OKT PTT ''Śladami Bielsko-Bialskiego PTT'' 1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” jest jednostopniowa.

 2. Celami OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” są:

  1. popularyzacja turystyki górskiej w Beskidach,

  2. poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych Beskidów,

  3. przybliżenie historii Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego działającego na terenie Bielska-Białej w latach 1924-1950 oraz po reaktywacji Oddziału PTT w Bielsku-Białej od 1990 roku.

 3. 3.1. O przyznanie OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” można ubiegać się po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

 4. 3.2. Warunkiem przyznania OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” dzieciom w wieku do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.

 5. 3.3. OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” można zdobywać na wycieczkach odbytych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2024 r., a więc do roku jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Koła PTT w Bielsku.

 1. Aby zdobyć OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” należy odwiedzić minimum 14 z 15 miejsc związanych z historią bielsko-bialskiego PTT:

  1. Koło/Oddział PTT w Bielsku (1924-1939):

   1. Stożek,
   2. Wielka Racza,
   3. Przełęcz Przegibek,
   4. Zwardoń,
   5. Przełęcz Salmopolska.
  2. Koło/Oddział PTT w Białej (1926-1939):

   1. Hala Miziowa,
   2. Markowe Szczawiny,
   3. Magurka,
   4. Żar,
   5. Trzy Kopce.
  3. Oddział PTT w Bielsku-Białej (1945-1950):

   1. Szyndzielnia,
   2. Błatnia,
   3. Kozia Góra.
  4. Oddział PTT w Bielsku-Białej (po reaktywacji, od roku 1990):

   1. lokal Oddziału PTT w Bielsku-Białej,
   2. Chata pod Kwiatkiem w Zawoi.
 1. Poświadczenia odwiedzenia miejsc podanych w pkt. 3 regulaminu dokonuje się w książeczkach OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT”.

 2. 5.1. Poświadczeniami są:

  1. pieczątki z odwiedzanych obiektów,

  2. czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek; podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką,

  3. fotografie uwidaczniające ubiegającego się o OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” obok odwiedzanych obiektów.

 3. 5.2. Książeczki OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” można nabyć w Oddziale PTT w Bielsku-Białej (szczegóły na stronie internetowej: www.bielsko.ptt.org.pl).

 1. Po zebraniu potwierdzeń wymaganych w pkt. 3 regulaminu, ubiegający się o OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” przedstawia książeczkę OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” Komisji Weryfikacyjnej GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej osobiście, bądź przesyłając pocztą, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

 2. 6.1. Ustala się ostateczny termin przedłożenia książeczki OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” na dzień 31 marca 2024 r. (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego).

 1. Po zweryfikowaniu i otrzymaniu potwierdzenia w książeczce OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT”, OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” można nabyć w Oddziale PTT w Bielsku-Białej lub zamówić pocztą dokonując wpłaty na konto Oddziału PTT w Bielsku-Białej (szczegóły na stronie internetowej: www.bielsko.ptt.org.pl).

 2. Nadzór nad OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT” pełni Komisja GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej, która przygotowuje regulamin zdobywania OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT”, dokonuje jego korekty w miarę potrzeb i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji GOT PTT podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTT w Bielsku-Białej.

 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT PTT przy Oddziale PTT w Bielsku-Białej.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarządu Oddziału PTT w Bielsku-Białej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział PTT w Bielsku-Białej
ul. 3 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała
skr. poczt. 478
tel. (+48) 661 536 667
http://www.bielsko.ptt.org.pl
e-mail: bielsko@ptt.org.pl