Odznaka  Odznaka  Odznaka
Odznaka  Odznaka  Odznaka 1. Klub zrzesza osoby, pragnące posiąść wiedzę o Polskich Pomnikach Historii, poznawanych w czasie własnych wycieczek, a także rajdów i imprez krajowych; potwierdzające gotowość realizacji powyższych na specjalnym druku przystąpienia do klubu.

 2. Celem Klubu jest:

  • szerzenie wiedzy o Polskich Pomnikach Historii;

  • zachęcanie Polaków, a także przedstawicieli innych państw do poznawania i pogłębiania znajomości miejsc i obiektów pomnikowych;

  • wpajanie członkom Klubu, a także sojusznikom tej idei dumy płynącej z roli Pomników Historii w dziejach naszej Ojczyzny oraz osiągnięć naszych przodków związanych z nimi;

  • sprzyjanie tworzeniu lepszych warunków do aktywnego wędrowania szlakiem tych pomników;

  • organizowanie różnego typu przedsięwzięć służących szerzeniu idei klubowych.

 3. Klub Znawców Polskich Pomników Historii działa przy Klubie Zdobywców Korony Gór Polski, który jest organizatorem wszelkich poczynań związanych z promocją Klubu Znawców Polskich Pomników Historii, w tym działań niezbędnych do weryfikacji i przyznawania kolejnych Odznak „Znawca Polskich Pomników Historii”.

 4. Członkiem Klubu może zostać osoba powyżej 7. roku życia, gotowa do realizacji idei klubowych i zdobywania Odznaki „Znawca Polskich Pomników Historii”, potwierdzająca to odpowiednim zgłoszeniem przekazanym do Klubu. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację przystąpienia do Klubu potwierdzają rodzice lub prawni opiekunowie.

 5. Wraz ze zgłoszeniem kandydat do Klubu Znawców PPH dokonuje wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł.

 6. Osoba przyjęta do Klubu rozpoczyna cykl wycieczek do miejsc pomnikowych, sporządzając z nich dokumentację w postaci zdjęć oraz pieczęci zebranych w specjalnej do tego celu przygotowanej książeczce. Dopuszcza się tworzenie kroniki dla członków klubu, których rejestracja odbyła się przed 1 lipca 2018 roku. Pobyty w miejscach pomnikowych zalicza się od dnia przystąpienia do Klubu.

 7. Członek Klubu może uczestniczyć we wszystkich imprezach, wycieczkach organizowanych przez Klub po cenach podstawowych.

 8. Czas zdobywania kolejnych Odznak „Znawca Polskich Pomników Historii” jest nieograniczony.

 9. Wprowadza się następujące stopnie Odznaki „Znawca Polskich Pomników Historii”:

  • popularną – po poznaniu 10 pomników,

  • brązową – po poznaniu kolejnych 10 pomników,

  • srebrną – po poznaniu kolejnych 10 pomników,

  • złotą – po poznaniu kolejnych 10 pomników,

  • platynową – po poznaniu kolejnych 20 pomników,

  • diamentowa – po poznaniu kolejnych 20 pomników.

 10. Wraz z każdą odznaką Znawca otrzymuje stosowną legitymację w opcji ze zdjęciem lub bez niego (wedle własnego uznania). Zarówno odznaki, jak i legitymacje są odpłatne.

 11. Starający się o przyznanie odznaki zgłasza to na specjalnym druku, załączając jednocześnie książeczkę/kronikę dostarczaną lub przesyłaną drogą korespondencyjną do Klubu Znawców Polskich Pomników Historii: ul. Grochowska 243/245 lok. 53, 04-001 Warszawa. Po weryfikacji tą samą drogą zwracane będą książeczki/kroniki oraz przesyłane odznaki i legitymacje.

 12. Zdobywcy odznak najwyższego stopnia tworzą w każdym roku Zespół Doradców, ogłaszany przez Klub Znawców Polskich Pomników Historii. Zespół ten może inicjować badania naukowe, akcje promocyjne i imprezy wzbogacające znajomość Polskich Pomników Historii, a także współorganizować spotkania klubowe.

 13. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Klubu Znawców, w tym także decyzje o nadawaniu odznak publikowane są na łamach strony www.pph.info.pl.

Załącznik
Lista obiektów
objętych Odznaką „Znawca Polskich Pomników Historii”

Regulamin Odznaki „Znawca Polskich Pomników Historii”
obowiązujący w latach 2009-2018


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Znawców Polskich Pomników Historii
ul. Grochowska 243/245 lok. 53
04-001 Warszawa
http://www.pph.info.pl
e-mail: klub@pph.info.pl