OdznakaI. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Gmina Ochotnica Dolna ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania Gorczańsko-Beskidzkiej Odznaki „Zdobywca 4 wież”.

§ 2

Celem jest popularyzowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, zachęcania do wędrowania po Gorcach i Beskidzie Sądeckim oraz promowanie Gminy Ochotnica Dolna.

§ 3

Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej.

§ 4

Zdobywanie odznaki przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki.

§ 5

Wieże można zdobywać przez cały rok kalendarzowy.

§ 6

W jednym roku kalendarzowym można zdobyć wszystkie wieże.

§ 7

Czas zdobywania poszczególnych wież nie jest ograniczony.

§ 8

Do dokumentowania zdobywania wież służy folder „Zdobądź 4 wieże”.

§ 9

Wzór folderu jest do pobrania na stronie www.ochotnica.pl.

II. DOKUMENTACJA

§ 10

Przyznanie odznaki odbywa się na podstawie wypełnionego pieczątkami folderu.

§ 11

Folder należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:

  1. W trakcie wycieczek na wieże należy zbierać w folderze pieczątki.

  2. W przypadku braku wydrukowanego folderu można go zastąpić innym produktem, który umożliwi wbicie pieczątki.

  3. Akceptowana jest także fotografia pieczątki.

§ 12

Ubiegający się o Odznakę „Zdobywca 4 wież” przedstawiają folder osobiście do weryfikacji w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, przesyłają fotografię lub skan folderu na adres mailowy: zdobywca4wiez@ochotnica.pl, lub przesyłają folder pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna.

§ 13

Korzystający z drogi pocztowej ponoszą koszty związane z wysłaniem folderu.

§ 14

Folder należy przedłożyć po zebraniu wszystkich pieczątek.

§ 15

Zweryfikowany folder uprawnia do nabycia Odznaki „Zdobywca 4 wież”.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

Odznakę „Zdobywca 4 wież” nabywa się w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, za okazaniem folderu z wypełnionymi pieczątkami. Odznakę można nabyć za okazaniem folderu, osobiście lub listownie (po podaniu adresu wysyłki), w Gminie Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna.

§ 17

Wszelkie pytania i wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu należy kierować na maila: zdobywca4wiez@ochotnica.pl.

§ 18

Niniejszy regulamin Gorczańsko-Beskidzkiej Odznaki „Zdobywca 4 wież” obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2020 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Urząd Gminy Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna
tel. (18) 262-09-10, fax (18) 262-09-36
http://www.ochotnica.pl
e-mail: zdobywca4wiez@ochotnica.pl