OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Znam Bolesławiec” (dalej OZB) jest turystyczno-krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną przez Gminę Miejską Bolesławiec dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych, przyrodniczych i turystycznych Bolesławca, jednego z najpiękniejszych miast polsko-czeskiego pogranicza.

 2. Celem odznaki jest:

  • zachęcenie turystów, a w szczególności mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza do poznania piękna i walorów turystycznych miasta Bolesławiec,

  • upowszechnienie turystyki i aktywnego krajoznawstwa w regionie,

  • ułatwienie planowania programów wycieczek po Bolesławcu, zarówno indywidualnych, jak i zorganizowanych.

 3. Odznaka ustanowiona zostaje w ramach projektu „Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania” realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec i Miasto Hradek nad Nysą.

 4. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa pierwsze 200 szt. kronik OZB, jak i odznak zostanie przekazane turystom bezpłatne.

II. Warunki zdobywania OZB

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta, z tym że osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 2. Odznakę można zdobywać przez cały rok.

 3. Czas zdobywania OZB nie jest ograniczony.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi podczas wycieczek indywidualnych i grupowych.

 5. Odznaka posiada jeden stopień.

 6. OZB może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Bolesławca.

 7. Do zdobycia OZB wymagane jest poznanie podanej niżej liczby obiektów krajoznawczych:

Grupa obiektów

Wymagana
liczba obiektów

A. Zabytki architektury

10

B. Obiekty współczesne, miejsca rekreacji

2

C. Muzea i galerie

2

D. Pomniki, miejsca pamięci narodowej, tablice pamiątkowe

4

E. Pomniki przyrody, parki, ścieżki

6

F. Szlaki piesze

1

RAZEM

25

Przykładowe obiekty do odwiedzenia przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

III. Weryfikacja i przyznawanie odznaki

 1. Podstawą weryfikacji OZB jest indywidualnie prowadzona kronika, która musi zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, datę zwiedzania / wycieczki, nazwy zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (opcjonalnie: odcisk pieczęci z danego obiektu, zdjęcie zdobywającego na tle obiektu, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK – przodownika, instruktora, przewodnika).

 2. Kroniki OZB, do wyczerpania bezpłatnego nakładu (200 szt.) można otrzymać w punktach informacji turystycznej:

  • Punkt Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21,

  • Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Bolesławcu, pl. marsz. Józefa Piłsudzkiego 1C,

  • Punkt Informacji Turystycznej w Hradku nad Nysą, Horní nám. 73,

  • oraz w wybranych obiektach:

  • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, ul. Michaiła Kutuzowa 14 i ul. Adama Mickiewicza 13,

  • Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52.

 3. Po wyczerpaniu nakładu bezpłatnego kroniki OZB będą dostępne odpłatnie w Punkcie Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21.

 4. Dopuszcza się również prowadzenie dokumentacji w formie kroniki własnej, z zastrzeżeniem, że musi ona zawierać informacje, o których mowa w pkt. 1, a z zapisów musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o OZB osobiście poznał obiekt i spełnił wymogi regulaminowe.

 5. Kronikę po opracowaniu (spełnieniu wymogów regulaminowych) należy złożyć lub przesłać na adres Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu, Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec.

 6. Kroniki weryfikuje i OZB przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

 7. Odbiór zweryfikowanej kroniki może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w PIT Bolesławiec chyba, że zdobywca załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (weryfikacja korespondencyjna).

 8. Pozytywnie zweryfikowana kronika upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz OZB.

 9. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu pierwszych 200 zdobywców OZB otrzymuje ją bezpłatnie. Po wyczerpaniu bezpłatnego nakładu, odznaka przyznawana w trybie regulaminowym będzie odpłatna. Odznakę można będzie nabyć osobiście w PIT Bolesławiec, Rynek 19.21 lub drogą pocztową (opłaty pokrywa zamawiający).

IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne szkody i wypadki zaistniałe podczas zdobywania odznaki organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Złożenie kroniki do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rejestru zdobywców Odznaki (www.turystycznyboleslawiec.pl) oraz korespondencji.

