W życiu tylko to się liczy, by iść razem
na 6 nogach i jednej smyczy…

Świat na 6 łap line – Aga Żabińska

DogWay 1. Odznaka DogWay – Psi Turysta, zwana dalej odznaką, jest ustanowiona przez hodowlę AKI Line oraz klub DOG Line i jest wzorowana na odznakach PTTK.

 2. Celem Odznaki DogWay jest promowanie odpowiedzialnych zachowań wobec posiadanego psa, uwzględniających jego potrzeby oraz ich utrwalanie poprzez wielostopniowość i czas trwania jej zdobywania, popularyzacja aktywnej turystyki pieszej z psem, zachęcenie do poznawania walorów krajoznawczych Polski.

 3. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i od tego dnia można zbierać punkty na jej stopnie.

 4. Regulamin odznaki może ulec zmianie, zostanie to jednak ogłoszone na stronie odznaki nie później niż na miesiąc przed planowanym wejściem w życie zmian.

 5. Ustanawia się następujące stopnie odznak:

  1. stopnie małe:

   • biały,

   • żółty,

   • zielony,

   • niebieski,

   • czerwony,

  2. stopnie duże:

   • brązowy,

   • srebrny,

   • złoty.

 6. Odznaka przedstawia sylwetkę turysty z psem na stosownym tle (dla stopni małych) lub w stosownym kolorze (stopnie duże).

 7. Zdobywca odznaki zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad kultury i norm współżycia społecznego. Niezastosowanie się do powyższego lub jakakolwiek uciążliwość uczestnika lub psów będących pod jego opieką w uzasadnionych przypadkach może skutkować wykluczeniem z danego DogWay’u/dogtrekkingu, degradacją stopnia odznaki, a nawet całkowitym jej odebraniem i wykluczeniem dalszej możliwości jej zdobywania. Wykluczenie może nastąpić na określony okres lub całkowicie. O nałożonych sankcjach decyduje organizator, kierownik imprezy lub trasy.

 8. Zaliczenie trasy jest możliwe wyłącznie przy zachowaniu regulaminu organizatora danej imprezy oraz przestrzeganiu lokalnych przepisów. Jakiekolwiek odstępstwa od powyższego będą skutkowały nie zaliczeniem danej trasy.

 9. Odznakę można zdobywać w kolejności stopni począwszy od białej, jednak w roku kalendarzowym można ukończyć nie więcej niż jeden stopień (wyjątek stanowią 2 pierwsze stopnie – biały i żółty, których zdobywanie można ukończyć w tym samym roku kalendarzowym).

 10. Okres zdobywania odznaki bądź dowolnego jej stopnia nie podlega ograniczeniu czasowemu.

 11. Progi punktowe dla poszczególnych stopni odznak:

  • aby uzyskać biały stopień odznaki należy zdobyć 50 punktów,

  • aby zdobyć żółty stopień odznaki należy zebrać dalszych 70 punktów, w sumie 120,

  • aby zdobyć zielony stopień odznaki, należy zebrać dalszych 130 punktów, w sumie 250,

  • aby zdobyć niebieski stopień odznaki, należy zebrać dalszych 250 punktów, w sumie 500,

  • aby zdobyć czerwony stopień odznaki, należy zebrać dalszych 500 punktów, w sumie 1000,

  • aby zdobyć brązowy stopień odznaki, należy zebrać dalszych 2000 punktów, w sumie 3000,

  • aby zdobyć srebrny stopień odznaki, należy zebrać dalszych 3000 punktów, w sumie 6000,

  • aby zdobyć złoty stopień odznaki, należy zebrać dalszych 4000 punktów, w sumie 10000.

 12. Za jeden punkt uważa się:

  • 1 kilometr przemaszerowany z psem,

  • 1 zwiedzony obiekt z Kanonu Krajoznawczego Polski (możliwy do zwiedzenia z psem),

  • każde 100 metrów różnicy wysokości w podejściach na trasach w terenach górskich.

 13. Za tereny górskie przyjmuje się tereny uwzględnione w „Trasach Punktowanych Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK”, z wyłączeniem tras, na które wstęp z psem jest zabroniony.

