Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej została ustanowiona przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT w celu spopularyzowania tego rodzaju turystyki kwalifikowanej i przyczynienia się w ten sposób do realizowania zadań AIT.

§ 2

Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej, określona poniżej, jest przyznawana przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT indywidualnie kolarzom na wniosek klubów lub organizacji turystycznych zrzeszonych w AIT.

§ 3

Odznaka ta posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Zdobycie odznaki dowolnego stopnia jest uzależnione od bezwzględnego spełnienia warunków, przewidzianych w § 4.

§ 4

 1. Kandydat do odznaki brązowej jest obowiązany:

  1. Odbyć wycieczki, zorganizowane lub kontrolowane przez klub będący członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej o łącznym czasie trwania 50 dni (każda z tych wycieczek powinna trwać 6 godzin lub mieć długość trasy 50 km. Wędrówki te mogą mieć miejsce zarówno w ojczyźnie kandydata jak i za granicą).

  2. Wziąć udział w międzynarodowym rajdzie turystyki kolarskiej AIT, posługując się kartą drogową.

 2. do odznaki srebrnej:

  1. Odbyć wycieczki o łącznym czasie trwania 100 dni (dziennie 6 godzin lub 50 km), które mogą być dokonane w kraju ojczystym kandydata. Trzy z tych wycieczek powinny trwać co najmniej 6 dni każde.

  2. Wziąć udział w dwóch rajdach międzynarodowych AIT za granicą.

 3. do odznaki złotej:

  1. Odbyć wycieczki o łącznym czasie trwania 300 dni (dziennie 6 godzin lub 50 km), które mogą być dokonane w kraju ojczystym. Dziewięć z tych wycieczek powinno trwać co najmniej 6 dni każda.

  2. Uczestniczyć w pięciu rajdach międzynarodowych turystyki kolarskiej AIT, z których co najmniej 3 za granicą.

 4. podczas przyznawania odznaki stopnia wyższego uwzględnione będą warunki już spełnione przy otrzymywaniu stopnia niższego.

§ 5

Zaświadczenie wydane przez klub, do którego należy kolarz ubiegający się o odznaki, potwierdza – chodzi o wycieczki w kraju, że warunki wymienione w § 4 zostały prawidłowo spełnione. Uczestnictwo w rajdach potwierdzane jest przez kluby organizujące tę imprezę. Karty drogowe należycie skompletowane i poświadczone powinny być przesłane do sekretariatu Komisji Turystyki Kolarskiej AIT.

§ 6

Podstawę obliczenia stanowią odległości do przebycia przez kolarzy w ciągu jednego dnia (codziennie 6 godzin lub 50 km). Postępowanie przy potwierdzeniu przebytych tras jest ustalane przez zainteresowane kluby, zgodnie z przyjętymi przez nie zasadami.

§ 7

Aby otrzymać kartę drogową kandydaci powinni zwrócić się do swoich klubów i zapłacić wpisowe równoważne 3 frankom szwajcarskim. Odznaka będzie przyznawana bezpłatnie przez Komisję.

§ 8

Kandydaci ubiegający się o międzynarodową odznakę turystyki kolarskiej nie są traktowani jak uczestnicy imprezy sportowej i podlegają ustawodawstwu cywilnemu i karnemu, obowiązującemu w kraju pobytu, na równi z innymi kolarzami.

§ 9

Komisja Turystyki Kolarskiej AIT zastrzega sobie prawo wniesienia wszelkich zmian do niniejszego regulaminu. Przypadki sporne będą rozstrzygane przez Biuro Komisji.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF