OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Wyszkowska Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej odznaką, została ustanowiona przez Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”.

 2. Celem zdobywania odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, etnograficznych, kulturalnych i historycznych Wyszkowa i jego okolic oraz popularyzacja idei Małej Ojczyzny i turystyki.

 3. Nadzór nad jej zdobywaniem sprawuje Klub Turystyczny „Leśna Szkoła” działający przy Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.

 4. Odznaka posiada następujące stopnie:

  • stopień popularny (kolor odznaki zielony),

  • stopień brązowy,

  • stopień srebrny,

  • stopień złoty.

 5. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej ilości obiektów krajoznawczych w określonym regulaminem czasie.

 6. Obiekty zaliczone przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie mogę się powtarzać.

II. Zasady zdobywania odznaki.

 1. Odznakę popularną można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia, pozostałe po ukończeniu 7. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych, kajakowych, motorowych czy samochodowych.

 3. Wyszkowską Odznakę Krajoznawczą WOK „Hutnik” w stopniu popularnym i brązowym zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wg grup wyszczególnionych w tabeli i wybranych według uznania.

Warunki

Stopień

Popularny

Brązowy

Liczba zwiedzanych obiektów, mogą to być:
   –  zabytki architektury
   –  zabytki architektury ludowej
   –  izby regionalne, muzea, skanseny, stałe wystawy
   –  wystawy okolicznościowe związane z regionem Wyszkowa
(np. wystawa na temat wojny w 1920 r., plenery malarskie itp.)
   –  miejsca ważne pod względem historycznym
   –  miejsca pamięci narodowej
   –  pomniki przyrody, stanowiska roślin chronionych
   –  rezerwaty przyrody lub miejsca warte objęciem ochroną
   –  zabytkowe parki
   –  parki krajobrazowe

20

40

 1. Odznakę stopnia popularnego należy zdobyć:

  • w czasie nie dłuższym niż 1 rok od daty pierwszej wycieczki;

  • zwiedzając obiekty krajoznawcze wymienione w tabeli w Wyszkowie i okolicy w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania.

 2. Odznakę brązową i wyższe należy zdobyć w czasie nie dłuższym niż dwa lata.

III. Weryfikacja i zasady przyznawania WOK „Hutnik”.

 1. Formalną podstawą weryfikacji podstawy do zdobycia odznaki jest:

  • kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego. W kronice powinny znajdować się daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów, np. przez pieczątki, bilety wstępu, fotografie lub podpisy osób uprawnionych – instruktora WOK „Hutnik”, nauczyciela, instruktora PTTK, służby leśnej, przewodnika itp.;

  • potwierdzony udział, w przynajmniej jednej wycieczce, organizowanej przez Klub Turystyczny „Leśna Szkoła” przy WOK „Hutnik”.

 2. Wyszkowską Odznakę Krajoznawczą WOK „Hutnik” przyznaje komisja powołana przez WOK „Hutnik” po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem potwierdzającym zdobycie niezbędnych do zdobycia odznaki w odpowiednim stopniu punktów.

IV. Uwagi końcowe.

 1. Szczegółowe wymagania na odznakę wyższą od stopnia brązowego wraz z kanonem obiektów krajoznawczych będą opracowane do 1 stycznia 2005 r.

 2. Regulamin zdobywania powyższej odznaki obowiązuje od dnia 25 września 2004 r.

 3. Zastrzega się zmiany w regulaminie po zebraniu doświadczeń związanych z realizacją celów ustanowienia i zdobywania odznaki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyczny „Leśna Szkoła”
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”
ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków
tel. (0-29) 742-44-48
http://wok-hutnik.pl
e-mail:
sekretariat@wok-hutnik.pl