 3. Wzór odznaki przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 r.

Załącznik nr 1
Wykaz przykładowych obiektów do odwiedzenia według grup

A. Zabytki Architektury:

 1. Ratusz, Rynek 41.

 2. Kamienice wokół Rynku Starego Miasta.

 3. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, ul. Kościelna 1A.

 4. Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Ceramiczna 1A.

 5. Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pl. Zamkowy 1.

 6. Wiadukt kolejowy.

 7. Termy Bolesławiec – dawny Miejski Zakład Kąpielowy, ul. Zgorzelecka 52.

 8. Dawna miejska sala koncertowa „Odeon”, ul. Bolesława Kubika 1.

 9. Sąd Rejonowy – dawne gimnazjum, ul. Sądowa 1.

 10. Teatr Stary – arsenał miejski, ul. Teatralna 1.

 11. Dworzec kolejowy, ul. Bolesława Chrobrego 1.

 12. Średniowieczne mury obronne / fortyfikacje miejskie.

 13. Urząd Gminy Bolesławiec – dawny klasztor dominikanów, ul. Teatralna 1A.

 14. Pałac Pücklera, ul. Zgorzelecka 28-29.

 15. Zespół Szkół Elektronicznych – dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna, ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 2.

 16. Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. Fryderyka Chopina 17.

 17. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5.

 18. Pogodynka z 1882 r., ul. Bolesława Kubika.

 19. Brama Prachowskiego – portal z 1724 r., Rynek.

B. Obiekty współczesne, miejsca rekreacji:

 1. Termy Solankowe Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52.

 2. Wiadukt Plaza Bolesławiec, ul. gen. Walerego Wróblewskiego.

 3. OWR „Leśny Potok”, ul. Jeleniogórska.

 4. Park Wodny „Orka”, pl. ks. Jerzego Popiełuszki 1.

 5. Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1C.

 6. Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy, ul. Bartosza Głowackiego 5.

C. Muzea i galerie:

 1. Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta, ul. Michaiła Kutuzowa 14.

 2. Muzeum Ceramiki – Dział Ceramiki, ul. Adama Mickiewicza 13.

 3. Żywe Muzeum Ceramiki, ul. Gdańska 30.

 4. Galerie „W sam raz” BOK-MCC, pl. marsz. Józefa Piłsudzkiego 1C.

D. Pomniki, miejsca pamięci narodowej, tablice pamiątkowe:

 1. Pomnik Michaiła Kutuzowa, ul. Bolesława Kubika.

 2. Pomnik II Armii Wojska Polskiego, Skwer Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

 3. Pomnik Pionierom Polskiej Miedzi, skrzyżowanie ul. Zygmunta Augusta i ul. Łasickiej.

 4. Pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości, ul. Bankowa.

 5. Krzyż Milenijny, ul. Lubańska.

 6. Rzeźba „Jezus przyjaciel dzieci”, pl. Zamkowy.

 7. Pomniku Osadników, pl. Wolności.

 8. Głaz z tablicą upamiętniającą harcmistrza Huberta Bonina, Park im. hm. Huberta Bonina.

 9. Dawna siedziba PUBP w Bolesławcu z celami więziennymi, ul. Grunwaldzka 5.

 10. Kamień upamiętniający założenie sieci kanalizacyjnej, skwer przy ul. Bankowej.

E. Pomniki przyrody, parki, ścieżki:

 1. Pomniki przyrody: „Aleja Przyleśna”; dęby szypułkowe: „Mostowy”, „Drągal”, „Bakałarz”, „Kasztelan”, „Bobrzanin”; topola czarna „Jagna”; platan klonolistny „Pankracy”; grab pospolity „Krępy”; miłorząb „Mandaryn”; cis „Chochoł”; lipa szerokolistna „Dagmara”; sosna rumelijska „Zdrawka”; sosna czarna „Dorotka”; głazy narzutowe: „Rajca”, „Wiertaczy”, „Kogut”, „Dukat”, „Smok”, „Pielgrzym”.

