Odznaka  1. Odznaka pn. Korona Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” jest wewnętrzną odznaką ustanowioną przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, organizatora akcji.

  2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”, zachęcenie do poznawania jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.

  3. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.

  4. Odznakę uzyskuje się przez zdobycie wszystkich niżej wymienionych wzniesień Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz prawidłowego poruszania się po terenach objętych ochroną.

Lp.

Nazwa wzniesienia

Wysokość
(m n.p.m.)

1.

Biskupia Kopa

890

2.

Srebrna Kopa

785

3.

Zamkowa Góra

571

4.

Średnia Kopa

543

5.

Szyndzielowa Kopa

533

6.

Bukowa Góra

507

7.

Przednia Kopa

495

8.

Długota

457

9.

Olszak

453

10.

Krzyżówka (Krzyżowa)

427

11.

Kobylica

395

12.

Wróblik

391

13.

Okopowa

388

14.

Lipowiec

370

15.

Gajna (Wężowa)

362

16.

Święta Góra

354

17.

Trupina

332

18.

Kapliczna Góra

320

19.

Kozia Góra (Klasztorna)

316

  1. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

  2. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1 kwietnia 2021 r., to jest od daty wejścia w życie Regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

  3. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wykonanie zdjęcia tabliczki z nazwą wzniesienia.

  4. Ubiegający się o odznakę po zebraniu wszystkich zdjęć wykonanych na szczytach przedstawia je w formie elektronicznej (maksymalna objętość wszystkich zdjęć 10 MB), wysyłając je na adres mailowy koronaPKGO@gmail.com wraz z niezbędnymi danymi (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) oraz oświadczeniem RODO, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

  5. Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia zgłaszający otrzyma mailowe potwierdzenie zdobycia odznaki, która będzie do odbioru w siedzibie Parku w Pokrzywnej (preferowana forma kontaktu, umożliwiająca odebranie nagrody dodatkowej – zwiedzania ekspozycji przyrodniczej z parkowym edukatorem) lub zostanie wysyłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Regulaminu, jak również do zakończenia akcji.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Załącznik do Regulaminu z Oświadczeniem


Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek
tel. (77) 439-75-48
http://www.zopk.pl
e-mail: kontakt@zopk.pl
e-mail 2:koronaPKGO@gmail.com