Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1.

Ustanawia się sześciostopniową Odznakę Turysty Caravaningowego:

§ 2.

Zdobywanie odznaki przez turystów caravaningowych ma sprzyjać poznawaniu przeszłości i współczesności Polski i innych krajów, ich historii, zabytków, dzieł sztuki, osobliwości przyrody, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych oraz kształtowaniu postaw w zakresie ochrony przyrody, przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, krzewienia kultury caravaningowej, motoryzacyjnej, turystycznej i wypoczynku, rozwijania przyjaźni między ludźmi jak również propagowania caravaningu uprawianego indywidualnie i zbiorowo.

§ 3.

Odznakę Turysty Caravaningowego, zwaną w skrócie „Odznaką TC” może uzyskać każdy, kto czynnie uprawia tę formę turystyki caravaningowej i spełni warunki niniejszego regulaminu. Niezależnie od tego czy wykorzystuje się do tego sprzęt własny, klubowy czy wypożyczony, w zdobywaniu odznak obowiązują następujące zasady:

§ 4.

Regulamin niniejszy zawierający kryteria przyznawania odznak poszczególnego stopnia stanowi załącznik Książeczki Turysty Caravaningowego PZM, zwanej w skrócie „Książeczką TC”. Książeczka ta jest indywidualnym dokumentem każdego członka załogi caravaningowej i służy rejestrowaniu wypraw, będąc zarazem pamiątką przeżyć, odczuć i doznań turystycznych.

§ 5.

Każda wyprawa caravaningowa rejestrowana w Książeczce Turysty Caravaningowego PZM, wymaga poświadczenia lub innych dowodów z miejsca pobytu i zwiedzanych obiektów, z najdalszego – docelowego punktu wyprawy. W przypadkach tras długich, pokonywanych etapami, wymagane są także dowody z etapowych miejsc postoju wyprawy: campingów i zwiedzanych obiektów. Dowodem jest nie tylko stempel instytucji zwiedzanego obiektu, campingu lecz także rachunek za wypożyczenie sprzętu, parkingi, camping, foto – zdjęcia lub filmy.

§ 6.

Nadzór nad prawidłowym przyznawaniem odznak sprawuje Komisja ds. Caravaningu i Campingu PZM.

§ 7.

Odznaka „Wilczka Caravany”

Dzieci i młodzież od 7 do 16 lat mogą otrzymać wiele razy „Wilczka Caravany” jednak nie częściej jak raz w roku.

Dzieci i młodzież po przekroczeniu lat 16 będą mogły zaliczyć do odznaki brązowej po 3 pkt. za każdą odznakę „Wilczka Caravany”.

Do zdobycia odznaki wymagane jest:

§ 8.

Odznaka stopnia brązowego

Do zdobycia odznaki wymagane jest:

 1. Ukończenie lat 16,

 2. Uzyskanie 30 pkt wg warunków podanych w art.13.niniejszego regulaminu oraz udział w dwóch imprezach turystyki caravaningowej.

§ 9.

Odznaka stopnia srebrnego

Do zdobycia odznaki wymagane jest:

 1. Posiadanie odznaki stopnia brązowego przez okres nie krótszy niż 1 rok,

 2. Uzyskanie dalszych 50 pkt. wg warunków podanych w art.13.niniejszego regulaminu oraz:

  • udział w dwóch imprezach turystyki caravaningowej,

  • udział w organizowaniu imprez turystyki caravaningowej.

§ 10.

Odznaka stopnia złotego

Do zdobycia odznaki wymagane jest:

 1. Posiadanie odznaki stopnia srebrnego przez okres nie krótszy niż 2 lata,

 2. Uzyskanie dalszych 100 pkt. wg warunków podanych w art.13. niniejszego regulaminu oraz:

  • udział w dwóch imprezach turystyki caravaningowej,

  • udział w organizowaniu imprez turystyki caravaningowej,

  • bycie komandorem jednej imprezy turystyki caravaningowej o randze klubowej lub okręgowej.

§ 11.

Odznaka stopnia złotego z kompasem

Do zdobycia odznaki wymagane jest:

 1. Posiadanie odznaki stopnia złotego przez okres nie krótszy niż 3 lata,

 2. Udział w organizowaniu 2 imprez turystyki caravaningowej o randze związkowej i pełnienie w nich funkcji wymienionych w programie imprezy,

 3. Opracowanie oraz zrealizowanie z wynikiem pozytywnym imprezy caravaningowej o randze związkowej,

 4. Uzyskanie tytułu Organizatora Sportu Popularnego PZM stopnia „O”,

 5. Uzyskanie dalszych 150 pkt. wg warunków podanych w art. 13 niniejszego regulaminu.

§ 12.

