Odznaka 1. Odznaka „Z Dreptusiem Traktem Królewskim” zwana dalej Odznaką stanowi integralną część Projektu Turystycznej Rodzinnej Imprezy Plenerowej zwanego dalej Projektem.

 2. Celem ustanowienia Odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Traktu Królewskiego w Warszawie będącego od 1994 roku, wraz z historycznym zespołem miasta i Wilanowem, pomnikiem historii.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek.

 5. Dla jej zdobycia wymagane jest potwierdzenie u Organizatora odbycia 10 wycieczek, w tym 5 obowiązkowych, z Kanonu Odznaki. Trasy wycieczek dostępne są na stronie Organizatora (dreptuś.pl).

 6. Podstawą do uznania wycieczki za odbytą jest przesłanie drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Organizatora, odpowiedzi. Potwierdzenie jest skuteczne, gdy zawiera minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

 7. Kategorycznie zabrania się odbywania wycieczek w sposób wirtualny. W przypadku istotnych wątpliwości co do prawidłowego pokonania trasy uczestnik może zostać wyjątkowo poproszony, wyłącznie do celów weryfikacji, o przesłanie zdjęcia na tle jednego, dowolnie wybranego przez niego punktu kontrolnego z trasy.

 8. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 9. Odznaka wykonana jest w postaci metalowego znaczka i nadawana jest na wniosek jej zdobywcy, po spełnieniu określonych wcześniej wymogów.

 10. Odznaka, w formie wskazanej w pkt. 9, jest odpłatna.

 11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które zdobyły Odznakę na stronie internetowej http://dreptuś.pl.

 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do koordynatora Projektu.

 13. Projekt graficzny odznaki: Dariusz Mazurek.

 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2021 r. Wycieczki odbyte przed tym terminem nie będą zaliczane do odznaki.

Kanon Odznaki

Trasy obowiązkowe:

Pozostałe trasy:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Dariusz Mazurek
skrytka pocztowa nr 664
00-001 Warszawa 1
tel. (+48) 502 071 592
https://dreptuś.pl
e-mail: trip.poczta@onet.pl