OdznakaMiejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu to szlak łączący 20 wybranych najważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Nie ogranicza się on wyłącznie do ścisłego centrum miasta lecz łączy je z ciekawymi obiektami zlokalizowanym też na jego obrzeżach. Trasa w formie około 14 km pętli wyznaczona została w sposób umożliwiający jego przejście praktycznie przez każdego, począwszy od dzieci, a skończywszy na seniorach. Mamy nadzieję, że zarówno możliwość zdobycia bolesławieckiej odznaki, jak i wydany paszport turystyczny „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu„ będą motywacją do aktywnego zwiedzania Bolesławca, a także umożliwią poznanie walorów naszego miasta: krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych, a jego pokonanie będzie ciekawą przygodą zarówno dla turystów, jak i mieszkańców Bolesławca.

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu” (dalej OMTT) ustanowiona została przez Gminę Miejską Bolesławiec w ramach projektu „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.

 2. Celem odznaki jest:

  • zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,

  • upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie,

  • ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.

 3. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 300 szt. paszportów turystycznych, jak i odznak zostanie przekazane turystom bezpłatnie.

 4. Wydany do OMTT paszport turystyczny nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z atrakcji.

II. Warunki zdobywania OMTT

 1. Odznakę może zdobywać każdy zainteresowany bez względu na wiek, a czas jej zdobywania nie jest ograniczony.

 2. OMTT może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Bolesławca.

 3. Podstawą do ubiegania się o OMTT jest indywidualnie prowadzony paszport turystyczny „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu”, w którym powinno zostać potwierdzone odwiedzenie wszystkich dwudziestu obiektów trasy (opcjonalnie: odcisk pieczęci z danego obiektu, zdjęcie zdobywającego na tle obiektu lub w przypadku wycieczek grupowych, zorganizowanych, poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK, kierownika wycieczki, nauczyciela itp.).

 4. Paszporty turystyczne, do wyczerpania bezpłatnego nakładu (300 szt.) można otrzymać w punktach informacji turystycznej:

  • Punkt Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21,

  • Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Bolesławcu, pl. marsz. Józefa Piłsudzkiego 1C,

  • Punkt Informacji Turystycznej w Hradku nad Nysą, Horní nám. 73,

  • oraz w wybranych obiektach:

  • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Michaiła Kutuzowa 14 i ul. Adama Mickiewicza 13,

  • Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52.

 5. Po wyczerpaniu nakładu bezpłatnego paszporty turystyczne będą dostępne odpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21.

 6. Paszport do weryfikacji można złożyć lub przesłać na adres Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec.

 7. Paszporty weryfikuje i OMTT przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 8. Odbiór zweryfikowanego paszportu może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w PIT Bolesławiec chyba, że zdobywca załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (weryfikacja korespondencyjna).

 9. Pozytywnie zweryfikowany paszport upoważnia do otrzymania OMTT.

 10. Paszport turystyczny jest własnością turysty, jako pamiątka pobytu w Bolesławcu.

 11. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu pierwszych 300 zdobywców OMTT otrzymuje ją bezpłatnie. Po wyczerpaniu bezpłatnego nakładu, odznaka przyznawana w trybie regulaminowym będzie odpłatna. Odznakę można będzie nabyć osobiście w PIT Bolesławiec, Rynek 19/21 lub drogą pocztową (opłaty pokrywa zamawiający).

III. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 r.

Paszport


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Paszport turystyczny „Miejska Trasa Turystyczna w Bolesławcu”


Zespół Weryfikacyjny przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu
ul. Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 644-00-70, (75) 644-00-90
http://www.muzeum.boleslawiec.pl
http://www.turystycznyboleslawiec.pl
e-mail: iturystyczna@muzeum.boleslawiec.net