Odznaka stopnia złotego z wawrzynem

Do zdobycia odznaki wymagane jest:

 1. Posiadanie odznaki stopnia złotego z kompasem przez okres nie krótszy niż 3 lata,

 2. Opracowanie oraz zrealizowanie z wynikiem pozytywnym 5 imprez caravaningowych o randze związkowej,

 3. Uzyskanie tytułu Organizatora Sportu Popularnego PZM stopnia „P'',

 4. Uzyskanie dalszych 200 pkt. wg warunków podanych w art. 13 niniejszego regulaminu:

  • udział w dwóch imprezach turystyki caravaningowej,

  • udział w organizowaniu imprez turystyki caravaningowej,

  • bycie komandorem jednej imprezy turystyki caravaningowej o randze ogólnopolskiej lub międzynarodowej,

 5. Za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej oraz duże zaangażowanie w dziedzinie turystyki caravaningowej KCiC PZM może przyznać osobom fizycznym i prawnym Odznakę Turysty Caravaningowego stopnia złotego z wawrzynem z pominięciem przepisów regulaminowych.

§ 13.

Zasady punktacji

 1. Za każdą udokumentowaną wyprawę caravaningową uzyskuje się następujące punkty (niezależnie jedne od drugich) za:

  1. każde 2 doby trwania wyprawy – 1 p.

  2. każde przejechane 500 km (w każdej nowej wyprawie za pierwsze 100-500 km liczy się podwójnie) – 1 p.

  3. każdy biwak na nowym miejscu dokładnie zlokalizowanym (za biwaki poza lipcem i sierpniem liczy się podwójnie) – 1 p.

  4. każdy udział w imprezie turystyczno-caravaningowej (za udział w organizowaniu imprezy liczy się podwójnie) – 1 p.

  5. za udokumentowane zwiedzanie miejscowości, obiektów, regionów i szlaków turystycznych – jednakże nie więcej niż jedno dziennie – 1 p.

  6. za zwiedzanie muzeów, skansenów, parków narodowych i zabytków klasy „0”, jednakże nie więcej niż 1 dziennie – 1 p.

  7. za ukończenie kursu szkoleniowego Organizatora Sportu Popularnego PZM stopnia „O'' – 10 p.

  8. za ukończenie kursu szkoleniowego Organizatora Sportu Popularnego PZM stopnia „P'' – 15 p.

  9. za zebranie i opracowanie materiału turystyczno-krajoznawczego (za wyjątkowe opracowanie Komisja może przyznać dodatkową premię w wysokości 10-20 pkt.) – 3 p.

 2. Osoby ubiegające się o złotą odznakę mogą uzyskać dodatkowe punkty za:

  1. posiadanie jednej z niżej wymienionych odznak honorowych działacza PZM lub klubu:

   • brązowej – 10 p.

   • srebrnej – 15 p.

   • złotej – 20 p.

  2. posiadanie jednej lub więcej innych odznak turystycznych – 5 p.

  3. pracę społeczną w Straży Ochrony Przyrody, Służbie Kultury Szlaku, Straży Polskiego Związku Wędkarskiego lub Społecznego Opiekuna Zabytków – 10 p.

  4. pracę społeczno-organizacyjną oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie turystyki caravaningowej – na wniosek koła caravaningu, KCiC PZM może przyznać do 50 p.

§ 14.

Sposób zapisów w Książeczce TC

Dla ujednolicenia rejestracji wypraw caravaningowych i innych zapisów w Książeczce TC należy trzymać się następujących zaleceń:

 1. Każdą nową wyprawę lub imprezę rozpocząć od jej nazwy (czasu) wpisanej przez całą książeczkę i podkreślenia np. „Do Puszczy Kozienickiej” – lato 2007.

 2. W kolejnych rubrykach książeczki wpisywać:

  1. Lp. – kolejny dzień wyprawy, 1,2,3,...,

  2. Data – dzień, miesiąc, dzień tygodnia np. 7.08. Pt.,

  3. Trasa – podać początek i koniec etapu dziennego. Wyjątkowo przy długich zawiłych trasach, także pośrednie miejscowości. W tej rubryce podaje się także wycieczki i zwiedzane miejscowości, regiony i szlaki turystyczne, zabytki, parki narodowe, skanseny, obiekty, które podlegają punktacji wg art. 13.

