Odznaka 1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna Oddziału PTT w Tarnowie „Szlak Trzech Pogórzy” (zwana dalej OKT PTT STP) jest jednostopniowa.

 2. Celem OKT PTT STP jest popularyzacja turystyki górskiej na Pogórzu Ciężkowickim, Strzyżowskim i Dynowskim, poznawanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych tych terenów.

 3. Odznakę OKT PTT STP uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku żółtego prowadzącego z Siedlisk k/Tuchowa do Dynowa. Dopuszcza się podzielenie trasy na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę OKT PTT STP można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi, np. GOT PTT.

 4. Do zdobycia odznaki OKT PTT STP zalicza się wycieczki odbyte od 1.01.2017 roku.

 5. Odznakę OKT PTT STP można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

 6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT STP:

  1. Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się na formularzach „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STP”, które umieszczone są na stronie internetowej Oddziału: www.ptt.tarnow.pl.

  2. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników TG PTTK, ratowników górskich, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

  3. Przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez tę osobę.

  4. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na formularzu „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STP”.

 7. Przebieg szlaku:

 8. Siedliska k/Tuchowa – Nosalowa – polana Morgi – bacówka na Brzance – Ostry Kamień – Wielka Góra – Gilowa Góra – Wisowa (23,5 km, 7 h) – Rysowany Kamień – Mały Liwocz – Liwocz – Kołaczyce – Bieździedza – Gogołów (29,5 km, 8 h 30 min.) – Huta Gogołowska – Bardo – Chełm – Szufnarowa – Niewodna – Tropie (24 km, 7 h 30 min.) – Łętownia – Nowa Wieś - Czudec – Wyżne – Blizianka (29 km, 8 h 30 min.) – Patria – Ujazdy – Łubno – Dynów (26 km, 7 h 30 min.). W sumie ok. 132 km (39 h).

 1. Po zebraniu potwierdzeń przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzony „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STP” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy tarnowskim Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając przy tym zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 2. Po zweryfikowaniu formularza „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STP” i otrzymaniu pieczątki potwierdzającej zdobycie OKT PTT STP, odznakę (w cenie 16 zł) można nabyć w Oddziale PTT w Tarnowie lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto tarnowskiego Oddziału PTT- szczegóły na stronie internetowej: www.ptt.tarnow.pl.

 3. Nadzór nad OKT PTT STP sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie, która przygotowała regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział PTT w Tarnowie
ul. Józefa Piłsudskiego 9
33-100 Tarnów
http://www.ptt.tarnow.pl
e-mail: ptt-tarnow@o2.pl