski Związek Motorowy ustanowił ODZNAKĘ TURYSTY MOTOROWEGO (PZM), której zdobywanie ma sprzyjać poznawaniu przeszłości i współczesności kraju; jego historii, zabytków, dzieł sztuki, osobliwości przyrody oraz osiągnięć gospodarczych i kulturalnych. Odznakę Turysty Motorowego może uzyskać każdy użytkownik motoroweru i pojazdu motorowego; kierowca lub pasażer uprawiający czynnie turystykę motorową, który spełnił warunki zawarte w regulaminie. Turysta motorowy ubiegający się o przyznanie odznaki otrzymuje „Książeczkę Turysty Motorowego”, która służy do pamiętnikarskiego rejestrowania wyników turystycznych. Odznaka ma sześć stopni: młodzieżowy, brązowy, srebrny, złoty oraz złoty z kompasem i złoty z wawrzynem. Młodzież do lat 16. zdobywa odznakę, poczynając od stopnia młodzieżowego, a osoby powyżej 16. lat zdobywają poszczególne stopnie odznaki, poczynając od stopnia brązowego. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie turystyki motorowej, Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM może przyznać osobom fizycznym i prawnym odznakę złotą z wawrzynem z pominięciem przepisów regulaminowych.

Odznaka Polski Związek Motorowy ustanowił również ODZNAKĘ TURYSTY CARAVANINGOWEGO (PZM), której zdobywanie ma sprzyjać poznawaniu przeszłości i współczesności Polski i innych krajów, ich historii, zabytków, dzieł sztuki, osobliwości przyrody, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych oraz kształtowaniu postaw w zakresie ochrony przyrody, przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, krzewienia kultury caravaningowej, motoryzacyjnej, turystycznej i wypoczynku, rozwijania przyjaźni między ludźmi jak również propagowania caravaningu uprawianego indywidualnie i zbiorowo. Odznakę Turysty Caravaningowego może uzyskać każdy, kto czynnie uprawia tę formę turystyki, niezależnie od tego czy wykorzystuje do tego sprzęt własny, klubowy czy wypożyczony. Odznaka ma sześć stopni: „Wilczka Caravany”, brązowy, srebrny, złoty oraz złoty z kompasem i złoty z wawrzynem.

Odznaka Komisja Turystyki Kolarskiej Międzynarodowego Związku Turystycznego (Alliance Internationale de Tourisme, AIT) w celu spopularyzowania tego rodzaju turystyki kwalifikowanej i przyczynienia się w ten sposób do realizowania zadań AIT ustanowiła MIĘDZYNARODOWĄ ODZNAKĘ TURYSTYKI KOLARSKIEJ AIT. Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej przyznawana jest przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT indywidualnie kolarzom na wniosek klubów lub organizacji turystycznych zrzeszonych w AIT. Uczestnictwo w rajdach potwierdzane jest przez kluby organizujące daną imprezę. Karty drogowe należycie skompletowane i poświadczone powinny być przesłane do sekretariatu Komisji Turystyki Kolarskiej AIT. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka Europejska Federacja Turystyki Rowerowej (Union Europeenne de Cyclotourisme, UECT) wraz z partnerami w celu propagowania turystyki rowerowej na terenie Europy i odwiedzania charakterystycznego miejsca w każdym kraju europejskim ustanowiła ODZNAKĘ I CERTYFIKAT UECT. Podstawą do zdobywania odznaki jest posiadanie „Książeczki drogowej”. „Książeczka drogowa” ma miejsca do uzyskania potwierdzenia odwiedzenia charakterystycznego miejsca w danym kraju. Wymagane jest tylko jedno miejsce dla danego kraju. Odznaka ma 8 stopni. Odwiedzone miejsca w wybranych krajach są odnotowane w „Książeczce drogowej”. Za każdy zdobyty stopień zdobywający otrzymuje odznakę. Po osiągnięciu ósmego stopnia zdobywający uzyskuje Certyfikat Europejskiej Turystyki Rowerowej UECT. Odznaki i Certyfikat zdobywać mogą jedynie członkowie federacji zrzeszonych w UECT.

Odznaka W celu spopularyzowania indywidualnej i grupowej turystyki rowerowej, poznania walorów Ziemi Oławskiej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu Starostwo Powiatowe w Oławie w 2007 r. ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ROWEREM PO ZIEMI OŁAWSKIEJ”. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejechanie tras opisanych w przewodniku rowerowym „Nieznane okolice powiatu oławskiego”. Odznakę można zdobywać od 12. roku życia. Odznakę mogą zdobywać osoby indywidualne i grupy zorganizowane młodzieży szkolnej pod opieką nauczyciela – kierownika wycieczki. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2004 r. Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” ustanowił WYSZKOWSKĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ WOK „HUTNIK”. Celem odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, etnograficznych, kulturalnych i historycznych Wyszkowa i jego okolic oraz popularyzacja idei Małej Ojczyzny i turystyki. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Klub Turystyczny „Leśna Szkoła” działający przy WOK „Hutnik”. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych w określonym regulaminem czasie. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę w stopniu popularnym można zdobywać po ukończeniu 5., a pozostałe stopnie po ukończeniu 7. roku życia.

