Odznaka UECT - stopień I   Odznaka UECT - stopień II   Odznaka UECT - stopień III   Odznaka UECT - stopień IV   Odznaka UECT - stopień V   Odznaka UECT - stopień VI(wersja marzec 2017, obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.)

Odznakę i certyfikat ustanowiła Europejska Federacja Turystyki Rowerowej UECT wraz z partnerami w celu propagowania turystyki rowerowej na terenie Europy i odwiedzania charakterystycznego miejsca w każdym kraju europejskim. Podstawą do zdobywania odznaki jest posiadanie Książeczki drogowej. Książeczka drogowa posiada miejsca do uzyskania potwierdzenia odwiedzenia charakterystycznego miejsca w danym kraju. Wymagane jest tylko jedno miejsce dla danego kraju.

Zasady zdobywania odznaki i certyfikatu.

Odznaka posiada 8 stopni. Odwiedzone miejsca w wybranych krajach są odnotowane w Książeczce drogowej. Za każdy zdobyty stopień zdobywający otrzymuje odznakę. Po osiągnięciu ósmego stopnia zdobywający uzyskuje Certyfikat Europejskiej Turystyki Rowerowej UECT. Odznaki i Certyfikat zdobywać mogą jedynie członkowie federacji zrzeszonych w UECT.

Wymogi dotyczące zdobywania poszczególnych stopni.

Stopień I: uczestnictwo w jednym Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT lub w imprezie EuroP’N lub Traits d’Union Européens oraz udokumentowane zwiedzenie, co najmniej jednego charakterystycznego miejsca w czterech krajach umieszczonych na liście poniżej.

Na każdy stopień od II do VIII: uczestnictwo w jednym Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT oraz udokumentowane zwiedzenie, co najmniej jednego charakterystycznego miejsca w czterech następnych krajach umieszczonych na liście poniżej (na każdy stopień inne kraje). W Książeczce drogowej dany kraj może być potwierdzony tylko jeden raz. W liczbie wszystkich odwiedzonych przez zdobywającego krajów, pewne kraje mogą się powtórzyć tylko i wyłącznie jeśli są organizatorami Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej UECT.

Państwa europejskie.

Albania, Andora, Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Watykan.

Potwierdzenie zwiedzenia danego kraju.

Fakt zwiedzenia danego kraju europejskiego kandydat potwierdza przez uzyskanie odcisku stempla dowolnej instytucji z wyłączeniem firm przewozowych i transportowych w miejscowości w danym kraju w książeczce odznaki. Miejsce i kraj powinny być łatwo identyfikowalne. Istnieje możliwość potwierdzenia obecności w danym miejscu poprzez załączenie zdjęcia kandydata na tle elementów jednoznacznie określających miejsce (tablica drogowa, znany zabytek). Dla każdego stopnia odznaki kandydat nabywa nową książeczkę odznaki.

Weryfikacja.

Kandydat po spełnieniu wymogów danego stopnia wysyła wypełnioną Książeczkę drogową i kserokopię legitymacji PTTK do delegatów krajowych dołączając zaadresowaną kopertę z właściwym znaczkiem pocztowym. Delegat krajowy przekazuje zebrane książeczki drogowe weryfikatorowi. Po weryfikacji delegat krajowy odbiera stosowne książeczki, certyfikaty i odznaki dla turystów swojego kraju i przekazuje je właściwym osobom. Przy weryfikacji pierwszego stopnia odznaki kandydatowi nadawany jest indywidualny numer, który będzie jednakowy dla następnych książeczek na następne stopnie odznaki. Decyzja weryfikatora jest nieodwołalna.

Odznaka i Certyfikat.

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki danego stopnia, kandydat może otrzymać, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, imienny Dyplom potwierdzający zdobycie danego stopnia oraz stosowną odznakę. Po zweryfikowaniu ostatniego tj. ósmego stopnia turysta otrzymuje Certyfikat Europejskiej Turystyki Rowerowej UECT imienny medal UECT.

Opłaty.

Przystępując do zdobywania każdego stopnia odznaki UECT, kandydat nabywa Książeczkę drogową odznaki w cenie 1,5 Euro, Dyplom w cenie 1 € i odznakę w cenie 1,5 €.

Delegaci krajowi i weryfikator.

Delegat krajowy dla Polski: Waldemar Wieczorkowski, ul. Tadeusza Kościuszki 57, 87-100 Toruń, tel. (+48 56) 62-34-797, mobile (+48) 609 796 462, e-mail: wwaldek@gazeta.pl.

Koordynatorem i weryfikatorem odznaki jest: Union Européenne de Cyclotourisme – Patrice Godart – 18 Résidence du Moulin 80470 Saint Sauveur (France).

Uwagi końcowe.

Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. Dotychczas rozprowadzone książeczki weryfikowane będą na dotychczasowych zasadach do dnia 1 lipca 2017 r. Po tym terminie wszystkie sprawy związane z weryfikacją odznaki rozpatrywane będą wg niniejszego regulaminu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Union Européenne de Cyclotourisme
12 rue Louis Bertrand
94207 Ivry-sur-Seine Cedex France
http://www.uect.org
e-mail: info@uect.org

Koordynator i weryfikator odznaki:
Patrice Godart
18 Résidence du Moulin
80470 Saint Sauveur France
e-mail: pgodart@uect.org

Delegat krajowy dla Polski:
Waldemar Wieczorkowski
ul. Tadeusza Kościuszki 57
87-100 Toruń
tel. (+48 56) 62-34-797
mobile: (+48) 609 796 462
e-mail: wwaldek@gazeta.pl