Odznaka    Odznaka    Odznaka
Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. „Wieże widokowe gór i pogórzy” to program odznak turystycznych, którego celem jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej, a także zachęcanie do świadomego poznawania polskich gór zgodnie z określonym planem, w tym przypadku związanym z wieżami i platformami widokowymi. Takich obiektów nie jest dużo, warto więc obejrzeć przynajmniej niektóre z nich.

 2. Odznaki uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów i innych miejsc, w których znajdują się wieże bądź platformy widokowe, a uwzględnionych w załączonym do niniejszego regulaminu wykazie.

 3. Dla uproszczenia wszystkie obiekty widokowe (wieże i platformy) są w dalszej części regulaminu nazywane wieżami.

 4. Okres zdobywania odznak nie jest ograniczony czasowo, obiekty zdobyte przed datą uruchomienia programu są brane pod uwagę. Do weryfikacji odznaki służy książeczka odznak prowadzona przez uczestnika programu (zdobywającego).

 5. Do programu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wiek, natomiast weryfikacje odznak dzieci odbywają się od momentu ukończenia przez nie 2 lat – nie liczą się wcześniejsze zdobycze.

II. Zasięg terytorialny

Odznakę można zdobywać na terenie:

 1. Rzeczpospolitej Polskiej oraz w pasie granicznym, o ile w wykazie znajdują się wieże widokowe zlokalizowane poza granicami RP, ale umiejscowione w bezpośrednim pobliżu granicy.

 2. Republiki Czeskiej oraz w pasie granicznym, o ile w wykazie znajdują się wieże widokowe zlokalizowane poza granicami Czech, ale umiejscowione w bezpośrednim pobliżu granicy.

 3. Wykaz obiektów (wież/platform widokowych) obejmuje:

  • w Polsce: obszar Karpat, Sudetów, Gór Świętokrzyskich, Wyżyn zachodnich i Niziny Śląskiej, Wyżyn wschodnich i Polesia;

  • w Czechach: obszar Karpat oraz Karkonoszy-Jesioników.

III. Stopnie odznaki

 1. Odznaka jest przyznawana w niezależnych obszarach górskich, za zdobycie odpowiedniej liczby obiektów (punktów) z załączonego do regulaminu wykazu.

  1. Dla obszaru polskich Karpat:

   • Popularna – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Brązowa – za zdobycie 15 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Srebrna – za zdobycie 30 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Złota – za zdobycie 50 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Platynowa – za zdobycie 75 obiektów (punktów) z wykazu.

  2. Dla obszaru polskich Sudetów:

   • Popularna – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Brązowa – za zdobycie 15 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Srebrna – za zdobycie 30 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Złota – za zdobycie 50 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Platynowa – za zdobycie 75 obiektów (punktów) z wykazu.

  3. Dla obszaru Gór Świętokrzyskich:

   • Popularna – za zdobycie 1 obiektu (punktu) z wykazu,

   • Brązowa za zdobycie 3 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Srebrna – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Złota – za zdobycie 7 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Platynowa – za zdobycie 9 obiektów (punktów) z wykazu.

  4. Dla obszaru Wyżyn zachodnich i Niziny Śląskiej:

   • Popularna – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Brązowa – za zdobycie 15 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Srebrna – za zdobycie 30 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Złota – za zdobycie 50 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Platynowa – za zdobycie 75 obiektów (punktów) z wykazu.

  5. Dla obszaru Wyżyn wschodnich i Polesia:

   • Popularna – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Brązowa – za zdobycie 15 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Srebrna – za zdobycie 30 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Złota – za zdobycie 50 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Platynowa – za zdobycie 75 obiektów (punktów) z wykazu.

  6. Dla obszaru czeskich Karpat:

   • Popularna – za zdobycie 4 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Brązowa – za zdobycie 12 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Srebrna – za zdobycie 25 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Złota – za zdobycie 40 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Platynowa – za zdobycie 65 obiektów (punktów) z wykazu.

  7. Dla obszaru czeskich Sudetów (Karkonoszy-Jesioników):

   • Popularna – za zdobycie 5 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Brązowa – za zdobycie 15 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Srebrna – za zdobycie 30 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Złota – za zdobycie 50 obiektów (punktów) z wykazu,

   • Platynowa – za zdobycie 75 obiektów (punktów) z wykazu.

 2. Lista obiektów we wszystkich powyższych obszarach najczęściej obejmuje więcej punktów niż jest wymagane do zdobycia najwyższego stopnia odznaki. Wynika to z faktu, że lista ta będzie się zmieniać w zależności od budowy nowych wież i platform. Uczestnikowi pozostawia się dowolność w zakresie doboru obiektów z listy do kolejnego stopnia odznaki.