Odznaka W 2004 r., z okazji 2 Rowerówki Dookoła Gminy, Koło Turystyczne przy Ośrodku Kultury w Miejskiej Górce ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ZNAM GMINĘ MIEJSKA GÓRKA”. W 2006 r. odznaka została przejęta przez Towarzystwo Turystyczne „TRAMP”. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość gminy Miejska Górka, jej historii, tradycji, zabytków kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnie, pieszych lub rowerowych. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejscowości i miejsc wymienionych w wykazie załączonym do Regulaminu. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8. roku życia. Odznaka ma stopień podstawowy oraz honorowy nadawany za zasługi i szczególną znajomość gminy.

Odznaka ODZNAKA „TARCZA MYŚLIBORA” przeznaczona jest dla uczestników cyklu popularyzatorskiego „Pokochaj swoje miasto” opracowanego i prowadzonego przez Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli” z Myśliborza. Odznaka ma trzy stopnie: Brązowa „Tarcza Myślibora”, Srebrna „Tarcza Myślibora” i Złota „Tarcza Myślibora”. Każdy stopień odznaki ma inny zakres wymagań zawarty w Regulaminie. Odznakę przyznaje „Kapituła Tarczowników” powołana przez Sekcję Dziedzictwa Kulturowego i Historii Stowarzyszenia wg opracowanych zasad.

Odznaka W celu popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu garwolińskiego Stowarzyszanie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” w 2008 r. ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ „ODZNAKA GARWOZNAWCY”. Odznakę zdobywa się odbywając wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe po powiecie garwolińskim, przestrzegając zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, terenach leśnych i na wodach. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów i przebycie określonej liczby kilometrów szlaków turystycznych powiatu garwolińskiego wymienionych w załączniku do Regulaminu. Odznakę można zdobywać od 5. roku życia. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W 2009 r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w celu zachęcenia do aktywności fizycznej i dbałości o własne zdrowie poprzez indywidualne lub grupowe uprawianie marszów, biegów, jazdy rowerowej i narciarskiej na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku ustanowiło ODZNAKĘ POWIATOWĄ ORIENTEERINGU SPRAWNOŚCIOWEGO (OPOS). Odznakę może zdobywać każdy, kto w roku kalendarzowym zaliczy określoną liczbę tras wymienionych w Regulaminie. Podstawą do zdobycia odznaki jest starannie wypełniona wymagana na dany stopień liczba kart startowych z potwierdzeniem odnalezienia i odbicia minimum 30. kodów perforatora na każdej z nich. Odznaka ma pięć stopni: brązowy, srebrny, złoty, diamentowy i za wytrwałość.

Odznaka ODZNAKA „DOGWAY – PSI TURYSTA” została ustanowiona w 2012 r. przez hodowlę AKI Line oraz klub DOG Line i jest wzorowana na odznakach PTTK. Celem odznaki jest promowanie odpowiedzialnych zachowań wobec posiadanego psa, uwzględniających jego potrzeby oraz ich utrwalanie poprzez wielostopniowość i czas trwania jej zdobywania, popularyzacja aktywnej turystyki pieszej z psem, zachęcenie do poznawania walorów krajoznawczych Polski. Możliwość zdobywania odznaki jest otwarta dla wszystkich, bez względu na narodowość czy pochodzenie. Odznakę można zdobywać począwszy od ukończenia 10. roku życia. Odznaka ma pięć stopni małych: biały, żółty, zielony, niebieski i czerwony oraz trzy stopnie duże: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2012 r. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ GMINY BRENNA mającą dwa stopnie: srebrny i złoty oraz jednostopniową DZIECIĘCĄ BREŃSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ. Odznaka w stopniu srebrnym i złotym przeznaczona jest dla osób powyżej 12. roku życia, natomiast odznaka dziecięcia dla osób poniżej tej granicy wiekowej. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej oraz atrakcji turystycznych Gminy Brenna. Odznaki można zdobywać wędrując po wyznaczonych punktowanych szlakach oraz po zwiedzeniu określonej liczby miejsc zawartych w Regulaminie. Turysta zdobywający odznakę, prowadzi książeczkę „Odznaka Turystyczna Gminy Brenna”, którą można zakupić w Informacji Turystycznej w Brennej.

