Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. W roku Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich miastu Łódź, Klub Sportowy „Kolumbus” Łódź ustanawia odznakę „Łódź – Miasto Czterech Kultur”.

 2. Odznaka powstała z inicjatywy działaczy Klubu Sportowego „Kolumbus” Łódź: Andrzeja Laskowskiego i Krzysztofa Góry.

 3. Celem odznaki jest aktywna popularyzacja walorów historycznych, architektonicznych i przyrodniczych na terenie wielokulturowego miasta Łodzi.

 4. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby po ukończeniu 10. roku życia.

 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.

 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i czas ich zdobywania jest dowolny. Kolejny stopień odznaki można zdobywać po weryfikacji stopnia niższego.

 4. Raz zwiedzone i potwierdzone miejsce lub obiekt nie jest zaliczane do kolejnych stopni odznaki.

 5. Zalicza się miejsca i obiekty potwierdzone przed uchwaleniem regulaminu.

 6. Zalicza się potwierdzenia z innych książeczek turystyki kwalifikowanej lub z własnych kronik przy zdobywaniu innych odznak.

 7. Na poszczególne stopnie odznaki należy zwiedzić i potwierdzić:

  • miejsca lub obiekty z listy obowiązkowej,

  • obiekt wymieniony w punkcie 10 regulaminu,

  • odpowiednią liczbę obiektów dowolnych.

 8. Na liście obowiązkowej wymieniono miejsca i obiekty związane z historią czterech najważniejszych wyznań, które tworzą obecnie nierozerwalny charakter miasta Łodzi. Wykaz miejsc i obiektów obowiązkowych znajduje się w załączniku nr 1.

 9. Z każdej grupy wyznaniowej i do każdego stopnia odznaki należy obowiązkowo zwiedzić w dowolnej kolejności i potwierdzić maksymalnie po dwa wybrane miejsca lub obiekty.

 10. Dodatkowo i także obowiązkowo, do każdego stopnia odznaki należy zwiedzić w dowolnej kolejności następujące muzea wraz z otoczeniem:

  • Muzeum Miasta Łodzi wraz z CH Manufaktura, jako dawny kompleks fabryczny Izraela Poznańskiego, a także Muzeum Fabryki,

  • Centralne Muzeum Włókiennictwa wraz ze skansenem Łódzkiej Architektury Drewnianej,

  • Muzeum Kinematografii wraz z Palmiarnią i Parkiem Źródliska.

 11. Według własnego uznania do danego stopnia odznaki należy zwiedzić i potwierdzić odpowiednią ilość obiektów lub miejsc z terenu miasta Łodzi, które nie są ujęte w liście obowiązkowej:

  • na stopień brązowy minimum 10 obiektów lub miejsc,

  • na stopień srebrny minimum 20 obiektów lub miejsc,

  • na stopień złoty minimum 30 obiektów lub miejsc.

 12. Do dowolnych obiektów lub miejsc zaliczamy m.in.:

  • kościoły zabytkowe i współczesne,

  • dawne lub obecne obiekty wyznania mojżeszowego np. synagogi, mykwy, kuczki,

  • zabytkowe pałace, wille i kamienice,

  • pomniki upamiętniające różne osobistości,

  • tablice upamiętniające osoby lub wydarzenia,

  • wybrane groby osób, które zapisały się na kartach historii miasta lub Polski,

  • wybrane groby i mogiły zbiorowe związane z różnymi wydarzeniami historycznymi, takimi jak: powstania narodowe, bitwa warszawska 1920, I i II wojna światowa, ale także z walką o lepsze jutro ludności miasta w czasach zaboru rosyjskiego oraz w latach 70. i 80. XX wieku,

  • murale,

  • parki miejskie,

  • muzea,

  • miejsca martyrologii,

  • cmentarz ewangelicki lub cmentarz żydowski spoza listy obowiązkowej,

  • galerie sztuki,

  • dworce kolejowe,

  • dawne i obecne zajezdnie tramwajowe,

  • rezerwaty przyrody,

  • współczesne obiekty użyteczności publicznej, takie jak: Aquapark Fala, stadiony piłkarskie ŁKS Łódź i RTS Widzew Łódź, Ogród Botaniczny, Ogród Zoologiczny, Teatr Wielki, itp.

