Odznaka   Odznaka   OdznakaRozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Dziecięcej Odznaki Turystycznej „KAJtek” Polskiego Związku Kajakowego (dalej zwanej OT „KAJtek”) jest propagowanie kajakarstwa jako dyscypliny sportowej oraz turystyki i rekreacji kajakowej wśród najmłodszych, zachęcenie dzieci do poznawania szlaków wodnych i obcowania z przyrodą.

§ 2

 1. OT „KAJtek” posiada następujące stopnie:

  • stopień III – brązowy,

  • stopień II – srebrny,

  • stopień I – złoty.

§ 3

 1. OT „KAJtek” przyznaje Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj – Główny Referat Weryfikacyjny OT PZKaj za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OT PZKaj.

 2. Podstawą przyznania OT „KAJtek” jest przedłożenie prawidłowo wypełnionej Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym OT PZKaj.

Rozdział II
Warunki zdobywania odznaki

§ 4

 1. Podstawą przyznania OT „KAJtek” jest:

 2. 1.1. udział w spływach lub imprezach kajakowych trwających łącznie:

  • 2 dni na stopień III – brązowy,

  • 7 dni na stopień II – srebrny,

  • 14 dni na stopień I – złoty.

 3. 1.2. udział w zorganizowanych zajęciach kajakowych:

  • 10 godz. na stopień III – brązowy,

  • 20 godz. na stopień II – srebrny,

  • 40 godz. na stopień I – złoty.

 4. 1.3. Istnieje możliwość połączenia 2 wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. sposobów aktywności kajakowej, a ocena czasu należy do weryfikatora.

 1. OT „KAJtek” można zdobywać do ukończenia 9 roku życia.

Rozdział III
Zasady zdobywania odznaki

§ 5

 1. OT „KAJtek” zdobywa się w kolejności stopni wymienionych w § 2.

 2. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień OT „KAJtek”.

 3. Ewidencję przebytych tras i/lub odbytych zajęć należy prowadzić w Książeczce Turystycznych Odznak Kajakowych.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 6

 1. OT „KAJtek” powinno się wręczać uroczyście.

 2. Ewidencję turystów, którzy zdobyli OT „KAJtek”, prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne.

 3. W przypadku utraty Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać na prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.

 4. Książeczka Turystycznych Odznak Kajakowych wypełniona nieczytelnie, niezgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu lub zamieszczoną w niej instrukcją nie będzie weryfikowana.

 5. Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie KTiR PZK.

§ 7

 1. Regulamin OT „KAJtek” został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego uchwałą nr 2/2013 z dnia 10.04.2013 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.
Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 Warszawa
tel./fax (22) 837-14-70, (22) 837-40-59
http://www.pzkaj.pl
e-mail: office@pzkaj.pl