Odznaka   OdznakaI. Tło:

Na terenie Warmii i Mazur odnajdziemy bardzo dużo możliwości uprawiania turystyki. Liczne szlaki piesze, rowerowe, kajakowe zachęcają drużyny do organizacji rajdów i spływów.

Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza może być bodźcem dla drużynowych i Rad Drużyn do częstszego wychodzenia w trakcie zbiórek w teren, by podziwiać piękno przyrody oraz poznawać bliższą i dalszą okolicę.

Zachęcamy do poznawania regionu Warmii i Mazur i popularyzacji turystyki, gdyż jest to nasz główny atut i na tym powinna bazować praca drużyn.

II. Cele HOTK:

 1. Popularyzacja specjalności turystycznej wśród drużyn.

 2. Promocja walorów regionu Warmii i Mazur wśród harcerzy.

 3. Wzmocnienie współpracy jednostek ZHP i organizacji turystycznych.

III. Zasady ogólne

 1. HOTK zdobywać można podczas wycieczek/wędrówek pieszych kajakowych, żeglarskich i kolarskich.

 2. HOTK zdobywają indywidualnie harcerze, harcerze starsi i wędrownicy zarówno z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP jak i spoza niej.

 3. Harcerze Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP mogą zdobywać punkty do HOTK także podczas wycieczek przebiegających poza terenem macierzystej Chorągwi.

 4. Realizacja wymagań Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej polega na zdobywaniu punktów według Wymagań HOTK i wpisywaniu ich do, samodzielnie przygotowanego arkusza Odznaki, wykonanego według załączonego wzoru (Załącznik 1).

 5. HOTK jest odznaką dwustopniową.

 6. HOTK w stopniu drugim można zdobywać po przyznaniu Odznaki w stopniu pierwszym.

 7. HOTK otrzymuje się po zrealizowaniu wymagań i przedłożeniu arkusza Odznaki do zweryfikowania.

 8. Opisy i załączniki nie powinny być załączane do arkusza Odznaki oddanego do weryfikacji. Ich jakość potwierdza drużynowy.

 9. Weryfikacji zdobycia Odznak dokonuje Inspektorat Specjalności Turystycznej Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie.

 10. Potwierdzenie zdobycia HOTK ukazuje się w najbliższym, po zweryfikowaniu, wydaniu Biuletynu Chorągwianego.

 11. Rejestr przyznanych Odznak prowadzi Inspektorat Specjalności Turystycznej Komendy Chorągwi w Olsztynie.

 12. Symbolem HOTK jest metalowy znaczek wg załączonego wzoru.

 13. Znaczek HOTK kupuje się w siedzibie Komendy Chorągwi w Olsztynie w cenie 4 zł.

IV. Wymagania HOTK:

 1. Aby zdobyć HOTK stopnia pierwszego należy zgromadzić co najmniej 120 pkt. w ciągu 12 miesięcy.

 2. Aby zdobyć HOTK stopnia drugiego należy posiadać HOTK w stopniu pierwszym oraz zgromadzić co najmniej 250 pkt. bez limitu czasu.

 3. Punkty podstawowe do obu stopni Odznaki oblicza się według następującej tabeli:

Lp.

Wymaganie

Punktacja

1.

Każdy kilometr wycieczki bądź rajdu pieszego

1 pkt

2.

Każdy kilometr pokonany kajakiem na rzece pod prąd

1 pkt

3.

Każde 2 km pokonane kajakiem na wodach stojących

1 pkt

4.

Każde 5 km pokonane kajakiem na rzece z prądem

1 pkt

5.

Każde 5 km wycieczki rowerowej

1 pkt

6.

Każde 10 km pokonane podczas rejsu żaglówką

1 pkt

7.

Każdy nocleg podczas imprezy turystycznej

10 pkt.

8.

Zwiedzone podczas wycieczki i opisane miasto

10 pkt. (łącznie nie
więcej niż 40 pkt.)

 1. Punkty dodatkowe można otrzymać za:

Lp.

Wymaganie

Punktacja

1.

Każda posiadana odznaka turystyczna PTTK

5 pkt. (łącznie nie
więcej niż 15 pkt.)

2.

Zorganizowanie imprezy turystycznej dla osób spoza
ZHP lub dwóch innych drużyn

25 pkt.

3.

Udział w rajdzie organizowanym przez środowisko z
innego hufca

10 pkt.

 1. Harcerze spoza Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP mogą zdobywać HOTK tylko podczas wycieczek odbywanych na terenie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej.

 2. Harcerze Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP mogą zdobywać punkty do HOTK także podczas wycieczek odbywanych poza regionem Warmii i Mazur.

 3. Arkusze HOTK do zweryfikowania należy przesyłać na adres: Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, ul. Mikołaja Kopernika 45, 10-512 Olsztyn.

Załącznik 1.

Wzór arkusza zdobywania Harcerskiej Odznaki Turystyczno Krajoznawczej.

Imię i nazwisko

Drużyna

Hufiec

 

 

 

Lp.

Trasa

Dystans

Organizator
i nazwa imprezy

Ilość pkt.
do HOTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
ul. Mikołaja Kopernika 45
10-512 Olsztyn
tel. (89) 527-78-50; fax 527-52-92
http://www.wm.zhp.pl
e-mail: warminskomazurska@zhp.pl