Odznaka 1. Program Odznaki „Korona Warszawy” polega na zdobyciu sześciu najwyższych wzniesień znajdujących się na terenie Warszawy:

  • Górka Szczęśliwicka (152 m n.p.m.) – dzielnica Ochota,

  • Wzgórze Trzech Szczytów (133,9 m n.p.m.) – dzielnica Ursynów,

  • Kopiec Moczydłowski (130 m. n.p.m.) – dzielnica Wola,

  • Kopiec Powstania Warszawskiego (121 m. n.p.m.) – dzielnica Mokotów,

  • Kopa Cwila (108 m n.p.m.) – dzielnica Ursynów,

  • Góra Gnojna (86.5 m n.p.m.) – dzielnica Śródmieście.

 2. Choć wspomniane wzniesienia nie są pochodzenia naturalnego, dla uproszczenia w dalszej części niniejszego regulaminu będą nazywane szczytami.

 3. Uczestnik programu, który w opisany w niniejszym regulaminie sposób udokumentuje fakt zdobycia wszystkich sześciu szczytów, będzie mógł nabyć u administratora programu pamiątkową odznakę. Otrzyma też imienną Kartę Zdobywcy z nadanym numerem, a jego imię i nazwisko zostanie dopisane do listy zdobywców dostępnej na stronie internetowej programu.

Cele programu

 1. „Korona Warszawy” to program odznaki turystycznej o zasadach zbliżonych do innych projektów koron górskich. Celem programu jest popularyzacja turystyki krajoznawczej, poznanie zasad funkcjonowania tego typu programów, inspirowanie do wyjazdów turystycznych w góry. Forma projektu polegająca na zdobywaniu szczytów według opracowanego wykazu rozwija umiejętność odpowiedniego planowania wycieczek, poszukiwania właściwych rozwiązań logistycznych, uczy pracy z mapą, itp.

 2. Program może być motywacją do podjęcia wysiłku fizycznego, w formie i intensywności dopasowanej do możliwości każdego uczestnika. Szczyty Korony Warszawy idealnie nadają się zarówno do rodzinnych rekreacyjnych spacerów jak i treningu sportowego.

 3. Ważnym aspektem programu jest też promowanie ciekawych, a często mało znanych miejsc w Warszawie, zachęcenie do poznania ich historii.

Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnictwo w programie Odznaki „Korona Warszawy” nie wymaga wcześniejszych zapisów, wstąpienia do klubu, wykupienia pakietu startowego, itp. Kontakt z administratorem programu następuje dopiero po odbyciu wszystkich wycieczek i ma na celu weryfikację faktu zdobycia wymaganych szczytów oraz przyznanie odznaki.

 2. Uczestnikiem programu może być każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.

 3. Dzieci uczestniczące w programie podczas wycieczek powinny się znajdować pod opieką osób dorosłych, zgodnie w przepisami prawa.

Ryzyko związane z uczestnictwem

 1. Uczestnik bierze udział w programie na własną odpowiedzialność.

 2. Uczestnik programu powinien być świadomy ryzyka związanego z uprawianiem turystyki, z uwzględnieniem zwłaszcza:

  • swojego wieku, stanu zdrowia i kondycji fizycznej,

  • aktualnej pogody i warunków panujących na trasie wycieczki,

  • zasad poruszania się po danym terenie, w tym ograniczeń wynikających z przepisów prawa, miejscowych regulaminów, prowadzonych prac budowlanych, itp.

Szczegółowe zasady programu

 1. Odznaka „Korona Warszawy” jest jednostopniowa.

 2. Odznakę zdobywa się jednokrotnie.

 3. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 4. Podczas weryfikacji odznaki uwzględniane będą także szczyty zdobyte przez uczestnika przed datą uruchomienia programu, to jest przed dniem 1.10.2023 r.

 5. Kolejność zdobywania szczytów z wykazu jest dowolna.

 6. Sposób zdobywania szczytów może być dowolny (np. pieszo, na rowerze, na nartach), o ile dana forma nie jest zabroniona przez miejscowy regulamin.

 7. W czasie wycieczki należy starać się osiągnąć najwyżej położony punkt danego wzniesienia, który w danym momencie jest ogólnie dostępny. Dotyczy to w szczególności Górki Szczęśliwickiej, na której szczycie znajduje się komercyjny obiekt – nie trzeba wchodzić na jego teren, wystarczy dojść do ogrodzenia w pobliżu wierzchołka. Zasada ta dotyczy także każdego innego wzgórza w sytuacji, gdyby jego ścisły wierzchołek był czasowo niedostępny np. z powodu prowadzonych prac budowlanych.

Dokumentowanie zdobycia szczytu

 1. W odróżnieniu od innych projektów odznak turystycznych, administrator programu „Korona Warszawy” nie wydaje książeczki służącej do dokumentowania odbytych wycieczek oraz nie wymaga zbierania potwierdzeń zdobycia szczytu w postaci pieczątek.

 2. Za potwierdzenie zdobycia szczytu uznaje się fotografię przedstawiającą uczestnika programu, wykonaną w najwyższym ogólnodostępnym punkcie danego wzniesienia. Na zdjęciu, oprócz uczestnika programu, powinien się także znaleźć charakterystyczny obiekt znajdujący się na szczycie (np. pomnik, element małej architektury) lub ewentualnie widok zawierający w tle rozpoznawalne elementy krajobrazu Warszawy.

Przebieg weryfikacji

 1. Po zdobyciu wszystkich szczytów objętych wykazem, uczestnik programu wysyła na adres mailowy: kontakt@koronawarszawy.waw.pl kompletną dokumentację zdjęciową w celu weryfikacji. Na tym etapie uczestnik może też przekazać swoje dane adresowe oraz wybrać najdogodniejszą formę przesyłki zwrotnej (Poczta Polska, kurier, paczkomat), co przyspieszy późniejszy kontakt.

 2. Po pozytywnej weryfikacji dostarczonych zdjęć, administrator programu kontaktuje się z uczestnikiem w celu ustalenia łącznego kosztu zakupu odznaki oraz kosztu przesyłki.

 3. Po otrzymaniu przelewu administrator wysyła odznakę na podany przez uczestnika adres oraz umieszcza jego dane na liście zdobywców.

 4. Sprzedaż odznak odbywa się wyłącznie w systemie wysyłkowym. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

Koszty

 1. Koszt odznaki (wraz z imienną Kartą Zdobywcy) to 30 zł.

 2. Koszty przesyłki będą zależne od wybranej przez uczestnika formy dostawy (Poczta Polska, kurier, paczkomat) i ustalone mailowo po pozytywnej weryfikacji.

 3. Wpłaty mogą być realizowane wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy administratora projektu: AMkod Michał Mielniczuk, nr konta 41 1240 6087 1111 0011 2388 4641. W tytule przelewu prosimy podać: Odznaka „Korona Warszawy” – imię i nazwisko uczestnika.

 4. Po otrzymaniu przelewu sprzedaż odznaki zostanie udokumentowana przez administratora programu poprzez wystawienie imiennej faktury VAT.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych w procesie weryfikacji odznaki, rozliczenia kosztów jej zakupu (faktura VAT) oraz wysyłki.

 2. Administrator programu nie gromadzi i nie publikuje zdjęć dostarczonych przez osoby ubiegające się o odznakę i zobowiązuje się do ich usunięcia natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji.

 3. Uczestnik programu wyraża zgodę na publikację na liście zdobywców swojego imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz nadanego numeru weryfikacyjnego. Wspomniana lista zdobywców będzie dostępna na stronie internetowej programu.

 4. Uczestnik programu może w każdej chwili zażądać modyfikacji, usunięcia lub zanonimizowania swoich danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe

 1. Administratorem programu jest firma AMkod Michał Mielniczuk, ul. Erazma Ciołka 29/31 m. 94, 01-445 Warszawa, NIP 5272249271, nr rachunku bankowego 41 1240 6087 1111 0011 2388 4641.

 2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z programem, a także materiały do weryfikacji odznaki, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@koronawarszawy.waw.pl.

 3. Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.

 4. Wszelkie informacje związane z programem będą dostępne na stronie internetowej: www.koronawarszawy.waw.pl oraz stronie programu na Facebooku.

Informacje końcowe

 1. Autorami programu Odznaki „Korona Warszawy” są Anna Rybarczyk i Michał Mielniczuk.

 2. „Korona Warszawy” jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Administrator programu korzysta ze znaku towarowego na podstawie umowy licencyjnej.

 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do autorów programu.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia programu, to jest w dniu 1.10.2023 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


AMkod Michał Mielniczuk
ul. Erazma Ciołka 29/31 m. 94
01-445 Warszawa
http://www.koronawarszawy.waw.pl
e-mail: kontakt@koronawarszawy.waw.pl