Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza (zwana w skrócie HOTK) jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy przy Głównej Kwaterze ZHP w celu zachęcania zuchów, harcerzy i instruktorów do uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody.

 2. Ustanawia się cztery stopnie HOTK, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna,

  • Brązowa,

  • Srebrna,

  • Złota.

 3. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana HOTK określa Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy przy GK ZHP.

 4. Ogniwa organizacyjne ZHP i PTTK, działacze i członkowie ZHP i PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania HOTK i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. HOTK może zdobyć każdy członek ZHP, który spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać HOTK tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni HOTK nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie HOTK można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy Odznaki.

 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia HOTK, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet HOTK udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez zucha, harcerza, instruktora-turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w ilości do 50% na każdy stopień Odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez zucha, harcerza, instruktora-turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Podstawą do przyznania HOTK jest zdobycie ustalonej dla danego stopnia Odznaki ilości punktów oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Punkty na HOTK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych odbywanych na dowolnym terenie, według regulaminów poszczególnych odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych.

 3. HOTK zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli ilość obiektów uczestnicząc w realizacji zadań zespołowych, zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz indywidualnych wędrówkach.

 4. Minimalna ilość obiektów potrzebna do zdobycia HOTK nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów jest dowolna.

WYMAGANA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA HOTK
ORAZ WARUNKI DODATKOWE

Warunki

Stopień odznaki

Popularny

Brązowy

Srebrny

Złoty

Najciekawsze miasta z Kanonu Krajoznawczego Polski

1

3

5

Parki narodowe

2

5

8

Parki krajobrazowe

1

3

4

10

Rezerwaty przyrody, obszary ochrony ścisłej w parkach
narodowych, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne)

3

5

8

10

Obiekty krajoznawcze (dawne układy urbanistyczne, zabytki
architektury, zabytki techniki)

10

20

25

40

Obiekty współczesne

5

7

10

12

Pomniki

10

15

20

30

Muzea oraz izby regionalne, skanseny, jaskinie, wykopaliska,
obiekty archeologiczne

5

10

15

25

Miejsca pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego,
miejsca wielkich zwycięstw i tereny bitew oraz obozy
koncentracyjne, cmentarze

6

7

10

20

Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się
odbywać również poza terenem macierzystej chorągwi (na
każdy stopień HOTK inna)

+ 2 chor.

+ 3 chor.

+ 5 chor.

 1. Obiekty zaliczone na jeden stopień HOTK nie będą zaliczane na wyższe stopnie odznaki.

 2. Warunkiem dodatkowym zdobycia HOTK w stopniu srebrnym jest uczestnictwo w imprezie międzyśrodowiskowej na szczeblu hufca, a w stopniu złotym na szczeblu chorągwi.

 3. Punkty uzyskane podczas zdobywania HOTK mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie HOTK jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu oraz potwierdzenia terenowe.

 4. Trasy imprez turystycznych i krajoznawczych powinny być poświadczone przez:

  1. przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktora krajoznawstwa, organizatora turystyki,

  2. przewodnika PTTK, nauczyciela lub instruktora harcerskiego prowadzącego wycieczkę.

 5. Poświadczenia, o których mowa w punkcie 3. i 4., mogą być zastąpione szczegółowym opisem trasy wycieczki dołączonym do książeczki-kroniki i potwierdzonym przez przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa posiadającego uprawnienia na dany teren, opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią zucha, harcerza, instruktora-turysty na tle zwiedzanego obiektu. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki w stopniu popularnym, brązowym i srebrnym, książeczkę-kronikę należy złożyć u instruktorów harcerskich odpowiedzialnych za turystykę w siedzibie macierzystego hufca lub chorągwi.

 2. Złotą HOTK weryfikuje i przyznaje Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy przy GK ZHP.

 3. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej HOTK i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 4. HOTK przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 5. HOTK można nabyć w organach weryfikujących poszczególne stopnie odznaki.

 6. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych HOTK prowadzi Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy przy GK ZHP.

 7. Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy przy GK ZHP przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla ZHP, turystyki i krajoznawstwa HOTK w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 8. HOTK przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w zdobywaniu HOTK odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego przy GK ZHP.

 3. Regulamin został uchwalony przez Główną Kwaterę ZHP w dniu 17 września 2009 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Regulamin opracował zespół instruktorów Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego przy Głównej Kwaterze ZHP: phm. Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej PTTK II st. oraz phm. Dariusz Maciejak – Instruktor Krajoznawstwa Regionu i Przodownik Turystyki Żeglarskiej PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wydział Specjalności GK ZHP
Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy
ul. Marii Konopnickiej 6 pok. 131
00-491 Warszawa
tel. (+48 22) 339-06-00
fax. (+48 22) 339-06-06
http://www.turystyka.zhp.pl
e-mail: turystyka@zhp.pl