OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca” jest turystyczno-krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza oraz jego okolic.

 2. Celem odznaki jest:

  • zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,

  • upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie,

  • ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu i jego okolicach, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.

 3. Odznaka ustanowiona zostaje w ramach projektu „Poznaj Ziemię Bolesławiecką. Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i TJ Stadion Nový Bor.

 4. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 250 szt. kronik odznaki, jak i odznak zostanie przekazane turystom bezpłatnie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym, że osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok podczas wycieczek pieszych i rowerowych.

 3. Zdobywanie odznaki można rozpocząć w dowolnym punkcie szlaku i kontynuować w dowolnym wybranym kierunku z uwzględnieniem potwierdzenia na punktach kontrolnych. Wykaz punktów kontrolnych przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

 4. Przejście szlaku można podzielić na dowolną ilość wycieczek (etapów), z zastrzeżeniem odwiedzenia wszystkich punktów kontrolnych.

 5. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.

 6. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.

 7. Odznaka posiada jeden stopień.

 8. Odznaka może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Bolesławca.

III. Weryfikacja i przyznawanie odznaki

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona kronika, która musi zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, datę wycieczki oraz potwierdzenie odwiedzenia punktu kontrolnego (opcjonalnie: zdjęcie zdobywającego na tle obiektu, poświadczenie pieczątką z obiektu / miejscowości lub pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK – przodownika, instruktora, przewodnika, w przypadku braku potwierdzeń można załączyć szczegółowy opis obiektu – punktu kontrolnego).

 2. Kroniki odznaki, do wyczerpania bezpłatnego nakładu (250 szt.) można otrzymać w:

  • Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21,

  • siedzibie TJ Stadion Nový Bor, Smetanova, 473 01 Nový Bor, Czechy,

  • Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Spółdzielcza 2.

 3. Po wyczerpaniu nakładu bezpłatnego kroniki odznaki będą dostępne odpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21.

 4. Dopuszcza się również prowadzenie dokumentacji w formie kroniki własnej, z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać informacje, o których mowa w pkt. 1, a z zapisów musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o odznakę osobiście odwiedził wszystkie punkty kontrolne i spełnił wymogi regulaminowe.

 5. Kronikę po opracowaniu (spełnieniu wymogów regulaminowych) należy złożyć lub przesłać na adres Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec.

 6. Kroniki weryfikuje i Odznakę „Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca” przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 7. Odbiór zweryfikowanej kroniki może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w PIT Bolesławiec lub korespondencyjnie, w tym wypadku zdobywca zobowiązany jest załączyć kopertę zwrotną oraz pokrywa on koszty przesyłki (list polecony).

 8. O przyznanie odznaki może ubiegać się również turysta, który udokumentuje ukończenie Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację „Odkrywamy Ziemię Bolesławiecką z Leonem Piątkowskim”.

 9. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu pierwszych 250 zdobywców odznaki otrzymuje ją bezpłatnie. Po wyczerpaniu bezpłatnego nakładu, odznaka przyznawana w trybie regulaminowym będzie odpłatna. Odznakę można będzie nabyć osobiście w PIT Bolesławiec, Rynek 19/21 lub drogą pocztową (opłaty pokrywa zamawiający).

IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców odznaki (www.turystycznyboleslawiec.pl) oraz korespondencji.

 3. Wzór odznaki przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2022 r.

Załącznik nr 1
Wykaz punktów kontrolnych

 1. Kraszowice – most drogowy o stalowo-nitowanej konstrukcji przez rzekę Bóbr

 2. Suszki – ruiny dawnego młyna wiatrowego typu holenderskiego (na wzgórzu)

 3. Dąb szypułkowy „Alina” – pomnik przyrody

 4. Stare Jaroszowice – krzyż pokutny z widocznym rytem miecza

 5. Warta Bolesławiecka – dwór

 6. Tomaszów Bolesławiecki – barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena (kościół św. Jadwigi)

 7. Kraśnik Dolny – kościół pw. Najświętszego Zbawiciela

 8. Dąbrowa Bolesławiecka – szkoła podstawowa

 9. Dobra – krzyż przydrożny

 10. Bolesławiec – cmentarz wojenny

Załącznik nr 2
Wzór odznaki „Szlak im. Leona Piątkowskiego. Wokół Bolesławca”

Odznaka


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zespół Weryfikacyjny przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu
ul. Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 644-00-70, (75) 644-00-90
http://www.muzeum.boleslawiec.pl
http://www.turystycznyboleslawiec.pl
e-mail: iturystyczna@muzeum.boleslawiec.net