Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Program Questy – Wyprawy Odkrywców ustanawia Odznakę Questową „Wyprawy Odkrywców po Skarby Górali”, zwaną dalej odznaką.

 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów oraz popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych regionu południowej Małopolski.

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze południowej Małopolski.

 3. Odznaka jest ustanowiona w następujących stopniach: popularna, brązowa, srebrna, złota.

 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.

 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże w sposób określony w niniejszym regulaminie, że ukończył określoną liczbę questów z grupy „Skarby Górali” dostępnych:

 6. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl (questy ukończone z aplikacją mobilną „Skarby Górali” są automatycznie rejestrowane na koncie użytkownika w serwisie questy.org.pl). Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy / Kroniki Góralskich Skarbów, ale może to robić dla własnej wygody.

 7. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:

Odznaka / nagroda

Wymagana łączna
liczba ukończonych
questów z grupy
„Skarby Górali”

Dodatkowe warunki

Książka „Skarby Górali. Poznaj Górala spoza Podhala”

10

maksymalnie 2 questy wirtualne

Odznaka popularna

5

maksymalnie 1 quest wirtualny

Odznaka brązowa

15

maksymalnie 2 questy wirtualne

Odznaka srebrna

50

maksymalnie 5 questów wirtualnych

Odznaka złota

100

maksymalnie 10 questów wirtualnych

 1. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak questowych i krajoznawczych.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę wdanym stopniu. Dystrybucja odznak odbywa się poprzez biuro Fundacji Mapa Pasji. Użytkownik, który chce złożyć zamówienie na nagrodę lub odznakę, wysyła wiadomość z podaniem swojego loginu na portalu questy.org.pl oraz kodu do odznaki na adres biuro@mapapasji.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Program Questy – Wyprawy Odkrywców zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.

 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół programu Questy – Wyprawy Odkrywców.

Regulamin Odznaki Questowej „Skarby Górali”
(pierwotny projekt odznaki jednostopniowej)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Questy – Wyprawy Odkrywców
Edukacyjne gry terenowe
tel. (+48) 512 312 215, 601 698 175
http://www.questy.com.pl
e-mail: info@questy.com.pl
biuro@mapapasji.pl