Odznaka ODZNAKA TURYSTYCZNA „PRZYJACIEL CZERWIONKI-LESZCZYN” została ustanowiona z inicjatywy Koła PTTK „Ramża” oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców gminy i miasta oraz turystów do poznania ciekawych miejsc, zabytków, budowli historycznych, ścieżek edukacyjnych oraz pomników przyrody na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić obiekty i miejsca ze Spisu atrakcji zamieszczonego w Regulaminie odznaki. Potwierdzeń odwiedzonych miejsc i zwiedzonych obiektów można dokonywać w specjalnej książeczce zakupionej w Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach lub pobranej ze strony internetowej miasta. Brak ograniczeń wiekowych i czasowych dla zdobycia odznaki. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W 2013 r. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej ustanowiło KRAJOZNAWCZĄ ODZNAKĘ GÓRNOŚLĄSKĄ. Celem odznaki jest popularyzacja walorów historycznych i krajoznawczych Górnego Śląska w jego historycznych granicach. Odznakę można zdobywać w ramach wycieczek szkolnych oraz dzięki zbiorowej lub indywidualnej aktywności turystycznej. Zwiedzanie odbywa się w 6. grupach tematycznych. Aby zdobyć odznakę popularną należy zwiedzić i potwierdzić pieczątką określoną w Regulaminie liczbę miejsc. Odznaka ma stopień popularny oraz honorowy przeznaczony dla grup zorganizowanych.

Odznaka W 2014 r. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej ustanowiło KRAJOZNAWCZĄ ODZNAKĘ DOLNOŚLĄSKĄ. Celem Odznaki jest upowszechnianie wiedzy o geografii i historii Dolnego Śląska oraz o jego dziedzictwie cywilizacyjnym i kulturowym. Zdobywanie odznaki ma służyć rozwijaniu lokalnego, śląskiego patriotyzmu, polegającego na szacunku dla wielonarodowej tradycji Śląska oraz służyć trosce o cały region, będący wspólnym dobrem jego mieszkańców bez względu na ich narodowość, wyznanie i przekonania polityczne. Odznakę można zdobywać w ramach wycieczek szkolnych oraz dzięki zbiorowej lub indywidualnej aktywności turystycznej. Obiekty wymagane do zwiedzenia podzielono na osiem grup tematycznych. Aby zdobyć odznakę popularną należy zwiedzić i potwierdzić pieczątką określoną w Regulaminie liczbę obiektów i miejsc. Odznaka ma stopień popularny oraz honorowy przeznaczony dla grup zorganizowanych.

Odznaka W 2020 r. Gmina Miejska Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza ustanowiła ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ „ZNAM BOLESŁAWIEC” (OZB). Celem odznaki jest zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec, upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie, ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych. Odznaka ustanowiona została w ramach projektu „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą. Do zdobycia OZB wymagane jest poznanie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych z sześciu grup wymienionych w Regulaminie. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony. Odznaka jest jednostopniowa.

OdznakaW 2016 r. Zarząd Powiatu Kaliskiego ustanowił ODZNAKĘ „SZLAK KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZIEMI KALISKIEJ”. Odznaka została ustanowiona w celu popularyzacji wśród pielgrzymów, turystów i mieszkańców propagowania szeroko pojętej kultury, a w szczególności drewnianych kościołów nierozerwalnie związanych z chrześcijaństwem powiatu kaliskiego w jego długiej ponad tysiącletniej historii. Odznaka ma zachęcić do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, które ubogaci odwiedzającego zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia podczas wycieczek indywidualnych, rodzinnych, zbiorowych, uprawiając dowolny rodzaj turystyki. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny i złoty oraz honorowy. Odznakę z wyjątkiem odznaki stopnia honorowego przyznaje Zespół Weryfikacyjny przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Odznaka ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „PASJONAT WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO” została ustanowiona przez Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście lub przejechanie na rowerze wyznaczonej trasy dla danego stopnia odznaki, zwiedzenie odpowiedniej liczby form ochrony przyrody, miejsc i obiektów zarówno historycznych jak i kulturowych. Potwierdzenia przejechanych tras należy dokonywać w specjalnie do tego celu przeznaczonym „Dzienniczku wycieczek kolarskich”. Odznaka Krajoznawcza „Pasjonat WPK” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Zarówno dzienniczek, jak i odznaka są nieodpłatne i dostępne w Zarządzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Odznaka W 2016 r. Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej ustanowił MAGURSKĄ ODZNAKĘ TERENOWĄ. Celem odznaki jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Magurskiego Parku Narodowego oraz popularyzacja turystyki przyrodniczej w Beskidzie Niskim. Magurską Odznakę Terenową można uzyskać po odwiedzeniu 9 miejsc zlokalizowanych na ternie Magurskiego Parku Narodowego według wykazu zamieszczonego w Regulaminie. Odznakę można zdobywać od 7. roku życia. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. Odznaka jest jednostopniowa. Informacje związane z Magurską Odznaką Terenową można uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej oraz na stronie: www.magurskipn.pl.

