Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Ustanawia się Odznakę Turysty Motorowego zwaną w skrócie odznaką T.M. według ustalonych wzorów w następującej sześciostopniowej skali:

§ 2

Zdobywanie odznaki T.M. przez turystów motorowych ma sprzyjać poznawaniu przeszłości i współczesności kraju; jego historii, zabytków, dzieł sztuki, osobliwości przyrody oraz osiągnięć gospodarczych i kulturalnych.

§ 3

Odznakę Turysty Motorowego może uzyskać każdy użytkownik motoroweru i pojazdu motorowego; kierowca lub pasażer uprawiający czynnie turystykę motorową, który spełnił warunki regulaminu.

§ 4

Turysta motorowy ubiegający się o przyznanie odznaki T.M. otrzymuje Książeczkę Turysty Motorowego zwaną w skrócie książeczką T.M., która służy do pamiętnikarskiego rejestrowania wyników turystycznych. Wpisy do książeczki T.M. stanowią dowód spełnienia warunków regulaminu, na podstawie których przyznawane są odznaki.

§ 5

Nadzór nad prawidłowym przyznawaniem odznak sprawuje Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

§ 6

W przyznawaniu odznak T.M. obowiązują następujące zasady:

 1. młodzież do lat 16 zdobywa odznakę, poczynając od stopnia młodzieżowego,

 2. osoby powyżej 16 lat zdobywają poszczególne stopnie odznaki, poczynając od stopnia brązowego,

 3. nadwyżkę punktów uzyskanych na poszczególne stopnie odznaki, zalicza się na wyższe stopnie odznaki T.M.

§ 7

Odznaka stopnia młodzieżowego

Do zdobycia odznaki wymagane jest spełnienie następujących warunków:

 1. wiek od 12 do 16 lat, odbywanie podróży pojazdem, wg przepisów ruchu drogowego w charakterze kierowcy lub pasażera,

 2. zwiedzenie w ciągu 1 roku, co najmniej 3 miejscowości lub obiektów o charakterze turystyczno-krajoznawczym, w których obecność została poświadczona w książeczce T.M.,

 3. odręczne wykonanie rysunków 10 znaków drogowych (dowolnie wybranych),

 4. opis jednej z wycieczek lub wykonanie 3 własnych zdjęć z tej wycieczki.

§ 8.

Odznaka stopnia brązowego

Do zdobycia odznaki wymagane jest uzyskanie 30 pkt. według niżej podanych warunków:

 1. zwiedzenie miejscowości i obiektów o charakterze turystyczno-krajoznawczym (muzeum, skansen, schronisko itp.), w których obecność została potwierdzona w książeczce T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 2. udział w wycieczce zagranicznej, odpowiednio udokumentowany wpisem do książeczki T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 3. udział w imprezach turystycznych organizowanych przez sekcje lub kluby zrzeszone w PZM

  • za każdą imprezę – 4 pkt.

 4. udział w organizacji imprezy turystycznej organizowanej przez sekcje i kluby zrzeszone w PZM

  • za każdą imprezę – 5 pkt.

§ 9

Odznaka stopnia srebrnego

Do zdobycia odznaki wymagane jest posiadanie odznaki brązowej przez okres nie krótszy niż 1 rok, zwiedzenie 3 dowolnie wybranych muzeów narodowych i 1 parku narodowego oraz uzyskanie 50 pkt. według niżej podanych warunków:

 1. zwiedzenie miejscowości i obiektów o charakterze turystyczno-krajoznawczym (muzeum, skansen, schronisko itp.), w których obecność została potwierdzona w książeczce T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 2. udział w wycieczce zagranicznej, odpowiednio udokumentowany wpisem do książeczki T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 3. udział w imprezach turystycznych organizowanych przez sekcje i kluby zrzeszone w PZM

  • za każdą imprezę – 4 pkt.

 4. udział w rundach TMMP lub innych imprezach motorowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym

  • za każdą imprezę – 4 pkt.

 5. udział w organizacji imprez turystycznych, poświadczonych przez organizatora

  • za każdą imprezę – 5 pkt.

§ 10

Odznaka stopnia złotego

Do zdobycia odznaki wymagane jest posiadanie odznaki srebrnej przez okres nie krótszy niż 1 rok, zwiedzenie 3 dowolnie wybranych muzeów narodowych, 1 skansenu i 2 parków narodowych oraz uzyskanie 100 pkt. według niżej podanych warunków:

 1. zwiedzenie miejscowości i obiektów o charakterze turystyczno-krajoznawczym (muzeum, skansen, schronisko itp.), w których obecność została potwierdzona w książeczce T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 2. udział w wycieczce zagranicznej, odpowiednio udokumentowany wpisem do książeczki T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 3. udział w imprezach turystycznych organizowanych przez sekcje i kluby zrzeszone w PZM

  • za każdą imprezę – 4 pkt.

 4. udział w rundach TMMP lub innych imprezach motorowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym

  • za każdą imprezę – 6 pkt.

 5. udział w organizacji imprez turystycznych, poświadczony przez organizatora

  • za każdą imprezę – 5 pkt.

 6. udział w organizacji imprezy turystyki motorowej o randze ogólnopolskiej potwierdzonej przez organizatora

  • za każdą imprezę – 10 pkt.

