OKT PTT ''Główny Szlak Beskidzki'' 1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Beskidzki” (zwana dalej OKT PTT GSB) jest jednostopniowa.

 2. Celem OKT PTT GSB jest popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.

 3. Odznakę OKT PTT GSB uzyskuje się poprzez piesze przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego na całej jego długości. Dopuszcza się podzielenie trasy GSB na odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, m.in. GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.

 4. Do zdobycia odznaki OKT PTT GSB zalicza się wycieczki odbyte od 1.01.2011 r.

 5. Odznakę OKT PTT GSB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

 6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT GSB:

  1. poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB” lub w „Książeczce OKT PTT GSB”,

  2. poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy,

  3. przewodnicy górscy oraz przewodnicy GOT PTT i przodownicy turystyki górskiej są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez osobę,

  4. odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) w „Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT GSB” lub w „Książeczce OKT PTT GSB”,

  5. formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT GSB”, „Książeczki OKT PTT GSB” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT GSB można uzyskać w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie – szczegóły na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

 7. Przebieg Głównego Szlaku Beskidzkiego:

  Ustroń PKP – Równica, schr. PTTK – Ustroń Polana – Czantoria Wielka – Przeł. Beskidek – Wielki Soszów – Stożek, schr. PTTK (7 h 30 min.) – Kiczory – Kubalonka – Przeł. Szarcula – Stecówka – Przysłop, schr. PTTK (12 h 15 min.) – Barania Góra – Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska – Węgierska Górka – Słowianka – Przeł. Pawlusia – Rysianka, schr. PTTK (22 h 30 min.) – Trzy Kopce – Hala Miziowa – schr. PTTK (24 h 30 min.) – Przeł. Glinne – Przeł. Głuchaczki – Mędralowa – Przeł. Jałowiecka – Żywieckie Rozstaje – Markowe Szczawiny, schr. PTTK (32 h) – Przeł. Brona – Babia Góra – Przeł. Krowiarki – Hala Śmietanowa – Polica – Hala Krupowa, schr. PTTK (38 h 30 min.) – Przeł. Malinowe – Bystra – Jordanów – Rabka – Maciejowa, schr. PTTK (48 h 30 min.) – Stare Wierchy, schr. PTTK (49 h 15 min.) – Turbacz (51 h) – Kiczora – Przeł. Knurowska – Lubań – Krościenko – Dzwonkówka – Prehyba, schr. PTTK (64 h 45 min.) – Radziejowa – Wielki Rogacz – Trześniowy Groń – Kordowiec – Rytro – Cyrla – Hala Pisana – Hala Łabowska, schr. PTTK (74 h 45 min.) – Runek – Jaworzyna Krynicka, schr. PTTK (78 h 15 min.) – Czarny Potok – Krynica (274 km; 81 h) – Huzary – Mochnaczka Niżna – Banica – Ropki – Hańczowa (87 h 30 min.) – Kozie Żebro – Regietów – Rotunda – Wołowiec – bacówka w Bartnem, schr. PTTK (95 h 30 min.) – Wątkowa – Ostrysz – Kamień – Kąty (104 h) – Grzywacka Góra – Chyrowa – Kamienna Góra – Nowa Wieś (110 h) – Lubatowa – Iwonicz Zdrój (114 h) – Rymanów Zdrój – Rudawka Rymanowska – Puławy (121 h) – Tokarnia – Komańcza (129 h) – Duszatyn – Chryszczata – Przeł. Żebrak – Jaworne – Cisna (138 h 30 min.) – Jasło – Smerek (wieś) – (145 h 30 min.) – Przeł. Orłowicza – schr. na Połoninie Wetlińskiej – Berehy Górne (151 h) – Połonina Caryńska – Ustrzyki Górne (154 h 30 min.) – Tarniczka – Halicz (160 h) – Rozsypaniec – Przeł. Bukowska – Wołosate (519 km; 162 h 30 min.); w nawiasach orientacyjny czas przejścia.

 8. Po zebraniu potwierdzeń z przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzone „Wykazy górskich wycieczek do OKT PTT GSB” lub „Książeczkę OKT PTT GSB” Komisji Weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłają pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 9. Po zweryfikowaniu w „Książeczce OKT PTT GSB” i otrzymaniu legitymacji potwierdzającej zdobycie OKT PTT GSB, odznakę można nabyć w Oddziałach PTT lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Chrzanowie – szczegóły na stronie www.chrzanow.ptt.org.pl.

 10. Nadzór nad OKT PTT GSB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

 11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.

 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

Ostatnie zmiany w regulaminie uchwalono na posiedzeniu ZG PTT w Krakowie w dniu 18 stycznia 2014 r.

Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Główny Szlak Beskidzki” została ustanowiona z inicjatywy Oddziału PTT w Chrzanowie przez Zarząd Główny PTT drogą głosowania internetowego w dniu 31 grudnia 2010 r.

Regulamin i projekt graficzny odznaki opracował Remigiusz Lichota z Oddziału PTT w Chrzanowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF