Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaZasady weryfikacji

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest Książeczka „Korona Gór Republiki Czeskiej” (KGRCz) prowadzona przez zdobywającego, zawierająca potwierdzenia ze zdobycia danego szczytu. Potwierdzeniem zdobycia może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego lub sklepu, dworca, muzeum itp., fotografia ze szczytu lub poświadczenie przewodnika turystycznego.

 2. Osoba ubiegająca się o kolejne stopnie odznaki po zebraniu potwierdzeń przedkłada książeczkę do weryfikacji.

 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki ubiegający nabywa prawo do zakupu i noszenia odznaki w stopniu, który został zweryfikowany, natomiast zweryfikowana książeczka jest legitymacją potwierdzającą zdobycie tego stopnia.

Weryfikacja Książeczki

 1. Turyści ponoszą koszty związane ze zwrotem zweryfikowanych książeczek KGRCz – wysyłając przesyłkę powinni załączyć zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem na list polecony oraz wypełnionym formularzem wysyłki listu poleconego.

 2. Przesyłkę należy przesłać na adres: Koruna Hor s.r.o., ul. Przylesie 73, 55-095 Domaszczyn.

Zakup odznaki

 1. Osoby zainteresowane zakupem odznaki, proszone są o maila na adres: korunahor@gmail.com przed wysłaniem książeczki do weryfikacji. Koszt odznaki (wszystkie stopnie) – 25 zł, tytuł przelewu: odznaka (stopień), nr członkowski (…), nr rachunku: Idea Bank 15 1950 0001 2011 4437 9000 0002.

 2. Dopuszcza się zdobywanie szczytów zaliczanych do wyższych stopni odznaki w trakcie zdobywania stopni niższych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

 4. Do odznaki mogą zaliczać się szczyty zdobyte przed pierwszym wydaniem niniejszego opracowania.

 5. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego uprawiania turystyki oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną.

 6. Odznaka „Korona Gór Republiki Czeskiej” została ustanowiona w celu zachęcenia turystów do bliższego poznania Republiki Czeskiej, poprzez zdobywanie jej najwyższych wzniesień.

 7. Odznaka jest czterostopniowa.

 8. Autorzy przyjęli założenie, że za zdobycie wzniesienia, przez które (lub w odległości kilkuset metrów od niego) przechodzi szlak turystyczny, będzie przyznawana odznaka w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. Za zdobycie wzniesień znajdujących się poza szlakami będzie przyznawana odznaka w stopniu diamentowym.

 9. Żeby osiągnąć brązowy stopień odznaki wymagane jest zdobycie wszystkich najwyższych wzniesień subprowincji zawartych w opracowaniu. W stopniu srebrnym – makroregionów. W stopniu złotym – mezoregionów. Żeby osiągnąć najwyższy, diamentowy stopień pozostałych szczytów ujętych w opracowaniu.

 10. Odznakę należy zdobywać w kolejności: brązowa, srebrna, złota, diamentowa.

 11. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga komisja weryfikacyjna Korony Gór Republiki Czeskiej.

 12. Warunkiem zdobywania Odznaki „Korony Gór Republiki Czeskiej” jest przystąpienie do Klubu Korony Gór Republiki Czeskiej oraz nabycie Książeczki „Korona Gór Republiki Czeskiej”.

Zasady działania Klubu Korony Gór Republiki Czeskiej

 1. Klub zrzesza osoby decydujące się na wejście na najwyższe szczyty zaliczane do Korony Gór Republiki Czeskiej w dowolny sposób i w dowolnym czasie.

 2. Celem klubu jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Republice Czeskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także poznawania przyrody, dziedzictwa kulturowego, historii oraz zabytków.

 3. Klub swoim działaniem propaguje współpracę wszystkich osób zdobywających odznakę oraz bezinteresowną pomoc wszystkim miłośnikom gór.

 4. Deklaracje gotowości do przynależności klubowej od osób powyżej 7. roku życia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 25 zł, przyjmuje spółka Koruna Hor s.r.o. Deklaracje osób niepełnoletnich muszą być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 5. Wszelkie zmiany w powyższych zasadach działania Klubu Korony Gór Republiki Czeskiej wprowadzane mogą być wyłącznie decyzjami spółki Koruna Hor s.r.o.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki „Korona Gór Republiki Czeskiej”

Zestawienie według stopnia odznaki i wysokości


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koruna Hor s.r.o.
ul. Przylesie 73, 55-095 Domaszczyn
http://www.korunahor.cz
e-mail: korunahor@gmail.com