Odznaka ODZNAKA „W KRĘGU LACKOWEJ” jest przyznawana przez operatora serwisu www.niski.pl. Celem odznaki jest promowanie aktywnego stylu życia przez biegi i wędrówki po górach, a także poznawanie piękna, historii, przyrody, tradycji i kultury Beskidu Niskiego. Oznakę może zdobywać każdy kto ukończył 18 lat lub osoba niepełnoletnia znajdująca się pod opieką prawnego opiekuna. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i platynowy. Na każdy stopień odznaki należy zrealizować 5 wycieczek o minimalnej łącznej długości 50 km. Na odznakę platynową wycieczki muszą być przeprowadzone w warunkach zimowych w okresie od grudnia do marca.

OdznakaW 2018 r. Powiat Legionowski w porozumieniu i przy współudziale Oddziału PTTK Mazowsze w Warszawie i Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom” Chorągwi Stołecznej ZHP ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ SZLAKU POLSKI WALCZĄCEJ NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO. Celem odznaki jest rozbudzenie wśród mieszkańców i turystów zainteresowania bogatą historią zmagań Polaków o niepodległość na ziemiach obecnego powiatu legionowskiego, zapoznanie z miejscami pamięci oraz zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania turystyki pieszej nizinnej i rowerowej na terenie powiatu legionowskiego. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia. Odznaka została wydana na czas ograniczony do końca 2020 r. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2014 r. Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ustanawiły ODZNAKĘ ZDOBYWCY – QUIZ QUESTING. Odznaka służy upowszechnianiu Questingu, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych obszaru działania ww. LGD. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto wykaże w sposób określony regulaminem, przejście bądź przejechanie odpowiedniej ilości questów, z 35. stworzonych w ramach projektu QUIZ. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek. Odznaka ma cztery stopnie: „Poszukiwacz”, „Tropiciel”, „Odkrywca” i „Zdobywca”.