 2. Planty miejskie.

 3. Park im. hm. Huberta Bonina.

 4. Park im. Obrońców Helu.

 5. Park przy pałacyku Pücklera.

 6. Park przy ul. Bronisława Kosiby z wieżą Jenny.

 7. Szlak przyrodoznawców i architektów ogrodów.

 8. Ścieżka dydaktyczna „Las przy ulicy Piastów”.

F. Szlaki piesze

Szlak napoleoński

Najważniejsze obiekty na szlaku: kamienica przy ul. Bolesława Prusa 2 – dawny hotel „Pod Czarnym Orłem”, Rynek 28 – obecna księgarnia „Agora”, Ratusz, wschodnia elewacja – płaskorzeźba przedstawiająca pojmanie gen. le Brun przez Rosalię von Bonin, pomnik feldmarszałka Michaiła Kutuzowa, Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta, ul. Michaiła Kutuzowa 14, dawny Królewski Sierociniec – zespół budynków przy ul. Bankowej, pomnik Michaiła Kutuzowa na cmentarzu wojskowym przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 31.

Szlak średniowiecznych budowniczych i kopaczy złota

W obrazie dzisiejszego Bolesławca dominują budowle związane z działalnością średniowiecznych budowniczych – ratusz, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, mury obronne, pomnik upamiętniający budowę wodociągów i kanalizacji (1531 r.).

Wielcy Europejczycy w Bolesławcu

Wycieczka po mieście śladami znanych postaci odwiedzających Bolesławiec oraz mieszkających w Bolesławcu na przestrzeni wieków (książę Bolesław Wysoki, książę Bolesław Rogatka, poeta Martin Opitz, książę Albrecht Wallenstein, król Szwecji Karol XII, król Fryderyk II, cesarz Napoleon I Bonaparte, feldmarszałek Michaił Kutuzow).

Szlak architektów i mecenasów

XIX i początek XX w. zapisał się w historii Bolesławca wieloma interesującymi realizacjami architektonicznymi. Najważniejsze obiekty na szlaku: wiadukt kolejowy, dom przy ul. Zgorzeleckiej 19, kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, budynki przy ul. Komuny Paryskiej nr 6 i 14, ulice: Willowa, Leśna, Obrońców Westerplatte; budynek Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej nr 5, dawna loża masońska – obecnie Przedszkole nr 2 przy ul. Mikołaja Brody 17, budynek Sądu Rejonowego przy ul. Sądowej, kamienica Fernbachów przy ul. Adama Mickiewicza 6A, teatr przy ul. Teatralnej, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Szlak ceramików i rzeźbiarzy

Bolesławiec posiada wielowiekowe tradycje ceramiczne. Można je odnaleźć w zbiorach Muzeum Ceramiki oraz idąc śladami słynnych garncarzy i ceramików: Johanna Gottlieba Joppego, Wilhelma Pukalla i Artura Henniga. W mieście znajduje się też kolekcja wybitnych prac rzeźbiarskich autorstwa znanych artystów: Jerzego Leonarda Webera, Karla Friedricha Schinkla, Petera Breuera i bolesławianki Jenny von Bary-Doussin. Najważniejsze obiekty na szlaku: Muzeum Ceramiki przy ul. Adama Mickiewicza 13, dawna Królewska Zawodowa Szkoła Ceramiczna, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, plac Zamkowy, Miejskie Zakłady Kąpielowe, obecnie Termy Solankowe przy ul. Zgorzeleckiej.

Załącznik nr 2
Wzór Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Znam Bolesławiec”

Odznaka


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zespół Weryfikacyjny przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Punktu Informacji Turystycznej w Bolesławcu
ul. Rynek 19/21, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 644-00-70, (75) 644-00-90
http://www.muzeum.boleslawiec.pl
http://www.turystycznyboleslawiec.pl
e-mail: iturystyczna@muzeum.boleslawiec.net