  4. Km – dzienny przebieg kilometrów,

  5. Poświadczenie – wpisać lokalizację kolejnych biwaków, a na lewej stronie zaznaczyć „0”, „PN”, „SK”, odpowiednio do wymienionych w rubryce „Trasa” zwiedzanych zabytków klasy „0”, parków narodowych, skansenów. Rubryka ta służy też na poświadczenie miejsca pobytu,

  6. Pkt. – pozostawić nie wypełnione,

  7. Uwagi – odnotować inne zajęcia nieregulaminowe, ciekawostki, informacje i uwagi.

 3. Koniec wyprawy zaznaczyć przez podkreślenie zapisów po obu stronach. Pod tą kreską nic więcej nie pisać oprócz ewentualnego wykonania zadania regulaminowego (w rubryce „trasa”).

 4. Książeczkę TC powinno się wypełniać pismem wyraźnym, stosując zrozumiałe skróty w rodzaju: zw. (zwiedzanie), wyc. (wycieczka), biw. (biwak), camp. (camping), P (parking), rz. (rzeka), jez. (jezioro), g. (góra, szczyt), muz. (muzeum), PN (park narodowy), SK (skansen), „0” (zabytek klasy zerowej), Rez. (rezerwat), sz.t. (szlak turystyczny).

 5. W przypadkach niejasnych, dołączyć wyjaśnienie na kartce.

§ 15.

Tryb przyznawania Odznak TC

 1. Odznaki Turysty Caravaningowego stopnia „Wilczka Caravany”, brązową, srebrną i złotą przyznaje Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 2. Odznaki Turysty Caravaningowego stopnia złotego z kompasem i złotego z wawrzynem przyznaje KCiC PZM na wniosek Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 3. Turysta Caravaningowy ubiegający się o przyznanie odznaki przedstawia Książeczkę TC jednostce organizacyjnej (automobilklub, klub lub sekcja), która po wstępnym sprawdzeniu zapisów i podsumowaniu punktów regulaminowych przesyła Książeczkę TC z pełną dokumentacją wymaganą przepisami regulaminu oraz wnioskiem o przyznanie Odznaki TC do właściwej terenowo Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM.

 4. Podstawą dla przyznania Odznaki TC poszczególnych stopni jest:

  • spełnienie warunków niniejszego regulaminu,

  • weryfikacja zapisów i poświadczeń w Książeczce TC dokonana przez właściwą Okręgową Komisję Sportów Popularnych i Turystyki PZM w terminie od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku.

 5. Decyzja przyznania Odznaki TC odpowiedniego stopnia, podlega wpisowi do Książeczki TC oraz do rejestru wydanych odznak.

 6. Wpisu dokonują:

  1. Odznak TC: „Wilczka Caravany’, brązowych, srebrnych i złotych Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM,

  2. Odznak TC: złotych z kompasem i złotych z wawrzynem Komisja Caravaningu i Campingu PZM.

 7. Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM wydaje Odznaki TC wymienione w art. 15 pkt 1. oraz prowadzi rejestr imienny wydanych odznak.

 8. Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM po dokonaniu weryfikacji Książeczki TC na Odznaki TC złotą z kompasem i złotą z wawrzynem przesyła wniosek do KCiC PZM łącznie z Książeczkami TC i wymaganą regulaminem dokumentacją.

 9. Wręczenia Odznak TC dokonuje Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM w ciągu I półrocza każdego roku.

§ 16.

 1. Książeczki Turysty Motorowego w których rejestrowane były osiągnięcia zgodnie z dotychczas obowiązującym regulaminem, zachowują swoja aktualność nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r.

 2. Odznaki TC oraz punkty zdobyte przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu zachowują swoja moc i uprawniają do ubiegania się o kolejne odznaki wyższego stopnia.

§ 17.

Postanowienia końcowe

 1. Wykładnia Regulaminu Odznaki Turysty Caravaningowego należy do Komisji Caravaningu i Campingu PZM.

 2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Prezydium ZG PZM w dniu 29.02.2008 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dotychczasowy Regulamin Odznaki Turysty Caravaningowego traci moc.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polski Związek Motorowy
Komisja Caravaningu i Campingu
ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa
tel. (0-22) 849-93-61, fax 848-19-51
http://www.pzm.pl
e-mail: office@pzm.pl