Odznaka Wędrując śladami świętej Jadwigi, zapoznając się z jej życiem i dokonaniami, zwiedzając ważne miejscowości oraz zabytki ziemi złotoryjskiej można zdobyć ustanowioną w 2005 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (TMZZ) ODZNAKĘ JADWIŻAŃSKĄ. Odznakę można zdobywać pieszo, na rowerze, a także z wykorzystaniem innego środka transportu – indywidualnie, w gronie rodziny lub w grupach zorganizowanych, np. podczas październikowych „Rajdów Jadwiżańskich” organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Złotoryję i Rokitnicę łączy „Ścieżka Św. Jadwigi”, a źródełka świętej w Jerzmanicach-Zdroju, Rokitnicy i Rzymówce znajdują się na „Szlaku Źródlanym”. Obie trasy wytyczyło TMZZ. Regulamin, załączniki i książeczkę odznaki można otrzymać w siedzibie TMZZ. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. W jednym roku kalendarzowym można uzyskać dwa stopnie odznaki. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W celu popularyzacji walorów turystycznych okolicy, w tym najciekawszych miejsc na pograniczu polsko-czeskim, w rejonie Gór Opawskich i Jesioników, Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach ustanowił w 2010 r. ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „111”. Odznakę zdobywa się poprzez odwiedzenie obiektów znajdujących się na liście załączonej do regulaminu. Zdobywanie odznaki to także okazja do poznania historii Księstwa Biskupów Wrocławskich, dziejów „krainy złota” i wodolecznictwa, malowniczych panoram, wież widokowych, wodospadów, jaskiń, zamków, muzeów i stylowych schronisk. Oferta OW „Czerwony Kozioł” adresowana jest, zarówno do grup organizowanych, jak i turystów indywidualnych. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W 2020 r. Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” z Lubina ustanowiło REGIONALNĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW”. Szlak jest oznakowany kolorem żółtym, zaczyna się w Legnickim Polu, a kończy w Złotoryi. Celem ustanowienia odznaki jest promocja i popularyzacja walorów krajobrazowych, krajoznawczych, historycznych i kulturowych oraz przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, podczas dowolnego rodzaju wycieczek. Do odznaki zalicza się obiekty od dnia 22 października 2020 r. (daty wejścia w życie regulaminu odznaki). Weryfikacja odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej książeczki lub kroniki. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W celu przybliżenia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego historii i walorów krajoznawczych regionu oraz zwrócenia uwagi na ochronę zabytków, Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy” ustanowiło ODZNAKĘ „WĘDROWIEC GLIWICKI”. Zdobywanie Odznaki polega na pokonywaniu samodzielnie bądź grupowo z przewodnikiem punktowanych tras wyznaczonych przez Stowarzyszenie. Mapy tras wraz z zadaniami do wykonania są do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia: www.gliwiczanie.pl. Warunkiem dodatkowym zdobycia Odznaki dla mieszkańców Gliwic jest pomoc członkom Stowarzyszenia w pracach na Cmentarzu Hutniczym w wymiarze 3 godzin dla każdego ze stopni, a dla osób spoza Gliwic potwierdzenie pracy na rzecz obiektów historycznych w miejscu zamieszkania bądź jednorazowe odwiedzenie Cmentarza Hutniczego w jedną z sobót w okresie od maja do września. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2019 r. Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”, Robert Filipski w Szczecinie ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ „WYPRAWY Z WIKINGIEM W NIEZNANE” – KORONA SZLAKÓW POMORZA ZACHODNIEGO. Celem odznaki jest zachęcanie społeczeństwa do udziału w „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane” promujących znakowane szlaki oraz walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne Pomorza Zachodniego. Odznakę można zdobywać tylko na „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane”. Obecnie wyprawy z Wikingiem to jesienno-zimowo-wiosenne piesze wędrówki jednodniowe, ale w planach są również wycieczki weekendowe i dłuższe, a także rowerowe. Uczestnicy dawnych wypraw z Wikingiem mogą podczas zdobywania odznaki uwzględnić wszystkie dotychczas pokonane trasy. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2019 r. Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” ustanowiło RADZYŃSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o Radzyniu Podlaskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych. Odznakę mogą zdobywać turyści w dowolnym wieku, bez względu na narodowość. Warunkiem zdobycia Odznaki jest przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego opisanego w przewodniku Roberta Mazurka „Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim”. Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji „Książeczki Radzyńskiej Odznaki Turystycznej”, którą można nabyć w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturowej w Radzyniu Podlaskim. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W 2020 r. Centrum Kultury w Pleśnej wprowadziło ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ZNAM GMINĘ PLEŚNA”. Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie mieszkańców gminy oraz osoby przyjezdne do uprawiania turystyki pieszej i kulturowej, promocja walorów przyrodniczych oraz zabytków na terenie gminy Pleśna. Odznaka jest przyznawana turystom, którzy odwiedzili wszystkie najbardziej atrakcyjne miejsca i obiekty w gminie Pleśna, wymienione w Regulaminie odznaki. Aby otrzymać odznakę należy przedłożyć dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej (e-mailem lub dostarczoną na nośniku danych). Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8. rok życia, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W 2013 r. Towarzystwo Miłośników Wrocławia współpracujące z poszczególnymi użytkownikami / administratorami wież / punktów widokowych wymienionych w Regulaminie wprowadziło projekt „Korona Wrocławia”. Celem „Korony Wrocławia” jest przybliżenie turystom zwiedzającym Wrocław panoramy miasta z perspektywy różnych punktów widokowych oraz popularyzacja tych miejsc, poznanie ich historii i uzyskanie tytułu „Zdobywca Korony Wrocławia” oraz pamiątkowej ODZNAKI „ZDOBYWCA KORONY WROCŁAWIA”. Tytuł „Zdobywca Korony Wrocławia” można uzyskać spełniając warunki określone regulaminowo: nabycie Karty Zdobywcy Korony Wrocławia, „zdobycie” 5. wież Wrocławia, uzyskanie wymaganych potwierdzeń i umieszczenie nazwiska w Katalogu Zdobywców. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi w Nysie, działający przy Nyskim Domu Kultury w Nysie ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ „TWIERDZA NYSA”. Celem odznaki jest popularyzowanie oraz zachęcanie do zwiedzania obiektów fortecznych Twierdzy Nysa. Odznakę może zdobywać każdy turysta, niezależnie od uprawianego rodzaju turystyki kwalifikowanej, a czas jej zdobywania jest nieograniczony. Potwierdzeniem odwiedzenia danego obiektu fortecznego Twierdzy Nysa jest pieczątka lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle danego obiektu fortecznego. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” w Żorach ustanowił ODZNAKĘ „MIŁOŚNIK RZEKI SKAWY”. Odznakę można uzyskać biorąc udział w spływie, na rzece Skawa, przez 3 lata z rzędu lub płynąc 5 razy w dowolnym okresie czasu. Udział w imprezach powinien być potwierdzony w książeczkach odznak TOK PTTK i OT PZKaj. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Odznak Kajakowych PTTK i PZKaj. przy ŚKTK „Neptun”. Po pozytywnej weryfikacji zdobywca otrzymuje od Zarządu Klubu bezpłatny egzemplarz odznaki. Posiadacz odznaki zostaje honorowym propagatorem uroku rzeki Skawy i organizatora imprez na tej rzece. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka Uczestnicząc w międzynarodowych programach, a zwłaszcza w regularnie odbywających się spotkaniach w ramach Bałtyckich Konferencji Dziedzictwa Kultury Morskiej, muzea morskie tego regionu pomagają zachować i rozwinąć wspólne dziedzictwo kultury morskiej poprzez udostępnianie wiedzy o tym dziedzictwie i zalecając metody zarządzania nim. Jeden ze sposobów osiągnięcia tych celów, przy jednoczesnym uatrakcyjnieniu dla turystów muzeów morskich tego regionu, to projekt MIĘDZYNARODOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „BLIZA INTERNATIONAL”, którego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W projekcie uczestniczą muzea morskie z: Niemiec – Schiffbau und Schifffahrtsmuseum w Rostocku, Polski – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Szwecji – Marinmuseum (Naval Museum) w Karlskronie i Litwy – Lietuvos Juru Muziejus w Kłajpedzie. Odznaka zostanie przyznana każdemu turyście, który przedstawi udokumentowane dowody odwiedzenia wszystkich czterech muzeów. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka Turyści korzystający z bazy schronisk młodzieżowych mogą zdobywać ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ PTSM „PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH”. Odznaka jest miłą pamiątką z pobytu w polskich schroniskach młodzieżowych. Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6. lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM. Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10. oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym. Ustanowiono trzy rodzaje odznaki w pięciu stopniach: dziecięcą, brązową, srebrną i złotą oraz dużą z laurem. Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej, bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy oddziałach PTSM.