 13. W przypadku, jeśli w kościele lub na cmentarzu występuje wiele tablic upamiętniających osoby lub wydarzenia, należy wybrać tylko jedną tablicę z danego kościoła i jedną z danego cmentarza.

 14. Do jednego stopnia odznaki na wybranych przez turystę cmentarzach można maksymalnie nawiedzić 3 groby lub mogiły zbiorowe osób związanych z wydarzeniami historycznymi miasta Łodzi lub Polski, a które nie znajdują się na liście obowiązkowej oraz należy dokonać krótkiego opisu w kronice, jakie zasługi dla miasta osoba zmarła wniosła w czasach swojego życia.

 15. Ponieważ największą skarbnicę zabytkowych pałaców i kamienic stanowi ul. Piotrkowska, to na całym jej odcinku od Placu Wolności do Placu Niepodległości, można dokonać wyboru maksymalnie 9. obiektów, które nie występują na liście obowiązkowej do wszystkich stopni odznaki, czyli po 3 obiekty na dany stopień odznaki.

III. Zasady potwierdzania odznaki

 1. Potwierdzeniem zwiedzanego obiektu lub miejsca jest:

  • zdjęcie na tle obiektu lub miejsca,

  • pieczątka lub bilet wstępu z muzeum,

  • pieczątka z innych miejsc, takich jak: sklep, stacja paliw, informacja turystyczna, urząd pocztowy, kasa biletowa na dworcu kolejowym, itp.,

  • podpis i pieczątka organizatora imprezy pod warunkiem, że był na niej obecny,

  • podpis i pieczątka przewodnika lub przodownika, także w przypadku jego obecności na wycieczce lub podczas oprowadzania grupy,

  • w przypadku tablic upamiętniających osoby lub wydarzenia, można wpisać do kroniki treść zawartą na tablicy.

 2. Dopuszcza się wersję kroniki w formie papierowej lub elektronicznej.

 3. Kronika powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak:

  • imię i nazwisko zdobywającego odznakę,

  • miejscowość,

  • adres korespondencyjny,

  • kontakt telefoniczny lub mailowy,

  • datę zwiedzanych obiektów lub miejsc,

  • dobrowolnie można podać przynależność do oddziału PTTK, klubu lub koła.

 4. Kronikę papierową należy przesłać drogą pocztową na adres przewodniczącej zespołu weryfikacyjnego: Agata Góra, ul. Jana Kilińskiego 77 m. 7, 90-119 Łódź, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem pocztowym.

 5. Natomiast kronikę w formie elektronicznej należy przesłać na podany adres mailowy weryfikatora: agata.gora.osm@gmail.com lub k.s.kolumbus@op.pl.

 1. Odznakę można nabyć odpłatnie po pozytywnej weryfikacji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Ewidencję zweryfikowanych odznak prowadzi Klub Sportowy „Kolumbus” Łódź.

 2. Dystrybucją odznaki zajmuje się KS „Kolumbus” Łódź.

 3. Interpretacja regulaminu należy do weryfikatora.

 4. Regulamin i wizerunek odznaki opracował Andrzej Laskowski.

 5. Wizerunek odznaki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 6. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Klubu Sportowego „Kolumbus” Łódź, Uchwałą nr 4/2023 z dnia 26.06.2023 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej
„Łódź – Miasto Czterech Kultur”

Lista obowiązkowa


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Sportowy „Kolumbus”
przy parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi
ul. Nawrot 104, 90-029 Łódź
http://www.kskolumbus.pl
Kontakt do prezesa:
mobile: (+48) 573 068 292
e-mail: krzysztofgora@onet.eu