Odznaka ''Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego'' - brązowa   Odznaka ''Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego'' - srebrna   Odznaka ''Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego'' - złotaOdznaka Znam Miejsca Pamięci (MP) Powiatu Radzyńskiego została ustanowiona przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Jej celem jest upowszechnienie wśród mieszkańców powiatu oraz turystów wiedzy na temat miejsc w powiecie radzyńskim upamiętniających obiekty, ludzi i wydarzenia, szczególnie związanych z walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości.

Zdobywanie Odznaki ma stwarzać okazję do poznawania walorów krajoznawczych powiatu oraz zachęcać do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.

§ 1

 1. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

 2. Wzór odznaki określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Wzór legitymacji określony jest w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu dziesiątego roku życia.

 2. Wszyscy zainteresowani zdobyciem Odznaki powinni zwiedzić MP znajdujące się na terenie powiatu radzyńskiego upamiętnione krzyżami, pomnikami, tablicami lub w jakikolwiek inny sposób nie budzący wątpliwości, że oznaczają MP.

 3. Wykaz Miejsc Pamięci Powiatu Radzyńskiego znajduje się na stronie internetowej www.krainaserdecznosci.pl oraz www.powiatradzynski.pl.

 4. Miejsca szczególnie rekomendowane do poznania podczas zdobywania Odznaki zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 1. Czas zdobywania Odznaki ustala się do 31grudnia 2023 r.

§ 3

 1. Odznaki są przyznawane na podstawie dowolnej formy kroniki, w tym także na nośniku elektronicznym, w której jest udokumentowane odwiedzenie wymaganej ilości MP na dany stopień odznaki. Kronika powinna zawierać imię, nazwisko i wiek osoby ubiegającej się o odznakę, nazwę MP, miejsce, miejscowość, w jakiej się znajduje oraz datę odwiedzenia a także dane kontaktowe.

 2. Za formę udokumentowania uznaje się zdjęcie, rysunek, pieczęć instytucji, podpis osoby zaufania publicznego oraz każdy inny sposób nie budzący wątpliwości, że ubiegający się o Odznakę odwiedził dane MP.

 3. Warunki uzyskania odznaki na stopień:

  1. brązowy: odwiedzenie przynajmniej 15 MP znajdujących w 3 różnych miejscowościach powiatu radzyńskiego, w tym przynajmniej 7 z wykazu zawartego w Załączniku nr 3,

  2. srebrny: odwiedzenie przynajmniej 30 MP znajdujących w 5 różnych miejscowościach powiatu radzyńskiego i położonych na terenie przynajmniej 3 różnych gmin, w tym przynajmniej 12 z wykazu zawartego w Załączniku nr 3,

  3. złoty: odwiedzenie przynajmniej 50 MP znajdujących w 10 różnych miejscowościach powiatu radzyńskiego i położonych na terenie wszystkich gmin, w tym przynajmniej 20 z wykazu zawartego w Załączniku nr 3.

 4. Odznaki można zdobywać w kolejności, poczynając od stopnia najniższego (brązowego) lub ubiegać się o przyznanie stopnia najwyższego (złotego). Odwiedzane MP na stopień niższy są zaliczane także na stopień wyższy.

§ 4

 1. Odznaka jest przyznawana na wniosek osoby zainteresowanej, po złożeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 pkt 1-2, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od złożenia wniosku.

 2. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Starostę Radzyńskiego. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący.

 3. Osoba, której została przyznana odznaka otrzymuje ją bezpłatnie wraz z legitymacją.

 4. Potwierdzając odbiór legitymacji jednocześnie potwierdza, że zapoznała się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie określonym Regulaminem Odznaki.

 1. Legitymacja jest wydawana po zweryfikowaniu pierwszej odznaki.

§ 5

 1. Przedłożona dokumentacja, o której mowa w § 4 pkt 1, po weryfikacji jest zwracana wnioskodawcy.

 2. Zespół Weryfikacyjny prowadzi dokumentację przyznanych Odznak, zawierającą nazwiska osób, które uzyskały odznakę, stopień odznaki i datę nadania.

 3. Przewodniczący Zespołu Weryfikacyjnego składa Zarządowi Powiatu roczne sprawozdanie z liczby zweryfikowanych odznak.

§ 6

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do przewodniczącego Zespołu Weryfikacyjnego, o którym mowa w § 4 pkt 2.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 25.04.2018 r. Zmiany dotyczące danych osobowych zawarte w § 4 ust. 3 zostały wprowadzone na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13.06.2018 r. i wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia.

Mapa Miejsca pamięci w Powiecie Radzyńskim rekomendowane do zwiedzenia podczas zdobywania Odznaki „Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”.

Załączniki
do Regulaminu Odznaki
„Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim
Zespół Weryfikacyjny
Pl. Ignacego Potockiego 1
http://www.powiatradzynski.pl
http://www.krainaserdecznosci.pl
e-mail: turystyka@pra.pl