Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. W celu spopularyzowania indywidualnej i grupowej turystyki rowerowej, poznania walorów Ziemi Oławskiej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu Starostwo Powiatowe w Oławie ustanawia Odznakę Turystyczną „Rowerem po Ziemi Oławskiej”.

 2. Odznaka może być zdobywana przez młodzież szkolną od 12. roku życia i osoby dorosłe, przy czym młodzież do 16. roku życia musi mieć zapewnioną opiekę osób dorosłych.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejechanie tras opisanych w przewodniku rowerowym „Nieznane okolice powiatu oławskiego”.

 4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które można zdobywać tylko w tej kolejności.

 5. Weryfikację i przyznanie odznaki dokonuje Starosta Oławski.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby indywidualne i grupy zorganizowane młodzieży szkolnej pod opieką nauczyciela – kierownika wycieczki.

 2. Kierownik wycieczki szkolnej przestrzega szkolnego regulaminu wycieczek łącznie z wypełnieniem i złożeniem w szkole obowiązującej dokumentacji wycieczki.

 3. Osoba indywidualna, kierownik wycieczki szkolnej wypełnia zgłoszenie wycieczki (które stanowi załącznik niniejszej uchwały) dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej www.starostwo.olawa.pl i składa je w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie.

 4. Kierownik wycieczki szkolnej składa dodatkowo oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię karty wycieczki (podpisaną przez dyrektora szkoły) wraz z listą jej uczestników.

 5. Kryteria przyznawania odznaki:

  1. brązowej

   • przejechanie 3. tras wycieczkowych w ciągu 1. roku,

  2. srebrnej

   • przejechanie 5. tras wycieczkowych wciągu 2. lat,

  3. złotej

   • przejechanie 8. tras wycieczkowych w ciągu 3. lat.

 6. Na poszczególne stopnie odznaki osoby indywidualne i kierownicy wycieczek szkolnych wybierają dowolne trasy, które nie mogą się powtarzać.

III. Weryfikacja i przyznanie odznaki.

 1. Po przejechaniu zgłoszonej trasy osoba indywidualna lub kierownik wycieczki szkolnej składa w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie informację z wycieczki w postaci opisowej wraz z potwierdzeniem dokumentującym jej przebieg (np. zdjęcia, podpisy sołtysów, pieczątki ze sklepów i inne świadczące o przejechaniu trasy itp.).

 2. Wycieczkę szkolną należy udokumentować zdjęciami z miejsc charakterystycznych dla danej trasy.

 3. Powyższą informację należy złożyć w ciągu 14. dni od daty wycieczki w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Oławie.

 4. Po spełnieniu kryteriów o których mowa w pkt. II. 5 uczestnik wycieczki otrzyma odpowiednią do ilości przejechanych tras odznakę.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Starostwo Powiatowe w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława
tel. (71) 301-15-22
fax (71) 301-15-62
http://www.starostwo.olawa.pl
e-mail: info@starostwo.olawa.pl