OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Mapa Pasji w ramach programu Questy – Wyprawy Odkrywców ustanawia Odznakę „Tęczowe Questy”, zwaną dalej odznaką.

 2. Odznaka służy upowszechnianiu wiedzy o społeczności LGBTQ+, miejscach, postaciach i historiach z nią związanych oraz promowaniu postawy otwartości i szacunku dla różnorodności.

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

 4. Pierwszych 150 odznak jest wydawanych bezpłatnie w ramach projektu pt. „Quests full of colors”, współfinansowanego przez Ambasadę i Konsulat Stanów Zjednoczonych.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się poprzez ukończenie questów zaliczonych do grupy „Tęczowe Questy”.

 3. Odznaka jest ustanowiona w stopniu popularnym.

 4. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże w sposób określony w niniejszym regulaminie, że ukończył określoną liczbę questów dostępnych na portalu questy.org.pl i w aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców z grupy „Tęczowe Questy” oraz spełnił dodatkowe warunki na dany stopień. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy, ale może to robić dla własnej wygody.

 5. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak questowych, turystycznych i krajoznawczych.

 6. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące: odznaka popularna, wymagana łączna liczba ukończonych questów – 5, dodatkowe warunki – maksymalnie 1 quest wirtualny.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak jest prowadzona przez Fundację Mapa Pasji. Informacja o sposobie odbioru odznaki jest wyświetlana na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Mapa Pasji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.

 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół ds. odznaki Tęczowe Questy w Fundacji Mapa Pasji.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Questy – Wyprawy Odkrywców
Edukacyjne gry terenowe
tel. (+48) 512 312 215, 601 698 175
http://www.questy.org.pl
e-mail: info@questy.org.pl
biuro@mapapasji.pl