§ 11

Odznaka stopnia złotego z kompasem

Do zdobycia odznaki wymagane jest posiadanie odznaki złotej przez okres nie krótszy niż 1 rok, zwiedzenie dotychczas nie zwiedzonych 8 muzeów narodowych, 2 skansenów, 4 parków narodowych oraz uzyskanie 200 pkt. według niżej podanych warunków:

 1. zwiedzenie miejscowości i obiektów o charakterze turystyczno-krajoznawczym (muzeum, skansen, schronisko itp.), w których obecność została potwierdzona w książeczce T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 2. udział w wycieczce zagranicznej, odpowiednio udokumentowany wpisem do książeczki T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 3. udział w imprezach turystycznych organizowanych przez sekcje i kluby zrzeszone w PZM

  • za każdą imprezę – 4 pkt.

 4. udział w rundach TMMP lub innych imprezach motorowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym

  • za każdą imprezę – 6 pkt.

 5. udział w organizacji imprez turystycznych poświadczonych przez organizatora

  • za każdą imprezę – 5 pkt.

 6. udział w organizacji imprezy turystyki motorowej o randze ogólnopolskiej potwierdzonej przez organizatora

  • za każdą imprezę – 10 pkt.

§ 12

Odznaka stopnia złotego z wawrzynem

Do zdobycia odznaki wymagane jest posiadanie odznaki stopnia złotego z kompasem przez okres nie krótszy niż 1 rok, zwiedzenie dotychczas nie zwiedzonych 15 muzeów narodowych, 3 skansenów, pozostałych parków narodowych, uzyskanie 300 pkt. według niżej podanych warunków:

 1. zwiedzenie miejscowości i obiektów o charakterze turystyczno-krajoznawczym (muzeum, skansen, schronisko itp.), w których obecność została potwierdzona w książeczce T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 2. udział w wycieczce zagranicznej odpowiednio udokumentowanej wpisem do książeczki T.M.

  • za każdą miejscowość – 2 pkt.

  • za każdy obiekt – 3 pkt.

  • maksymalnie, w ciągu 1 dnia – 10 pkt.

 3. udział w imprezach turystycznych organizowanych przez sekcje i kluby zrzeszone w PZM

  • za każdą imprezę – 4 pkt.

 4. udział w rundach TMMP lub innych imprezach motorowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym

  • za każdą imprezę – 6 pkt.

 5. udział w organizacji imprez turystycznych, poświadczony przez organizatora

  • za każdą imprezę – 5 pkt.

 6. udział w organizacji imprezy turystyki motorowej o randze ogólnopolskiej, potwierdzony przez organizatora

  • za każdą imprezę – 10 pkt.

 7. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie turystyki motorowej, Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM może przyznać osobom fizycznym i prawnym odznakę T.M. stopnia złotego z wawrzynem z pominięciem przepisów regulaminowych.

§ 13

Tryb przyznawania Odznak T.M.

 1. Odznaki Turysty Motorowego stopnia młodzieżowego, brązowego, srebrnego i złotego przyznaje Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 2. Odznaki Turysty Motorowego stopnia złotego z kompasem i złotego z wawrzynem przyznaje Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM na wniosek Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 3. Turysta motorowy ubiegający się o przyznanie odznaki przedstawia książeczkę T.M. jednostce organizacyjnej (automobilklub, klub lub sekcja), która po wstępnym sprawdzeniu zapisów i podsumowaniu punktów regulaminowych przesyła książeczkę T.M. z pełną dokumentacją wymaganą przepisami regulaminu oraz wnioskiem o przyznanie odznaki T.M. do właściwej terenowo Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 4. Podstawą dla przyznania odznaki T.M. poszczególnych stopni jest:

  • spełnienie warunków niniejszego regulaminu,

  • weryfikacja zapisów i poświadczeń w książeczce T.M., dokonana przez właściwą Okręgową Komisję Sportów Popularnych i Turystyki PZM w terminie od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku.

 5. Decyzja przyznania odznaki T.M. odpowiedniego stopnia, podlega wpisowi do książeczki T.M. oraz do rejestru wydanych odznak.

 6. Wpisu dokonują:

  • odznak T.M.: młodzieżowych, brązowych, srebrnych i złotych Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM

  • odznak T.M.: złotych i wyższych stopni Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 1. Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM wydaje odznaki T.M. wymienione w § 13 ust.1 oraz prowadzi rejestr imienny wydanych odznak.

 2. Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM po dokonaniu weryfikacji książeczki Turysty Motorowego na odznaki T.M. złotą z kompasem oraz złotą z wawrzynem przesyła wniosek do GKSPiT PZM, łącznie z książeczkami T.M. i wymaganą regulaminem dokumentacją.

 3. Wręczenia odznaki T.M, dokonuje Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM w ciągu I kwartału każdego roku.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Wykładnia Regulaminu Odznaki Turysty Motorowego należy do Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 29.10.2004 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 3. Dotychczasowy regulamin traci moc obowiązującą z dniem 31.12.2004 r.

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polski Związek Motorowy
Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki
ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa
tel. (0-22) 849-93-61, fax 848-19-51
http://www.pzm.pl
e-mail: office@pzm.pl