„Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu – i dlatego tez nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie z różnych stron Polski. Ciągną latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, marszu, podejściu, we wspinaczce, w zjeździe narciarskim...

Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która tu w pobliżu króluje, czyli gazduje – matkuje w swoim sanktuarium ludźmierskim, i w tej głębi Tatr na Rusinowej Polanie... w tylu innych sanktuariach rozłożonych u podnóża Karpat, Beskidów, Bieszczadów... na Wschód i na Zachód, w stronę Babiej Góry i Pilska, Karkonoszy i dalej. I na całej polskiej ziemi.”

Jan Paweł II
Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.

Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka

Idea odznaki powstała wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować szereg wartości wędrówek krajoznawczych szczególnie ważnych dla chrześcijaństwa. Idąc za tyloma wezwaniami Papieża Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w jego sferze fizycznej, jak i duchowej. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej kultury na której swe piętno wycisnął Kościół. Głównym jednak celem jest pogłębienie wiary. Odbywając pielgrzymki, nawiedzając miejsca święte, obcując przy tym z pięknem przyrody, uczestnicy mogą zbliżyć się do Tego, któremu poświęcono tyle budowli, który jest Stwórcą piękna świata. Z chrześcijańskimi odwiedzinami zwiąże się modlitwa w intencjach Kościoła, szczególnie zaś Papieża Jana Pawła II, któremu dedykowana jest odznaka.

Regulamin odznaki jest tak pojęty, że umożliwia zdobywanie jej każdemu zainteresowanemu, niezależnie od możliwości fizycznych i miejsca zamieszkania. Wymaga jednak i uczy systematyczności i aktywności.RODZAJE I WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

Tworzy się następujące rodzaje odznaki:

1.      Dziecięca Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II.

2.      Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II w stopniu:

·       brązowym, srebrnym, złotym

·       „Za wytrwałość”

·       „Z Koroną”

·       „Z Diamentami”.

Dziecięcą Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II można zdobywać w wieku 10-14 lat w ciągu jednego roku. Zaleca się korzystanie z przygotowanego przez Duszpasterstwo zeszytu-kroniki.

Poszczególne stopnie Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II można zdobywać po ukończeniu 10 lat, według następujących zasad:

·         odznakę stopnia brązowego w ciągu minimum 1 roku, maksimum 2 lata,

·         odznakę stopnia srebrnego w ciągu minimum 2, maksimum 4 lata,

·         odznakę stopnia złotego w ciągu minimum 3, maksimum 5 lat.

Wyższe stopnie odznaki można zdobywać po zweryfikowaniu stopni niższych.

Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II „Za wytrwałość” można zdobyć po trzykrotnym powtórzeniu stopnia złotego.

Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II „Z Diamentami” można zdobyć po zweryfikowaniu odznaki w stopniu złotym. Za wykonanie każdego zadania przyznaje się jeden diament. Ilość diamentów jest nieograniczona.

WARUNKI PROGRAMOWE

·         Odznakę zdobywa się odwiedzając określone obiekty sakralne, pamiątkowe miejsca oraz uczestnicząc w imprezach kultury chrześcijańskiej.

·         Każde odwiedziny powinny być związane z poznaniem historii obiektu, jego wartości chrześcijańskich i ogólnokulturalnych oraz z modlitwą szczególnie w intencji Papieża..

·         Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek (pielgrzymek): pieszych (nizinnych, górskich), kolarskich, wodnych, narciarskich, motorowych, autokarowych i innych.

·         Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać obiektów zwiedzanych podczas zdobywania stopnia niższego (nie dotyczy odznaki „Z Diamentami”).

TABELA REGULAMINOWA

Grupa

Rodzaj obiektów sakralnych i imprez

Ilość punktów dla odznaki

dziecięcej

brązowej

srebrnej

złotej

I.

Miejsce związane z życiem Jana Pawła II

1

2

5

10

II.

Pielgrzymki do sanktuariów:
·  odwiedziny
·  dojście jednodniowe
·  dojście wielodniowe
·  odprawienie dróżek


1
0
0
0


2
0
0
1


4
2
1
2


6
3
2
3

III.

Zabytkowe kościoły

2

5

20

30

IV.

Nowoczesne kościoły

1

3

5

8

V.

Krzyże i kapliczki przydrożne

1

10

20

28

VI.

Muzea sakralne

1

1

3

5

VII.

