OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki, na jakich organizowany jest Projekt „Korona Starego Gdańska”.

 2. Organizatorem Projektu jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, www.mhmg.pl zwane dalej „Organizatorem”.

 3. Współorganizatorami Projektu są:

  1. Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port i Kula Czasu, ul. Przemysłowa 6a, 80-542 Gdańsk, morska@latarnia.gda.pl, www.latarnia.gda.pl,

  2. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk, mag@archeologia.pl, www.archeologia.pl,

  3. Centrum Hewelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, recepcja@hewelianum.pl, www.hevelianum.pl,

  4. Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP, ul. Podkramarska 5, 80-834 Gdańsk, wniegda@diecezja.gda.pl, www.bazylikamariacka.pl,

 4. zwanymi dalej Współorganizatorami.

 1. Projekt rozpoczyna się 24 lipca 2014 roku i przeprowadzany jest na terenie Miasta Gdańska na terytorium Polski. Decyzje o zakończeniu Projektu podejmuje Organizator wraz ze Współorganizatorami informując o jego efektach.

 2. Celem Projektu jest poszerzanie wiedzy o unikalności panoramy miasta Gdańsk wśród uczestników akcji.

 3. Projekt ma wymiar edukacyjno-społeczny, polega na zdobyciu wszystkich punktów widokowych / wysokościowych biorących udział w akcji. Przez zdobycie punktu widokowego / wysokościowego rozumie się uzyskanie odpowiedniej pieczątki w książeczce pt. „Korona Starego Gdańska” po wcześniejszym wejściu na punkt widokowy / wysokościowy.

II. Warunki uczestnictwa w Projekcie.

 1. Aby wziąć udział w Projekcie, należy:

  • zakupić specjalną książeczkę „Korona Starego Gdańska”,

  • zdobyć wszystkie punkty wysokościowe opisane w książeczce „Korona Starego Gdańska”.

 2. Godziny otwarcia i regulaminy zwiedzania punktów wysokościowych będą prezentowane na stronie Projektu www.koronastaregogdanska.pl oraz na stronach Organizatora i Współorganizatorów.

 3. Książeczki „Korona Starego Gdańska” są do nabycia w punktach sprzedaży biletów Organizatora i Współorganizatorów.

 4. Po zdobyciu wszystkich punktów wysokościowych biorących udział w Projekcie Uczestnik akcji otrzymuje nagrodę w postaci Odznaki „Zdobywca Korony Starego Gdańska”.

 5. Nagrodę główną tj. Odznakę „Zdobywca Korony Starego Gdańska” Uczestnik Akcji może otrzymać we wszystkich punktach sprzedaży biletów Organizatora i Współorganizatorów po przedstawieniu wszystkich pieczątek z punktów widokowych / wysokościowych i wypełnieniu niezbędnych danych w formularzu na ostatniej stronie książeczki.

 6. Organizator dopuszcza możliwość wysłania nagrody pocztą po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu formularza znajdującego się na ostatniej stronie książeczki.

 7. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów marketingowych Organizatora Projektu i Współorganizatorów.

 8. Udział w Projekcie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 9. Udział w Projekcie i podanie danych są całkowicie dobrowolne.

 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.

 11. Poprzez wzięcie udziału w Projekcie Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od organizatorów na podany w formularzu adres e-mail korespondencji elektronicznej.

 12. Udział w Projekcie jest równoważny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na wyłączne potrzeby Projektu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

III. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Projektu jest dostępny w siedzibie Organizatora w okresie trwania Projektu oraz na stronach internetowych: www.mhmg.pl i www.koronastaregogdanska.pl.

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk.

 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu będzie prowadzone w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Projektu i ma charakter czasowy, wyłącznie w czasie trwania Projektu.

 5. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Projektu, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Projektu.

 6. We wszystkich sprawach dotyczących Projektu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Pobierz Regulamin Projektu i Odznaki MS Word lub PDF


Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk
tel. (58) 573-31-28
http://www.mhmg.pl
e-mail: kancelaria@mhmg.pl