Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Mapa Pasji w ramach Programu „Questy – Wyprawy Odkrywców” ustanawia Odznakę „Jurajskie Questy – Wyprawy Odkrywców”, zwaną dalej odznaką.

 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów oraz popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej dalej Jurą).

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

 4. Pierwszych 150 odznak popularnych i 50 odznak brązowych jest wydawanych bezpłatnie w ramach projektu pt. „Jurajskie Wyprawy Odkrywców 2021”, realizowanego przy Wsparciu Województwa Małopolskiego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Jury (część województwa małopolskiego i śląskiego), kończąc questy zaliczone do grupy „Jurajskie Wyprawy Odkrywców”.

 3. Odznaka jest ustanowiona w następujących stopniach: popularna, brązowa, srebrna, złota.

 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.

 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże w sposób określony w niniejszym regulaminie, że ukończył określoną liczbę questów dostępnych na portalu questy.org.pl i w aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców z grupy „Jurajskie Wyprawy Odkrywców” oraz spełnił dodatkowe warunki na dany stopień. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy, ale może to robić dla własnej wygody.

 6. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak questowych, turystycznych i krajoznawczych.

 7. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:

Stopień
odznaki

Wymagana łączna
liczba ukończonych
questów

Dodatkowe warunki

Popularna

5

maksymalnie 1 quest wirtualny*

Brązowa

15

ukończone questy w 2 województwach: małopolskim i śląskim;
maksymalnie 2 questy wirtualne*

Srebrna

50

ukończonych co najmniej 5 questów rowerowych;
maksymalnie 5 questów wirtualnych*

Złota

100

ukończonych co najmniej 10 questów rowerowych i 2 kajakowe;
maksymalnie 10 questów wirtualnych*

*Ukończenie questu wirtualnego nie zalicza województwa, na terenie którego ten quest prowadzi.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak jest prowadzona przez Fundację Mapa Pasji. Informacja o sposobie odbioru odznaki jest wyświetlana na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Mapa Pasji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.

 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół ds. Odznaki „Jurajskie Questy – Wyprawy Odkrywców” w Fundacji Mapa Pasji.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Questy – Wyprawy Odkrywców
Edukacyjne gry terenowe
tel. (+48) 512 312 215, 601 698 175
http://www.questy.com.pl
e-mail: info@questy.com.pl
biuro@mapapasji.pl