To oczywiście tylko przykłady odznak turystycznych i krajoznawczych ustanowionych przez inne niż Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stowarzyszenia, organizacje i instytucje. Szerszą ofertę prezentuje poniższa tabela, która w miarę pozyskiwania informacji o nowych odznakach, bądź zmianach w regulaminach już istniejących, będzie uzupełniana i aktualizowana. Życzymy miłej zabawy i niezapomnianych przeżyć podczas zdobywania odznak!
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
ustanowienia
Weryfikacja

1.

Akcja paszportowa i Odznaka „Miejski Szlak Turystyczny w Nysie”
?
Punkt Informacji Turystycznej
Bastion św. Jadwigi w Nysie

2.

Diamentowa Odznaka Turystyczna Gminy Brenna
2023
OPKiS Gminy Brenna

3.

Gorczańsko-Beskidzka Odznaka „Zdobywca 4 wież”
2020
Urząd Gminy Ochotnica Dolna

4.

Górska Odznaka Rowerowa
2021
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

5.

Górska Odznaka Turystyczna PTT (GOT PTT)
1935
Komisje GOT PTT

6.

Górska Odznaka Turystyczna PTT „Ku Wierchom”
?
Komisje GOT PTT

7.

Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza (HOTK)
2009
Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy
przy Głównej Kwaterze ZHP

8.

HOTK Chorągwi Warmińsko Mazurskiej ZHP
?
Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP

9.

HOT – „Śladami harcerzy Hufca ZHP Lubliniec 1923-1939”
2016
Hufiec ZHP Lubliniec

10.

Jasielska Odznaka Turystyczna
2022
Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” w Jaśle

11.

Krajoznawcza Odznaka Dolnośląska
2014
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

12.

Krajoznawcza Odznaka Górnośląska
2013
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

13.

Krajoznawcza Odznaka im. dr. Tytusa Chałubińskiego
?
Komisja GOT PTT O/PTT w Radomiu

14.

Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II
1985
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Archidiecezji Krakowskiej

15.

Krakowska Odznaka Turystyczna
2022
Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” w Jaśle

16.

Kutnowska Odznaka Krajoznawcza „Rowerem wzdłuż granic Kutna”
2020
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

17.

Magurska Odznaka Terenowa
2016
Magurski Park Narodowy

18.

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Bliza International”
2011
Towarzystwo Przyjaciół CMM w Gdańsku

19.

Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej AIT
?
KTKol. AIT

20.

Nocna Odznaka Turystyczna (NOT)
2023
Klub Turystyczny „Gdzie Buty Poniosą” (KT GBP)

21.

Młody Turysta Ziemi Leszczyńskiej
?
KOiW w Lesznie

22.

Odznaka DogWay – Psi Turysta
2012
Hodowla AKI Line i Klub DOG Line

23.

Odznaka i Certyfikat UECT
?
Europejska Federacja Turystyki Rowerowej

24.

Odznaka Jadwiżańska
2005
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

25.

Odznaka „Jurajskie Questy – Wyprawy Odkrywców”
2021
Fundacja Mapa Pasji

26.

Odznaka „Korona Alp”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

27.

Odznaka „Korona Europy”
2019
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

28.

Odznaka „Korona Europy”
2019
Projekt „Moja Korona Europy”
Dorota i Marek Szala

29.

Odznaka „Korona Gór Dynarskich”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

30.

Odznaka „Korona Gór Polski”
1997
Redakcja „Poznaj swój kraj”

31.

Odznaka „Korona Gór Republiki Czeskiej”
2020
Koruna Hor s.r.o.

32.

Odznaka „Korona Gór Słowacji”
2020
Piotr Fejkiel

33.

Odznaka „Korona Górskich Łańcuchów Europy”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

34.

Odznaka „Korona Gór Stołowych”
2021
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

35.

Odznaka „Korona Karpat”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

36.

Odznaka „Korona Masywu Ślęży”
2023
Oficjalny serwis turystyczny Gminy Sobótka

37.

Odznaka Korona Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”
2021
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

38.

Odznaka „Korona Pienin”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

39.

Odznaka „Korona Pirenejów”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

40.

Odznaka „Korona Polski”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

41.

Odznaka „Korona Rychlebów – Gór Złotych”
2021
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

42.

Odznaka „Korona Unii Europejskiej”
2019
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

43.

