Odznaka§ 1

Odznaka „Korona Ziemi Sanockiej” zwana dalej „Odznaką KZS” jest regionalną odznaką turystyczną ustanowioną przez Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok z siedzibą w Sanoku – pomysłodawcę i organizatora akcji, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Celem nadrzędnym akcji Odznaka KZS jest promocja potencjału turystycznego Ziemi Sanockiej oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki a zarazem zaproszenie mieszkańców oraz turystów do poznania walorów widokowych i kulturowych naszej małej ojczyzny.

§ 3

 1. Odznakę KZS zdobywa się w trakcie wycieczek górskich przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach. Zaleca się zainstalowanie aplikacji „Ratunek”, nr alarmowe GOPR to 601 100 300 lub 985.

 2. Odznakę KZS uzyskuje się poprzez zdobycie wybranych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Sanockiej według zamieszczonego wykazu stanowiącego załącznik do Regulaminu w dowolnie wybranej kolejności.

 3. Docelowo szczyty wchodzące w skład Odznaki KZS będą oznakowane dedykowaną tabliczką informacyjną wg ustalonego wzoru.

 4. Odznaka KZS jest jednostopniowa lecz można ją zdobywać wielokrotnie.

 5. Zaliczeniu na poczet Odznaki KZS podlegają wycieczki odbyte od dnia 9 maja 2021 roku. Czas zdobywania Odznaki KZS jest nieograniczony z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.

§ 4

 1. Wycieczki odbywa się na oznakowanych i nieoznakowanych szlakach, ścieżkach turystycznych lub drogach leśnych na terenie Ziemi Sanockiej.

 2. Za szczyt zdobyty uznaje się tylko taki, na który dostaliśmy się przy udziale siły własnych mięśni tj. w szczególności pieszo, biegiem, na rowerze, na nartach biegowych lub skiturach. Wykluczone jest zdobywanie szczytów na quadach, innych pojazdach mechanicznych lub przy użyciu zwierząt (np. konno).

§ 5

 1. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub grupowo, z przewodnikiem górskim lub bez jego udziału. W przypadku wycieczek zorganizowanych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 2. Odznakę KZS mogą zdobywać także dzieci od ukończenia 7. roku życia i młodzież. Dzieci i młodzież mogą odbywać wycieczki górskie tylko pod opieką osób dorosłych.

§ 6

 1. Ustanawia się książeczkę Odznaki KZS oraz Odznakę KZS.

 2. Fakt zdobycia szczytów wchodzących w skład Odznaki KZS należy udokumentować w celu późniejszej weryfikacji w następujący sposób:

  1. wypełniając książeczkę potwierdzającą zdobycie danego szczytu z podaniem daty. Jeżeli jest taka możliwość należy też przybić pieczątkę (stempel) umieszczoną w specjalnym pojemniku na szczycie lub z najbliższego obiektu np. schronisko, sklep, pensjonat, itp. Dodatkowo należy zrobić sobie zdjęcie (selfie) na szczycie w sposób umożliwiający identyfikację miejsca np. na tle tabliczki o której mowa w § 3 ust. 3 lub innych charakterystycznych miejsc lub obiektów. Potwierdzeniem zdobycia szczytu może też być zapis przebytej trasy na aplikacji typu „Strava” lub podobne.

  2. poprzez aplikację mobilną „Korona Ziemi Sanockiej” (w przypadku jej udostępnienia przez organizatora), która będzie po uzyskaniu odpowiednich zgód użytkownika rejestrowała fakt zdobycia danego szczytu KZS poprzez lokalizację, z podaniem daty oraz możliwością zrobienia zdjęć.

 3. W przypadku zdobywania szczytu z przewodnikiem górskim wystarczy jego czytelne potwierdzenie w książeczce.

 4. Po zdobyciu wszystkich szczytów KZS osoba zainteresowana uzyskaniem odznaki powinna przesłać całość materiałów (skan/zdjęcie wypełnionych stron książeczki, zdjęcia ze szczytu, zapis przebytej trasy jako np. zrzut ekranu w pdf lub jpg) na adres e-mail Stowarzyszenia, w formie wydruków pocztą lub poprzez aplikację mobilną „Korona Ziemi Sanockiej” (w przypadku jej udostępnienia przez organizatora).

 5. Weryfikację książeczek lub zapisów w aplikacji KZS przeprowadza Grupa Turystyki działająca w ramach Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od daty wpływu. Termin może ulec wydłużeniu.

