Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (dalej zwanej OT PZKaj) jest propagowanie turystyki i rekreacji kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku oraz poznawania szlaków wodnych.

 2. OT PZKaj jest świadectwem praktycznych kwalifikacji turysty kajakarza oraz jego systematyczności i wytrwałości.

 3. OT PZKaj jest kontynuacją wieloletniej tradycji plakiet i odznak wprowadzonych przez Polski Związek Kajakowy w roku 1930.

§ 2

 1. OT PZKaj przyznaje się za uprawianie turystyki i rekreacji kajakowej tym, którzy spełnili warunki określone Regulaminem OT PZKaj.

§ 3

 1. Odznaka Turysty PZKaj posiada następujące stopnie:

  • Stopień V – młodzieżowy,

  • Stopień IV – brązowy,

  • Stopień III – srebrny,

  • Stopień II – złoty,

  • Stopień I – złoty na wiośle,

  • Stopień związkowy – diamentowy stopnia III,

  • Stopień związkowy – diamentowy stopnia II,

  • Stopień związkowy – diamentowy stopnia I.

§ 4

 1. OT PZKaj przyznają:

  • Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj (KTiR PZKaj) – Główny Referat Weryfikacyjny OT PZKaj – wszystkie stopnie,

  • Terenowe Referaty Weryfikacyjne OT PZKaj – do stopnia I włącznie.

 2. Podstawą przyznania OT PZKaj jest przedłożenie prawidłowo wypełnionej Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych.

 3. Osoby weryfikujące OT PZKaj posiadają stosowne uprawnienia i dokonują weryfikacji do wysokości stopnia OT PZKaj jaki sami posiadają.

 4. OT PZKaj wraz z legitymacją wydaje KTiR PZKaj lub Terenowe Referaty Weryfikacyjne za stosowną opłatą.

Rozdział II
Warunki zdobywania odznaki

§ 5

 1. Podstawą przyznania OT PZKaj jest przepłynięcie niżej wymienionej ilości kilometrów:

  • 100 km na stopień V – młodzieżowy,

  • 400 km na stopień IV – brązowy,

  • 1000 km na stopień III – srebrny,

  • 2000 km na stopień II – złoty,

  • 3500 km na stopień I – złoty na wiośle,

  • 6000 km na stopień związkowy – diamentowy stopnia III,

  • 10000 km na stopień związkowy – diamentowy stopnia II,

  • 16000 km na stopień związkowy – diamentowy stopnia I.

 2. Nadwyżki kilometrów pozostałych po uzyskaniu danego stopnia OT PZKaj zalicza się na stopień wyższy.

 3. Odznakę stopnia V mogą zdobywać turyści w wieku od ukończenia 9 roku życia do ukończenia 12 roku życia.

 4. W czasie jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień OT PZKaj (nie dotyczy stopnia V i IV – obie te odznaki można zdobywać w jednym roku kalendarzowym).

 5. W okresie ubiegania się o odznakę różnych stopni dozwolone są przerwy w ich zdobywaniu.

Rozdział III
Zasady zdobywania odznaki

§ 6

 1. OT PZKaj zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia V lub IV.

 2. Kolejne stopnie przyznaje się po przepłynięciu określonej ilości kilometrów (patrz § 5).

 3. Kilometry zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia OT PZKaj uzyskuje się za przepłynięcie szlaku wodnego w kajaku, kanadyjce lub pontonie przy pomocy wiosła lub żagla.

 4. Ewidencję przebytych tras należy prowadzić w Książeczce Turystycznych Odznak Kajakowych.

 5. Potwierdzenia udziału w spływach dokumentuje się przez: wklejkę lub pieczęć organizatora, potwierdzenie na szlaku, potwierdzenie Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj lub Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK.

 6. Spływy organizowane poza granicami kraju są uwzględniane tylko wtedy, jeżeli do weryfikowanej Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych zostaną dołączone pisemne sprawozdania z ich przebiegu, a wpisy w książeczce i informacje w sprawozdaniu umożliwią weryfikatorowi potwierdzenie długości trasy spływu.

 7. Po przepłynięciu wymaganej ilości kilometrów dla zdobycia danego stopnia OT PZKaj, książeczkę należy przesłać do KTiR PZKaj lub do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OT PZKaj.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Ewidencję kajakarzy, którzy zdobyli OT PZKaj prowadzą w zakresie swoich uprawnień Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz KTiR PZKaj.

 2. OT PZKaj nie wolno darować ani wymieniać na inne odznaki.

 3. Instruktorzy Turystyki i Rekreacji PZKaj mogą kontrolować, czy dana osoba ma prawo noszenia odznaki.

 4. Za popełnione przez posiadacza OT PZKaj wykroczenia w stosunku do Regulaminu OT PZKaj, Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj ma prawo odznakę tej osobie odebrać.

 5. W przypadku utraty Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.

 6. Do weryfikacji OT PZKaj stopnia Związkowego – Diamentowego należy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne.

 7. Książeczka Turystycznych Odznak Kajakowych wypełniona nieczytelnie, niezgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu lub zamieszczoną w niej instrukcją nie będzie weryfikowana.

§ 8

 1. Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie KTiR PZKaj.

§ 9

 1. Traci moc Regulamin Odznaki Turysty PZKaj z dnia 26.03.2003 r.

§ 10

 1. Regulamin Odznaki Turysty PZKaj został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego uchwałą nr 2/2013 z dnia 10.04.2013 i obowiązuje od daty zatwierdzenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polski Związek Kajakowy
ul. Jana Kazimierza 45/U7
01-248 Warszawa
tel./fax (22) 837-14-70, (22) 837-40-59
http://www.pzkaj.pl
e-mail: office@pzkaj.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI