Odznaka§ 1

 1. Odznaka „Nocna Korona Sudetów” jest ustanowiona przez Fundację Polska górom!

 2. Nadzór nad odznaką sprawuje Zarząd Fundacji Polska górom!

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki „Nocna Korona Sudetów” jest zachęcenie do systematycznego poznawania Sudetów oraz popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wycieczek w góry.

§ 3

Odznakę „Nocna Korona Sudetów” można zdobywać po ukończeniu 18. roku życia, z wyłączeniem sytuacji wspólnego zdobycia szczytu w obecności pełnoletniego opiekuna.

§ 4

Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach oraz racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, w tym zasad poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefach nadgranicznych.

§ 5

 1. Odznaka „Nocna Korona Sudetów” posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 2. Odznaki zdobywane są kolejno. Aby zdobyć następny stopień należy być posiadaczem niższego stopnia odznaki.

 3. Na stopień brązowy należy zdobyć 16 szczytów, po jednym z każdego „obszaru” opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Na stopień srebrny należy zdobyć 32 szczyty, po dwa z każdego obszaru opisanego w Załączniku nr 1.

 5. Na stopień złoty należy zdobyć pozostałe 16 najwyższych szczytów z wykazu.

§ 6

 1. Kolejność zdobywania szczytów w obrębie stopnia odznaki jest dowolna.

 2. Szczyty do odznaki zostały wybrane pod względem nocnych walorów widokowych oraz wartości krajoznawczych i przyrodniczych z uwzględnieniem zakazu poruszania się po terenie parków narodowych po zmroku.

§ 7

 1. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

 2. Do odznaki nie zalicza się szczytów zdobytych przed dniem ustanowienia odznaki.

§ 8

Ustanawia się Książeczkę Odznaki „Nocna Korona Sudetów”.

§ 9

 1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być:

  1. fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie (dopuszcza się przedstawienie zdjęć w formie elektronicznej), lub

  2. wykaz nagranej trasy wykorzystując tracker GPS z zarejestrowaną godziną nagrania trasy, lub

  3. pieczątka zdobyta na szczycie lub w schronisku w okolicy szczytu, lub

  4. podpis przewodnika sudeckiego kl. III lub wyższej lub przodownika turystyki górskiej PTTK w Książeczce Odznaki, poświadczający zdobycie szczytu w nocy.

 2. W Książeczce Odznaki „Nocna Korony Sudetów” powinny znaleźć się informacje:

  1. dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail, numer kontaktowy do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku,

  2. potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki; można również wpisać trasę wędrówki, ewentualnie pieczątka z potwierdzeniem zdobycia szczytu.

§ 10

 1. Ubiegający się o Odznakę „Nocna Korona Sudetów”, po zebraniu potwierdzeń wskazanych w § 9 pkt. 1 powinien przedstawić je Zarządowi Fundacji Polska górom! w formie:

  1. osobistej po uprzednim umówieniu terminu, lub

  2. elektronicznej w postaci wiadomości e-mail z załącznikami (fotografie, plik z nagranymi trasami przejścia), lub

  3. pisemnej w postaci wypełnionej książeczki wysłanej na adres Fundacji: ul. Blacharska 12B/6, 53-206 Wrocław, lub

  4. innej uzgodnionej wcześniej z Zarządem.

 2. Zdobywający odznakę pokrywa wszelkie koszty dostarczenia przesyłek związanych z weryfikacją odznaki.

§ 11

 1. Po pozytywnej weryfikacji przystawia się w Książeczce Odznaki „Nocna Korona Sudetów” w oznaczonym miejscu pieczątkę potwierdzającą przyznanie odznaki w odpowiednim stopniu oraz pieczątkę Fundacji Polska górom! wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

 2. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją Odznaki „Nocna Korona Sudetów”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. Odznakę poszczególnych stopni nabywa się w Fundacji Polska górom! za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 12

 1. Zdobywca Odznaki „Nocna Korona Sudetów” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznaki oraz na potrzeby ewidencji jej zdobywców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

 2. Zdobywca odznaki wyraża zgodę na publikację w panteonie zdobywców swojego imienia i nazwiska, kraju i miejscowości zamieszkania, daty zdobycia odznaki oraz fotografii, jeśli ją dostarczy.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Fundacji Polska górom!

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką „Nocna Korona Sudetów” można uzyskać w Fundacji Polska górom!

§ 15

Regulamin Odznaki „Nocna Korona Sudetów” został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Fundacji Polska górom! w dniu 24.08.2020 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Załącznik nr 1
Wykaz szczytów do Odznaki „Nocna Korona Sudetów”

Lp.