 3. Aktualizacja wykazu będzie polegała na dodawaniu kolejnych obiektów do listy, w miarę powstawania kolejnych wież. Szczyty/miejsca będące już w wykazie, na których wieże widokowe będą likwidowane, nie będą z niego usuwane – po to by zapewnić ciągłość i kontynuację zdobywania odznak dla osób, które przystąpiły do programu przed aktualizacją.

IV. Przystąpienie do programu

 1. Aby przystąpić do programu odznak, należy wypełnić i zatwierdzić elektroniczną aplikację zgłoszeniową, a następnie uregulować opłatę za wpis. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej. Nie jest wymagany podpis elektroniczny/kwalifikowany.

 2. Zatwierdzając aplikację zgłoszeniową kandydat akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 3. Kandydat/uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznak, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Uczestnik programu może w dowolnym czasie zażądać modyfikacji, zastrzeżenia bądź usunięcia tych danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych.

 4. Uczestnik programu wyraża również zgodę na publikację na stronie programu – w wykazie uczestników programu oraz na liście zdobywców – swojego imienia i nazwiska, podanej miejscowości zamieszkania oraz faktu i daty zdobycia odznak, a także nadanego numeru uczestnika i numeru weryfikacji. Uczestnik programu ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia lub zanonimizowania swoich danych umieszczonych na stronie programu.

 5. W wyniku złożenia poprawnej aplikacji do programu, administrator programu wyśle pocztą na adres podany przez uczestnika Książeczkę Odznak wraz z informacją o nadanym identyfikatorze uczestnika programu, a także odznakę reprezentacyjną programu.

V. Weryfikacja odznak

 1. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.

 2. Honorujemy i zaliczamy wszystkie obiekty z wykazu zdobyte przed rejestracją w programie, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich potwierdzeń w procesie weryfikacji.

 3. Odznaki są weryfikowane i muszą być wykupione stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana odznaka w programie. Nie ma możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni i pominięcia niższych. Od tej zasady nie stosuje się żadnych odstępstw.

 4. Do weryfikacji zdobycia odznak służy Książeczka Odznak prowadzona przez uczestnika, którą uczestnik otrzymuje po przystąpieniu do programu (w formie papierowej i/lub elektronicznej). W książeczce tej znajduje się miejsce na potwierdzenia terenowe oraz listy zdobytych obiektów do każdej odznaki.

 5. Za potwierdzenie zdobycia obiektu są uznawane:

  • fotografia przedstawiająca uczestnika programu pod wieżą, tak aby widoczny był uczestnik oraz sama wieża lub chociaż jej charakterystyczny fragment,

  • pieczątka ze obiektu (o ile dostępna) lub z pobliskiej miejscowości (np. sklepu, schroniska),

  • poświadczenia przewodników i przodowników turystyki górskiej,

  • zapis śladu GPS,

  • relacja ze zdjęciami zamieszczona w prowadzonej przez siebie kronice.

 6. Pieczątki i poświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione do weryfikacji w dedykowanej Książeczce Odznak, którą uczestnik otrzymuje w pakiecie startowym, a także w książeczkach i rejestrach innych programów i organizacji (np. PTTK, PTT, KZKG RP, KGP, KČT lub innych odznak funkcjonujących w obszarze turystyki górskiej) albo innych kronik.

 7. Do weryfikacji należy:

  • wypełnić tabelę zdobytych obiektów znajdującą się w pierwszej części Książeczki Odznak,

  • przesłać Książeczkę Odznak:

   • plik Excel – e-mailem na adres zamieszczony w instrukcji (zawartej w arkuszu),

   • albo książeczkę papierową – pocztą tradycyjną na adres kontaktowy programu,

  • na wezwanie Administratora programu przekazać potwierdzenia (zdjęcia, skany innych książeczek i kronik, zapisy GPS i inne) – na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Administratora programu lub w inny uzgodniony z nim sposób.

 8. Prosimy nie przesyłać oryginałów książeczek innych odznak, a jedynie ich skany lub zdjęcia.

 9. Po weryfikacji Administrator programu skontaktuje się z uczestnikiem podając wysokość opłaty weryfikacyjnej, która zależeć będzie od liczby pozytywnie zweryfikowanych odznak oraz obejmować będzie również opłatę za przesłanie do uczestnika zweryfikowanej Książeczki oraz samych odznak.

 10. Weryfikacja następuje w cyklach najdalej miesięcznych.

 11. Uwaga – do uznania ujętego w wykazie obiektu za zdobyty nie trzeba wchodzić na niego! Wystarczy znaleźć się w jego bezpośrednim pobliżu. Nie zachęcamy, a wręcz odradzamy osobom mającym lęk wysokości, wchodzenie na konstrukcje wywołujące u nich dyskomfort.