Kultura chrześcijańska

1

1

3

5

VIII.

Cuda natury

1

0

0

0

IX.

Miejsca pamięci narodowej

1

0

0

0

ŁĄCZNA ILOŚĆ ZADAŃ

10

25

65

100

WYJAŚNIENIA DO TABELI REGULAMINOWEJ

  1. Miejsca związane z życiem Jana Pawła II to takie, które upamiętnia pomnik lub tablica. Podać opis pomnika lub treść napisu. Zaliczamy także spotkanie z Ojcem Świętym.

  2. Sanktuaria, to miejsca szczególnego kultu Chrystusa, Matki Bożej lub świętych. Podać historię sanktuarium, historię przedmiotu kultu i jego opis. Przy pielgrzymkach jedno- i wielodniowych podać trasy.

  3. Zabytkowe kościoły to obiekty wybudowane po 1945 r. Przy obiektach grupy III i IV podać patrona kościoła, historię, opis architektury, cenniejsze wyposażenie wnętrza.

  4. Kapliczki i krzyże tylko przydrożne, których wybudowanie wiąże się ze szczególnym wydarzeniem. Podać to wydarzenie i opis obiektu.

  5. Muzea sakralne – opisać działy muzeum; wymienić cenniejsze eksponaty.

  6. Kultura chrześcijańska – odczyty, koncerty, pokazy itp. Opisać kulturalne zdarzenie.

  7. Cuda natury – pomniki przyrody, jaskinie, kopalnie, wywierzyska itp. Podać opis.

  8. Miejsca pamięci narodowej – pomniki, tablice pamiątkowe w miejscach walk i traceń. Podać opis.

ODZNAKA „Z DIAMENTAMI”

Diament zdobywa się poprzez wykonanie jednego z niżej podanych zadań:

1.     Opracowanie monografii Kościoła, zabytkowego lub nowoczesnego. Monografia winna uwzględniać historię, opis architektury, opis wyposażenia wnętrza, projektantów i inne ważne wiadomości.

2.     Opracowanie monografii sanktuarium. Winna ona uwzględniać historię sanktuarium i przedmiotu kultu, wszystkie wymagania z pkt 1, a także przykłady doznanych łask.

3.     Opracowanie monografii pięciu kapliczek lub krzyży przydrożnych. Monografia powinna zawierać wiadomości o fundatorach, powód wybudowania, historię, opis architektoniczny itp.

Powyższe zadania należy realizować przy następujących uwarunkowaniach:

·         monografie nie mogą dotyczyć obiektów posiadających już takie opracowania,

·         w monografiach należy podać źródła informacji, a także bibliografię,

·         opracowanie powinno być sygnowane przez ks. proboszcza, a wykonane w trzech egzemplarzach – jeden dla parafii, drugi do weryfikacji, a trzeci dla autora.

ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego. Ubiegający się o odznakę wykonuje w niej opisy i notatki, wkleja fotografie i pocztówki, plakietki itp. oraz uzyskuje potwierdzenia i pieczątki jako dowód wykonania zadań. Wystarczającym potwierdzeniem wykonania zadania jest wykonanie własnego opisu (pieczątki nie są konieczne).

Na zakończenie wszystkich opisów, przed oddaniem do weryfikacji należy sporządzić krótki wykaz odbytych zadań według tabeli regulaminowej. W wykazie podać grupę, nazwę obiektu i miejscowości oraz stronę kroniki, na której znajduje się opis zadania.

Kronika winna być opatrzona datami.

Kronikę prowadzi się indywidualnie. Jedynie małżeństwa mogą posiadać wspólną kronikę.

Zachęcamy dzieci i młodzież do zdobywania Dziecięcej Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II, korzystając z przygotowanych w tym celu zeszytów. Szczególnie zachęcamy uczestników oraz rekolekcyjnych, a moderatorów i animatorów prosimy o podjęcie działań umożliwiających realizację zdobycia Odznaki.

WERYFIKACJA I PRZYZNAWANIE ODZNAKI

W celu weryfikacji i przyznania odznaki, książeczkę-kronikę lub monografię składa się w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej, ul. Poselska 7/5, 31-002 Kraków.

Z innych diecezji można przesyłać pocztą z załączeniem znaczków na przesyłkę powrotną i pokrycie kosztów odznaki. Odznakę można wykupić w wyżej wymienionym miejscu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Poselska 7/5
31-002 Kraków