OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „zORIENTowani na BOLESŁAWIEC” (dalej BolInO) jest regionalną turystyczno-krajoznawczą odznaką turystyczno-rekreacyjnych imprez na orientację w Bolesławcu, ustanowioną przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza.

 2. Celem odznaki jest:

  • zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,

  • upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie, a także upowszechnianie turystycznych imprez na orientację,

  • ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.

 3. Odznaka ustanowiona zostaje w ramach projektu „Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Czeska Lipa.

 4. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 200 szt. odznak zostanie przekazane turystom bezpłatnie.

II. Warunki zdobywania BolInO

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok.

 3. Odznaka posiada jeden stopień.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest udokumentowanie przebycia 2. bolesławieckich tras imprez na orientację: „Wokół rynku i Starego Miasta” oraz „Ceramicznym szlakiem”.

 5. Podstawą weryfikacji BolInO jest indywidualnie prowadzona karta startowa (mapka), którą można otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, lub pobrać ze strony www.turystycznyboleslawiec.pl lub www.trino.pttk.pl/trasy.

 6. Karty startowe po opracowaniu należy złożyć w PIT w Bolesławcu, Rynek 19/21, lub przesłać na adres: bolino@op.pl.

 7. Karty startowe weryfikuje i BolInO przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 8. Imprezy zaliczane do BolInO mogą być równolegle zaliczone do dowolnego stopnia odznak imprez na orientację: TRInO (trino.pttk.pl) i InO (ino.pttk.pl/grw/odznaka.php) lub innych odznak zgodnie z ich regulaminami.

III. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Złożenie karty do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców odznaki (www.turystycznyboleslawiec.pl) oraz korespondencji.

 3. Interpretacja regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2021 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zespół Weryfikacyjny przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu
ul. Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 644-00-70, (75) 644-00-90
http://www.muzeum.boleslawiec.pl
http://www.turystycznyboleslawiec.pl
e-mail: iturystyczna@muzeum.boleslawiec.net;
bolino@op.pl