 12. Oczywiście zdecydowanie odradzamy też wchodzenie lub podchodzenie blisko do obiektów zamkniętych, będących w złej kondycji technicznej lub wręcz zrujnowanych, a także przy niesprzyjającej pogodzie.

VI. Zakupy, zwroty, reklamacje

 1. Aktualny wykaz kosztów znajduje się odpowiednio na www.goryiwieze.pl/rejestracja oraz www.goryiwieze.pl/weryfikacja.

 2. Uczestnik może w ciągu 14 dni od zapłaty środków odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar (książeczka, odznaki, inne przedmioty). Należy wówczas pocztą elektroniczną na adres podany w sekcji VII. niniejszego regulaminu przesłać informację o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu otrzymanych przedmiotów na adres wskazany w sekcji VII. niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu zwracanych przedmiotów Administrator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę.

 3. W przypadku otrzymania po zakupie przedmiotów uszkodzonych lub niepełnowartościowych, uczestnik może zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany w sekcji VII. niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu reklamacji i potwierdzeniu jej zasadności Administrator w ciągu 7. dni roboczych uzgodni z uczestnikiem sposób wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrot kosztów.

VII. Kontakt z Administratorem programu

 1. Adres kontaktowy programu: Carto Odznaki Turystyczne, skrytka pocztowa nr 11, UP 78, ul. Belgradzka 42, 02-792 Warszawa.

 2. Adres poczty elektronicznej dla zapytań ogólnych: wiezewidokowe@gmail.com.

 3. Korespondencja związana z zamówieniami i weryfikacją realizowana będzie wyłącznie drogą mailową (poczta elektroniczna).

 4. Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.

VIII. Bezpieczeństwo

 1. Administrator programu nie ma wpływu i nie odpowiada za stan techniczny obiektów znajdujących się w wykazie, ani na żadnych innych. Niektóre z obiektów są w złym stanie technicznym, wręcz w ruinie. Wejście na poszczególne obiekty lub przebywanie w ich pobliżu stanowi ryzyko uczestnika programu i Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia na obiektach i w ich okolicach, ani nigdzie indziej. Należy stosować się do zaleceń/zakazów właścicieli i opiekunów poszczególnych obiektów oraz wykazywać się stosowną dawką zdrowego rozsądku.

 2. Dzieci uczestniczące w programie muszą podczas zdobywania odznak znajdować się pod opieką dorosłych, zgodnie z przepisami prawa.

 3. Wszystkim uczestnikom programu zalecamy dbałość o bezpieczeństwo podczas wszelkich wypraw i wycieczek.

IX. Dane rejestrowe Administratora programu

Carto Odznaki, Piotr Bogobowicz, NIP: 5261088516, REGON: 140593684, skr. poczt. 11, ul. Belgradzka 42, 02-792 Warszawa.

Załączniki z wykazem obiektów

Rzeczpospolita Polska

Obszar

Liczba obiektów na poszczególne stopnie odznaki

Linki

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

Platynowa

Karpaty

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Sudety

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Góry Świętokrzyskie

1

3

5

7

9

Wykaz obiektów

Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska

5

15

30

50

75 (?)

Wykaz obiektów

Wyżyny wschodnie i Polesie

5

15

30

50

75 (?)

Wykaz obiektów

Republika Czeska

Obszar

Liczba obiektów na poszczególne stopnie odznaki

Linki

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

Platynowa

Czeskie Karpaty

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Czeskie Sudety (Krkonoše-Jeseníky)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Rudawy (Krušne hory)

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Szumawa (Šumava)

3

10

20

30

40

Wykaz obiektów

Dorzecze Berounki i Płyta Czeska
(Povodí Berounky a Česká tabule)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Wyżyna Czesko-Morawska
(Českomoravská vrchovina)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Republika Słowacji

Obszar

Liczba obiektów na poszczególne stopnie odznaki

Linki

Popularna

Brązowa

Srebrna

Złota

Platynowa

Kotlina Zachodniopanońska
(Západopanónska panva)

3

6

10

15

25

Wykaz obiektów

Karpaty Zachodnie (Západné Karpaty)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Wschodnia Słowacja (Východné Slovensko)

3

6

10

15

25

Wykaz obiektówPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wieże widokowe gór i pogórzy
Carto Odznaki Turystyczne
ul. Belgradzka 42, 02-792 Warszawa
skr. poczt. nr 11
http://www.goryiwieze.pl
e-mail: kontakt@goryiwieze.pl


ODZNAKA JEST ROZWINIĘCIEM
ODZNAK TURYSTYCZNYCH „WIEŻE WIDOKOWE POLSKICH GÓR I POGÓRZY”