Nr obszaru*

Szczyt

Wysokość
w m n.p.m.

Mezoregion

Mikroregion

1.

01

Stóg Izerski

1107

Góry Izerskie

Grzbiet Wysoki

2.

Wysoki Kamień

1058

Góry Izerskie

Grzbiet Kamienicki

3.

Podmokła

1000

Góry Izerskie

Grzbiet Wysoki

4.

02

Łysocina

1188

Karkonosze

Grzbiet Lasocki

5.

Sucha Góra

1100

Karkonosze

Grzbiet Śląski

6.

Witosza

483

Kotlina Jeleniogórska

Wzgórza Łomnickie

7.

03

Okole

721

Góry Kaczawskie

Grzbiet Północny

8.

Stromiec

550

Góry Kaczawskie

Grzbiet Mały

9.

Ostrzyca

500

Pogórze Kaczawskie

Wysoczyzna Ostrzycka

10.

04

Wołek

878

Rudawy Janowickie

Grzbiet Główny

11.

Sokolik

642

Kotlina Jeleniogórska

Góry Sokole

12.

Różanka

625

Góry Kaczawskie

Góry Ołowiane

13.

05

Mniszek

703

Góry Wałbrzyskie

Masyw Chełmca

14.

Krąglak

692

Góry Wałbrzyskie

Masyw Trójgarbu i Krąglaka

15.

Dłużyna

685

Góry Wałbrzyskie

Góry Czarne

16.

06

Suchawa

928

Góry Kamienne

Góry Suche

17.

Dzikowiec

836

Góry Kamienne

Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej

18.

Jański Wierch

697

Góry Jastrzębie

Masyw Jańskiego Wierchu

19.

07

Kalenica

964

Góry Sowie

Grzbiet Główny

20.

Malinowa

838

Góry Sowie

Grzbiet Główny

21.

Włodarz

811

Góry Sowie

Masyw Włodarza

22.

08

Jelenia Kopa

754

Góry Bardzkie

Grzbiet Wschodni

23.

Wilczak

633

Góry Bardzkie

Grzbiet Zachodni

24.

Kalwaria

575

Góry Bardzkie

Grzbiet Wschodni

25.

09

Cisowa Góra

723

Góry Stołowe

Góry Stołowe

26.

Borowa Kopa

682

Góry Stołowe

Góry Stołowe

27.

Góra Świętej Anny

647

Obniżenie Noworudzkie

Wzgórza Włodzickie

28.

10

Zielony Garb

1026

Góry Orlickie

Grzbiet Deszteński

29.

Szerlich

1027

Góry Orlickie

Grzbiet Deszteński

30.

Pański Wierch

637

Góry Orlickie

Grzbiet Deszteński

31.

11

Jagodna

977

Góry Bystrzyckie

Masyw Jagodnej

32.

Czerniec

840

Góry Bystrzyckie

Masyw Czerńca

33.

Kamienna Góra

704

Góry Bystrzyckie

Stoliwo Główne

34.

12

Borówkowa

899

Góry Złote i Bialskie

Góry Złote

35.

Jawornik Wielki

871

Góry Złote i Bialskie

Góry Złote

36.

Trojak

765

Góry Złote i Bialskie

Góry Złote

37.

13

Iwinka

1079

Góry Złote i Bialskie

Góry Bialskie

38.

Czernica

1083

Góry Złote i Bialskie

Góry Bialskie

39.

Łysiec

963

Góry Złote i Bialskie

Góry Bialskie

40.

14

Czarna Góra

1205

Masyw Śnieżnika

Masyw Śnieżnika

41.

Trójmorski Wierch

1144

Masyw Śnieżnika

Masyw Śnieżnika

42.

Suchoń

964

Masyw Śnieżnika

Krowiarki

43.

15

Srebrna Kopa

785

Góry Opawskie

Masyw Biskupiej Kopy

44.

Zamkowa Góra

571

Góry Opawskie

Masyw Biskupiej Kopy

45.

Przednia Kopa

495

Góry Opawskie

Masyw Parkowej Góry

46.

16

Ślęża

718

Masyw Ślęży

Masyw Ślęży

47.

Pyszczyńska Góra

273

Wzgórza Strzegomskie

Wzgórza Imbramowickie

48.

Ostrosz

360

Wzgórza Niemczańsko-
Strzelińskie

Wzgórza DębowePobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Fundacja Polska górom!
ul. Klecińska 125 lok. 6
54-413 Wrocław
tel. (+48) 607 653 646
http://polskagorom.pl
e-mail: kontakt@polskagorom.pl