 6. Grupa Turystyki ma prawo zadania pytań osobie ubiegającej się o Odznakę KZS w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

 7. O pozytywnej weryfikacji zdobycia szczytów KZS organizator zawiadamia wnioskodawcę wiadomością e-mail lub SMS. Informacja ta jest podstawą do uzyskania Odznaki KZS.

 8. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wiadomością e-mail wskazując zwięźle jej powód.

 9. Aplikacja mobilna „Korona Ziemi Sanockiej” obecnie nie jest aktywna. Jej uruchomienie jest planowane w przyszłości po zakończeniu okresu pilotażowego funkcjonowania akcji i pozyskaniu środków na ten cel.

§ 7

 1. Książeczkę Odznaki KZS oraz Odznakę KZS można otrzymać po nabyciu „cegiełki” (w formie wpłaty darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia) w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą. Aktualną wartość cegiełki można sprawdzić na stronie internetowej Stowarzyszenia www.slns.pl w zakładce „KZS”. Cegiełka pokrywa koszty zamówienia, druku i wysyłki materiałów.

 2. Lista zdobywców Odznaki KZS będzie dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia wg kolejności pozytywnych weryfikacji (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania). Zdobywca odznaki może zastrzec anonimowość (wówczas umieszcza się wyłącznie inicjały).

 3. Wzory: tabliczki informacyjnej szczytu wchodzącego w skład KZS, książeczki Odznaki KZS oraz Odznaki KZS ustanowi się odrębną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 4. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o Odznakę KZS jest Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok z siedzibą w Sanoku. Szczegółowe dane zawarte są w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o Odznakę KZS nabywając książeczkę Odznaki KZS lub logując się w aplikacji „Korona Ziemi Sanockiej” (w przypadku jej udostępnienia przez organizatora) potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

§ 8

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w dniu 19 marca 2021 r. i obowiązuje od dnia 9 maja 2021 r. na czas nieokreślony.

 2. Akcja Odznaki KZS może być scedowana na inny podmiot lub rozwiązana w każdym czasie przy czym informacja o tym będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia lub podana do publicznej wiadomości w inny sposób. Po dacie tej informacji weryfikacja zdobycia szczytów KZS nie będzie wykonywana ani też nie będzie można pozyskać książeczek i Odznak KZS.

 3. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga ostatecznie Grupa Turystyki działająca w ramach Stowarzyszenia.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki „Korona Ziemi Sanockiej”

WYKAZ SZCZYTÓW KORONY ZIEMI SANOCKIEJ

Lp.

Nazwa

Wysokość
[m n.p.m.]

Miejscowość

Gmina

Mezoregion*

1.

Wołosań (Patryja)

1071

Szczerbanówka Komańcza Bieszczady Zachodnie

2.

Chryszczata

998

Duszatyn/Mików Komańcza Bieszczady Zachodnie

3.

Matragona

990

Balnica Komańcza Bieszczady Zachodnie

4.

Wysoki Groń PL/SK

905

Wola Michowa Komańcza Bieszczady Zachodnie

5.

Kanasiówka (Baba)

831

Wisłok Wielki/Jasiel Komańcza Beskid Niski

6.

Tokarnia

778

Wola Piotrowa Bukowsko Beskid Niski

7.

Suliła

759

Kalnica/Turzańsk Zagórz Bieszczady Zachodnie

8.

Polańska

737

Polany Surowiczne Jaśliska Beskid Niski

9.

Rzepedka

708

Rzepedź Komańcza Beskid Niski

10.

Słonny

668

Rakowa Tyrawa Wołoska Góry Sanocko-Turczańskie

11.

Słonny Wierch

667

Sanok Miasto Sanok Góry Sanocko-Turczańskie

12.

Żurawinka (Kuty)

664

Kamienne Bukowsko Pogórze Bukowskie

13.

Gruszka

583

Olchowa/Dziurdziów Zagórz Góry Sanocko-Turczańskie

14.

Kąty (niebieski szlak)

525

Poraż Zagórz Pogórze Bukowskie

15.

Orli Kamień

518

Sanok Miasto Sanok Góry Sanocko-Turczańskie

16.

Patria

474

Odrzechowa Zarszyn Kotlina Jasielsko-Krośnieńska

*Według zaktualizowanej i szczegółowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski opracowanej przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Solona (2018).Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok
ul. Grzegorza 4/2, 38-500 Sanok
tel. (+48) 665 154 480
http://www.slns.pl
e-mail: stowarzyszenielns@gmail.com