Odznaka Zdobywcy - Quiz Questing - Poszukiwacz   Odznaka Zdobywcy - Quiz Questing - Tropiciel   Odznaka Zdobywcy - Quiz Questing - Odkrywca   Odznaka Zdobywcy - Quiz Questing - ZdobywcaI. Postanowienia ogólne

 1. Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, ustanawiają Odznakę Zdobywcy, zwaną dalej Odznaką.

 2. Odznaka służy upowszechnianiu Questingu, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek.

 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze działania ww. LGD.

 3. Odznaka ustanowiona jest w czterech stopniach: Poszukiwacz, Tropiciel, Odkrywca, Zdobywca. Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.

 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia Poszukiwacza.

 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, przejście bądź przejechanie odpowiedniej ilości questów, z 35. stworzonych w ramach projektu QUIZ.

 6. Podstawowym dowodem odwiedzenia danego questu jest uzyskanie odcisku pieczęci – skarbu na karcie (ulotce) danej wyprawy.

 7. Odznakę w poszczególnych stopniach zdobywa się poprzez odwiedzenie następującej liczby questów spośród wszystkich 35. stworzonych w ramach projektu QUIZ:

  Stopień
  odznaki

  Poszukiwacz

  Tropiciel

  Odkrywca

  Zdobywca

  Wymagana
  ilość questów

  5 questów

  15 questów

  25 questów

  35 questów

 8. Lista questów wraz z ich lokalizacją stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystycznych i krajoznawczych.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Po spełnieniu wymagań na dany stopień odznaki, należy stworzyć raport z wycieczki po odwiedzonych questach, pokazujący ilość, tytuły odwiedzonych questów oraz zdjęcia zebranych na kartach bądź w albumie kolekcjonerskim pieczęci.

 2. Raport w formie pliku PDF należy przesłać w celu weryfikacji i przyznania odznaki na jeden z wybranych adresów e-mail: lgd@dolinagrabi.pl, fundacja_prym@parzeczew.pl, biuro@buduj.eu. Zwrotną wiadomością e-mail, odkrywca dostanie potwierdzenie otrzymania odznaki.

 3. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki można ją odebrać w biurze LGD lub zostanie wysłana pocztą.

 4. Lista zdobywców odznaki będzie uaktualniana raz w miesiącu na stronie www.quiz.questing.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”, zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.

 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzygają zarządy Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

 3. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarządy Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”, Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Załączniki
do Regulaminu Odznaki Zdobywcy – Quiz Questing

Wzory Odznak
Lista questów wraz z ich lokalizacją


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Stefana Batorego 31, lok. 106
98-100 Łask
tel. (43) 676-21-30
http://www.dolinagrabi.pl
e-mail: lgd@dolinagrabi.pl

Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
tel. (42) 235-33-96, (42) 235-33-97
fax (42) 235-33-98
http://www.fundacjaprym.pl
e-mail: fundacja_prym@parzeczew.pl
biuro.prym@parzeczew.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
pl. Tadeusza Kościuszki 5
97-225 Ujazd
tel. (44) 719-22-29
http://www.buduj.eu
e-mail: biuro@buduj.eu