Odznaka „Korona Wulkanów Ziemi”
2022
Klub Zdobywców Koron Ziemi w Tychach

44.

Odznaka „Korona Ziemi”
2022
Klub Zdobywców Koron Ziemi w Tychach

45.

Odznaka Krajoznawcza „Nyska Droga Św. Jakuba”
?
Punkt Informacji Turystycznej
Bastion św. Jadwigi w Nysie

46.

Odznaka Krajoznawcza „Parki Narodowe Przyszłości”
2023
Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”

47.

Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Kultu Maryjnego w Polsce”
2020
ks. Piotr Kaczmarek

48.

Odznaka Krajoznawcza „Twierdza Nysa”
?
Punkt Informacji Turystycznej
Bastion św. Jadwigi w Nysie

49.

Odznaka Krajoznawcza „Z Dreptusiem po Dolinie Bugu”
2021
Dariusz Mazurek

50.

Odznaka Krajoznawcza „Z Dreptusiem po Polsce”
2021
Dariusz Mazurek

51.

Odznaka Krajoznawcza „Z Dreptusiem Traktem Królewskim”
2021
Dariusz Mazurek

52.

Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna „Łódź – Miasto Czterech Kultur”
2023
Klub Sportowy „Kolumbus” w Łodzi

53.

Odznaka „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu” (OMTT)
2020
Zespół Weryfikacyjny
przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

54.

Odznaka „Miłośnik Beskidu Małego”
2021
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

55.

Odznaka „Miłośnik Beskidu Śląskiego”
2021
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

56.

Odznaka „Miłośnik Beskidu Żywieckiego”
2021
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

57.

Odznaka „Miłośnik Gorców”
2022
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

58.

Odznaka „Miłośnik rzeki Skawy”
?
Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” w Żorach

59.

Odznaka „Nasza Gmina Jedlicze”
2016
Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” w Jedliczu

60.

Odznaka „Nocna Korona Sudetów”
2020
Fundacja Polska górom!

61.

Odznaka „Odkrywca Świnoujskiej Atlantydy”
2019
Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

62.

Odznaka Powiatowa Orienteeringu Sprawnościowego (OPOS)
2009/2019
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

63.

Odznaka „Przyjaciel parków krajobrazowych Wielkopolski”
2021
ZPKWW w Poznaniu

64.

Odznaka Questowa „Wyprawy Odkrywców po Skarby Górali”
2019
Serwis questy.org.pl

65.

Odznaka „Questy z I Kadrową”
2022
Serwis questy.org.pl

66.

Odznaka „Szlakiem Bohaterów bitwy nad Bzurą 1939 r. w powiecie
sochaczewskim”
2020
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy
nad Bzurą w Sochaczewie

67.

Odznaka „Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej”
2016
Zespół Weryfikacyjny
przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu

68.

Odznaka „Tarcza Myślibora”
?
Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli”

69.

Odznaka „Tęczowe Questy”
2022
Serwis questy.org.pl

70.

Odznaka Turysty Caravaningowego PZM
?
Okręg. Kom. Sport. Popularnych i Turystyki PZM
Komisja Caravaningu i Campingu PZM

71.

Odznaka Turysty Motorowego PZM
?
Okręgowa i Główna Komisja
Sportów Popularnych i Turystyki PZM

72.

Odznaka Turysty Polskiego Związku Kajakowego (OT PZKaj)
1983
Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj
Referaty Weryfikacyjne OT PZKaj

73.

Dziecięca Odznaka Turystyczna PZKaj „KAJtek”
2013
Terenowe Referaty Weryfikacyjne OT PZKaj

74.

Odznaka Turystyczna „111”
2010
O.W. „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach

75.

Odznaka Turystyczna „Bieszczadzkie Tysięczniki”
2020
Łukasz Kornatka

76.

Odznaka Turystyczna „Korona Warszawy”
2023
AMkod Michał Mielniczuk

77.

Odznaka Turystyczna „Krzyż na górskim szlaku”
2019
Łukasz Kornatka

78.

Odznaka Turystyczna „Małe Szczyty Polski”
2020
Łukasz Kornatka

79.

Odznaka Turystyczna „Schroniska Beskidów”
2021
Łukasz Kornatka

80.

Odznaka Turystyczna „Sudeckie Schroniska”
2022
Łukasz Kornatka

81.

Odznaka Turystyczna „Wieże widokowe gór i pogórzy”
2020
Carto Odznaki Turystyczne

82.

Odznaka „Wędrowiec Gliwicki”
?
Stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy”

83.

Odznaka „Wielka Korona Tatr”
2020
Klub Zdobywców Korony Europy w Tychach

84.

Odznaka „W kręgu Lackowej”
?
Operator serwisu www.niski.pl

85.

Odznaka „Zdobywca Gór Świata”
2022
Klub Zdobywców Koron Ziemi w Tychach

86.

Odznaka „Zdobywca Korony Starego Gdańska”
2014
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

87.

