GOT PTT - mała brązowa GOT PTT - mała srebrna GOT PTT - mała złota GOT PTT - duża srebrna GOT PTT - duża złota1.   Celem Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (zwanej dalej GOT PTT) jest zachęcanie do poznawania polskich i ościennych gór oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

2.   GOT PTT można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku.

3.1.   O przyznanie GOT PTT można ubiegać się od 10 roku życia – po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

3.2.   Warunkiem przyznania GOT PTT dzieciom od 10 do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.

4.1.   Nadzór nad GOT PTT sprawuje Komisja GOT ZG PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania tej odznaki, dokonuje w miarę potrzeby jego korekt i opracowuje wzory dokumentacji.

4.2.   Ustalenia Komisji GOT ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

5.1.   GOT PTT dzieli się na dwie kategorie:

·    II kategoria (odznaka „mała”) posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty,

·    I kategoria (odznaka „duża”) posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.

5.2.   Odznakę zdobywa się w kolejności: II kategoria i I kategoria.

5.3.   W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTT.

5.4.   Każdy stopień odznaki można zdobywać w dowolnej ilości lat.

5.5.   W celu maksymalnego uproszczenia zdobywania odznaki, wprowadza się „dni wycieczkowe”. Na jeden „dzień wycieczkowy” składa się 6 godz. wędrówki według czasu przewodnikowego. Dopuszcza się łączenie dwóch trzygodzinnych „dni wycieczkowych” w jeden.

5.6.   Nadwyżka „dni wycieczkowych” po przyznaniu dowolnego stopnia odznaki w danym roku jest zaliczana na poczet następnego stopnia odznaki.

5.7.   Nie zalicza się wycieczki przeprowadzonej na terenie parku narodowego na trasie, na której ruch turystyczny jest zabroniony oraz powtórnych przejść tą samą trasą i w tym samym kierunku w trakcie zdobywania danego stopnia odznaki.

6.   Wyodrębnia się następujące krainy górskie:
I – Sudety (w górach ościennych: Jizerske Hory, Karkonose, Karkonosske Podhuri, Broumovske Mezihori, Orucke Hory, Rychlerske Hory, Ceskomoravske Mezihory, Hruby i Nizky Jesenik, Oderske Vrchy).
II – Karpaty Zachodnie do Przełęczy Tylickiej (w górach ościennych: Moravskoskoslezske Beskydy, Vsetinske Vrchy, Javorniky, Kysucka Vrchovina, Mala Fatra, Oravska Magura, Pieniny, Lubovnianska Vvrchovina, Levocke Pohorie, Branisko, Sarisska Vrchovina, Cerchovske Pohorie).
III – Karpaty Wschodnie (w górach ościennych: Nizke Beskydy, Uzska Hornatina, Vihorlat, Gorgany, Świdowiec, Czarnohora).
IV – Tatry i Podtatrze (w górach ościennych: Skorusinske Pohorie, Chocske Pohorie, Tatry, Velka Fatra, Nizke Tatry, Slovensky Raj, Spisska Magura).
V – Góry Świętokrzyskie.

7.   Warunki uzyskania poszczególnych kategorii i stopni GOT PTT są następujące:

7.1.   Kat. II stopień brązowy – odbycie 10 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 3 dni w dowolnie wybranej krainie górskiej,
stopień srebrny – odbycie 15 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 3 dni w innej krainie, niż zaliczona w stopniu brązowym,
stopień złoty – odbycie 20 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 3 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczone w poprzednich stopniach.
Kat. I stopień srebrny – odbycie 20 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 5 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczone w kategorii II,
stopień zloty – odbycie 20 „dni wycieczkowych”, w tym minimum 5 dni w Tatrach.

7.2.   W celu przyznania GOT PTT w kategorii II przedstawia się w wybranej Oddziałowej Komisji GOT PTT lub w Komisji GOT ZG PTT „Wykaz górskich wycieczek odbytych do GOT PTT” z poświadczeniami terenowymi lub podpisami upoważnionych osób wraz z „Wnioskiem o przyznanie GOT PTT” i legitymacją GOT PTT – do 31 marca następnego roku.

7.3.   GOT PTT w kategorii I przyznaje wyłącznie Komisja GOT ZG PTT na zasadach jak w pkt. 7.2.

7.4.   Wpisy dokonane w legitymacji GOT PTT są świadectwem przyznania GOT PTT i upoważniają do jej wykupienia.

8.   Poświadczanie odbycia wycieczek do GOT PTT:

8.1.   Poświadczanie odbycia wycieczek do GOT PTT dokonuje się na „Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT”.

8.2.   Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników GOT PTT, przewodników i ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

8.3.   Przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko wówczas, gdy brali udział w wycieczce.

8.4.   Odmowa potwierdzenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na „Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT”.

8.5.   Formularze „Wykazów górskich wycieczek odbytych do GOT PTT”, legitymacje i odznaki GOT PTT wszystkich kategorii i stopni nabywa się w Oddziałach PTT. Oddziały mogą rozprowadzać formularze „Wykazów...” za pośrednictwem schronisk, obiektów noclegowych, gastronomicznych, biur podróży itp.

9.   Uprawnienia i obowiązki przewodnika GOT PTT zawiera odrębny regulamin.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF