OT Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego - brązowa   OT Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego - srebrna   OT Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego - złota§ 1

ORGANIZATOR

Odznaka Turystyczna Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego została ustanowiona przez Powiat Legionowski, w imieniu którego działa Starosta Legionowski, zwany dalej Organizatorem, w porozumieniu i przy współudziale:

  1. Oddziału PTTK Mazowsze w Warszawie,

  2. Chorągwi Stołecznej ZHP Hufca Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”.

§ 2

CEL ZDOBYWANIA

 1. Rozbudzenie wśród turystów zainteresowania bogatą historią zmagań Polaków o niepodległość na ziemiach obecnego powiatu legionowskiego.

 2. Zapoznanie mieszkańców i turystów z miejscami pamięci na terenie powiatu legionowskiego.

 3. Zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania turystyki pieszej nizinnej na terenie powiatu legionowskiego.

§ 3

TRASY I MIEJSCA PAMIĘCI NA SZLAKU

 1. Trasy na terenie Legionowa:

  1. niebieska, ok. 13 km – 15 miejsc (4 wspólne z innymi trasami),

  2. zielona, ok. 10 km – 15 miejsc (5 wspólnych z innymi trasami),

  3. żółta, 1,3 km – 3 miejsca (1 wspólne z inną trasą).

 1. Trasy na terenie pozostałych gmin powiatu legionowskiego:

  1. czarna, ok. 60 km – 35 miejsc,

  2. zielona, ok. 60 km – 27 miejsc,

  3. czerwona, ok. 25 km – 16 miejsc.

§ 4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka jest odznaką metalową, trzystopniową, o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni – brązowa, srebrna, złota. Stopnie różnią się kolorem metalu i emalii odznaki.

 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest ograniczony, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 4 i § 5.

 4. Odznaka została wydana na czas ograniczony do końca 2020 roku, z możliwością wydłużenia.

 5. O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 6. rok życia i spełnił warunki wymagane w niniejszym Regulaminie.

 6. Odznakę można zdobywać jedynie na terenie powiatu legionowskiego.

 7. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi.

 8. Odznaki wydawane będą u Organizatora na podstawie zweryfikowanej książeczki Szlaku Polski Walczącej.

 9. Zwiedzanie tych samych miejsc pamięci może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki. Nadwyżkę zwiedzanych miejsc do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia.

§ 5

ZDOBYWANIE ODZNAKI

 1. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć poprzez odbycie pieszo lub rowerem dowolnego rodzaju wycieczek indywidualnych, grupowych, rodzinnych i szkolnych wyznakowanymi trasami lub fragmentami tras Szlaku Polski Walczącej oraz poprzez:

  1. na odznakę brązową – zwiedzenie w okresie jednego roku przynajmniej 5 miejsc pamięci w Legionowie oraz przynajmniej 15 na terenach pozostałych gmin powiatu legionowskiego,

  2. na odznakę srebrną – zwiedzenie w okresie nie dłuższym niż dwa lata przynajmniej 9 miejsc pamięci w Legionowie oraz 25 na terenach pozostałych gmin powiatu,

  3. na odznakę złotą – zwiedzenie w okresie nie dłuższym niż trzy lata 14 miejsc pamięci w Legionowie oraz 35 na terenie pozostałych gmin powiatu legionowskiego.

 1. Weryfikowane miejsca pamięci powinny być zwiedzane w kolejności trasy szlaku (uwzględniając oba kierunki marszruty – od startu do mety i w drodze odwrotnej) z podaniem liczby km przebytej trasy w danym dniu.

§ 6

WERYFIKACJA ODZNAKI

 1. Bezpłatną książeczkę Szlaku Polski Walczącej należy odebrać z wybranej siedziby:

  1. Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, Wydział Kultury i Promocji, pokój 505, tel. (22) 764-05-95,

  2. Oddziału PTTK Mazowsze, ul. Senatorska 11 w Warszawie, tel. (22) 629-39-47, (22) 629-44-31,

  3. Hufca ZHP Legionowo przy ul. Juliusza Słowackiego 29, tel. (+48) 503 384 247, których uprawnieni reprezentanci weryfikują wypełnione wpisy do książeczek.

 1. Ubiegający się o zweryfikowanie odznaki powinien wypełnić książeczkę i uzyskać w niej:

  1. potwierdzenie wycieczek przez organizatora czy kierownika wycieczki, przewodnika, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej albo krajoznawstwa, nauczyciela lub instruktora harcerskiego,

  2. pieczątkę dowolnej instytucji znajdującej się w pobliżu miejsca pamięci na trasie wycieczki,

  3. w razie braku możliwości potwierdzenia odbycia wycieczki lub pobytu w danym miejscu na szlaku należy udokumentować pobyt fotografią z wizerunkiem osoby zdobywającej odznakę.

 1. Dopuszcza się możliwość wykonania indywidualnej kroniki wycieczek i miejsc pamięci, z zastrzeżeniem, że powinna ona zawierać: nr kolejny wycieczki, datę odbycia wycieczki, wykaz miejsc pamięci zwiedzanych na dany stopień odznaki oraz trasę i liczbę przebytych km (każde miejsce należy wpisywać w oddzielne pozycje), miejsce na potwierdzenie, uwagi.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za szczególne popularyzowanie Szlaku Polski Walczącej i miejsc pamięci odznaka może być przyznawana honorowo.

 2. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest szczegółowy „Wykaz tras i miejsc pamięci Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego” oraz „Wykaz tras i miejsc pamięci Szlaku Polski Walczącej na terenie miasta Legionowo”.

 3. Interpretacja Regulaminu należy do Starosty Legionowskiego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Starostwo Powiatowe w Legionowie
Wydział Kultury i Promocji
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. (22) 764-05-95
http://www.powiat-legionowski.pl
e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl

Oddział PTTK Mazowsze
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
tel. (22) 629-39-47, (22) 627-13-38
fax (22) 627-13-37
http://www.pttk.com.pl
e-mail: mazowsze@pttk.com.pl

Hufiec ZHP Legionowo
ul. Juliusza Słowackiego 29
05-120 Legionowo
tel. (+48) 503 384 247
e-mail: legionowo@zhp.pl