Odznaka „Zdobywca Korony Wrocławia”
2013
Towarzystwo Miłośników Wrocławia

88.

Odznaka „Zdobywca Polskich Gór”
2020
Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” w Jaśle

89.

Odznaka Zdobywcy – Quiz Questing
2014
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

90.

Odznaka „Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”
2018
Zespół Weryfikacyjny
powołany przez Starostę Radzyńskiego

91.

Odznaka „Znawca Polskich Pomników Historii”
2009/2018
Klub Znawców Polskich Pomników Historii
(d. Redakcja „Poznaj swój kraj”)

92.

Odznaki Klubu Krajoznawczego „Łowcy Widoków”
2021
Carto Odznaki Turystyczne

93.

Odznaki Klubu Turystycznego „Gdzie Buty Poniosą”
2021
Klub Turystyczny „Gdzie Buty Poniosą” (KT GBP)

94.

Odznaki Klubu Zdobywców Koron Górskich RP
2015
Klub Zdobywców Koron Górskich RP (KZKG RP)

95.

OK „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”
?
Zarząd Wdzydzkiego PK

96.

OKT PTT „Główny Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

97.

OKT PTT „Główny Szlak Sudecki”
2015
Komisje GOT PTT

98.

OKT PTT „Główny Szlak Świętokrzyski”
2016
Komisje GOT PTT

99.

OKT PTT „Mały Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

100.

OKT PTT „Szlak Grybów – Rzeszów”
2016
Oddział PTT w Tarnowie

101.

OKT PTT „Szlak Tarnów – Wielki Rogacz”
2014
Oddział PTT w Tarnowie

102.

OKT PTT „Szlak Trzech Pogórzy”
2017
Oddział PTT w Tarnowie

103.

OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

104.

OKT PTT „Turystyczna Korona Tatr”
2015
Komisje GOT PTT

105.

OKT PTT „Tysięczniki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

106.

OKT PTT „Wielka Korona Beskidów”
2014
Komisje GOT PTT

107.

OKT PTT „Zamki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

108.

OT „100 Schronisk na 100-lecie PTTS BŚ”
2015
Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe
„Beskid Śląski” w Republice Czeskiej

109.

OT „Ekomuzeum Babia Góra”
2012
Klub Sportowy „Bór” Toporzysko

110.

OT Gminy Brenna
2012
OPKiS Gminy Brenna

111.

OT im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

112.

OTK „Odznaka Garwoznawcy”
2008
Stowarzyszanie „Wspólnota Powiatowa”

113.

OTK „Szlakami Pomorza Zachodniego”
2020
Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”,
Robert Filipski w Szczecinie

114.

OTK „Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca”
2022
Zespół Weryfikacyjny
przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

115.

OTK „Wyprawy z Wikingiem w Nieznane” – Korona Szlaków
Pomorza Zachodniego
2019
Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”,
Robert Filipski w Szczecinie

116.

OTK „Znam Bolesławiec” (OZB)
2020
Zespół Weryfikacyjny
przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

117.

OTK „zORIENTowani na BOLESŁAWIEC” (BolInO)
2021
Zespół Weryfikacyjny
przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

118.

OTK ZPKWŚ „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”
2006
Biuro ZPKWŚ w Będzinie

119.

OT Miłośnik Latarń Morskich „BLIZA”
2006
Towarzystwo Przyjaciół CMM w Gdańsku

120.

OT „Motyl Górski” KZKG RP
2023
Klub Zdobywców Koron Górskich RP (KZKG RP)

121.

OT „Poznajemy Archidiecezję Łódzką”
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

122.

OT „Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn”
?
CIT w Czerwionce-Leszczynach

123.

OT PTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
?
Oddziały PTSM

124.

OT „Rowerem po Ziemi Oławskiej”
2007
Starosta Oławski

125.

OT Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego
2018
Starostwo Powiatowe w Legionowie,
O/PTTK Mazowsze, Hufiec ZHP Legionowo

126.

OT „Znam Gminę Miejska Górka”
2004
Towarzystwo Turystyczne „TRAMP”

127.

OT „Znam Gminę Pleśna”
2020
Centrum Kultury w Pleśnej

128.

Radzyńska Odznaka Turystyczna
2019
Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”
w Radzyniu Podlaskim

129.

Regionalna Odznaka Turystyczna „Korona Ziemi Sanockiej”
2021
Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok w Sanoku

130.

Regionalna Odznaka Turystyczna „Szlakiem Dookoła Lubina”
2011
Stow. Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie

131.

Regionalna Odznaka Turystyczna „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”
2020
Stow. Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie

132.

Sokalska Odznaka Questowa
2021
Serwis questy.org.pl

133.

Szlak Św. Wojciecha w Archidiecjezji Krakowskiej
2023
Parafia pw. św. Wojciecha w Krakowie-Bronowicach

134.

Szprotawska Odznaka Turystyczna
2023
Urząd Miejski w Szprotawie

135.

Wyszkowska Odznaka Krajoznawcza „Hutnik”
2004
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”