 14. Punkty można zdobywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 15. Możliwość zdobywania odznaki jest otwarta dla wszystkich, bez względu na narodowość czy pochodzenie.

 16. Odznakę można zdobywać począwszy od ukończenia 10 roku życia, z następującymi zastrzeżeniami:

  • uczestnik do 13 roku życia musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna, prawnego lub na którego nadzór prawny opiekun wyraził pisemną zgodę,

  • uczestnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w dogtrekkingu.

 17. Uczestnik niepełnoletni może brać udział w dogtrekkingu wyłącznie z psem, nad którym jest w stanie sprawować kontrolę i zapewnić mu opiekę, także w przypadku jego niedyspozycji lub urazu.

 18. Obiekt z listy Kanonu Krajoznawczego Polski może być liczony tylko raz podczas całego procesu zdobywania odznaki (wszystkich jej stopni).

 19. W trakcie zdobywania jednego stopnia odznaki nie zaliczają się odcinki przebyte dwukrotnie w tym samym kierunku.

 20. Trasa dogtrekkingu zaliczanego do odznaki nie może być krótsza niż 10 km jednorazowo i musi być pokonana zarówno przez zdobywającego odznakę jak i psa, z którym ją zdobywa.

 21. Trasy do danego stopnia odznaki mogą być przebyte z różnymi psami, jednak wszystkie z nich muszą spełniać wymogi regulaminu.

 22. Uczestnik nie musi być właścicielem psa, z którym bierze udział w zdobywaniu odznaki, jeśli posiada pisemną zgodę jego właściciela.

 23. Ilość psów uczestniczących jednorazowo w dogtrekkingu z jednym przewodnikiem nie jest ograniczona pod warunkiem, że opiekun panuje nad wszystkimi zwierzętami a ich obecność nie jest uciążliwa dla pozostałych uczestników.

 24. Pies musi być zaczipowany i zarejestrowany przynajmniej w basie Safe Animal, a w książeczce podany jego identyfikator.

 25. Pies musi posiadać aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie, a uczestnik ma obowiązek umożliwić organizatorom weryfikacje powyższego (świadectwo).

 26. Przewodnik/opiekun psa ma obowiązek posiadać przy sobie wodę pitną dla psa (min. 200 ml na każde 10 kg masy ciała psa) oraz dla siebie a także materiały pozwalające na udzielenie podstawowej pomocy w przypadkach urazów (bandaż, plaster, but ochronny dla psa, woda utleniona).

 27. Począwszy od stopnia zielonego odznaki pies musi być wyposażony w szelki typu guard lub inne nie krępujące i nie utrudniające swobody jego ruchów. Dla stopni niższych (białego i żółtego) szelki nie są obowiązkowe, jednak zalecane. Szelki typu V są niedozwolone.

 28. Do dogtrekkingu organizator lub kierownik imprezy ma prawo nie dopuścić uczestnika, jeżeli:

  • uczestnik nie spełnia wymogów regulaminu,

  • uczestnik nie posiada wymaganych dokumentów,

  • uczestnik nie posiada wymaganego wyposażenia,

  • wiek, kondycja psa lub jego stan zdrowotny wskazuje na to, że planowana trasa będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem,

  • suka jest w okresie cieczki,

  • zachowanie psa wskazuje, że może stanowić zagrożenie dla pozostałych uczestników.

 29. Kierownik trasy ma prawo przerwać marszrutę psa, jeśli ten dozna urazu lub jest w złej kondycji i kontynuowanie marszu może być dla niego szkodliwe. W takim przypadku opiekun psa jest zobowiązany udzielić mu pomocy i zapewnić bezpieczny transport.

 30. Za wszelkie ewentualne szkody spowodowane przez uczestnika lub jego psa, także wskutek ich działań oraz wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia lokalnego prawa odpowiada uczestnik lub w przypadku osób nieletnich jego prawny opiekun.

 31. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy, a także psy (np. w wyniku zerwania smyczy i ucieczki).

 32. Pierwsze 3 stopnie odznaki (biały, żółty, zielony) można zdobywać wyłącznie podczas:

  • DogWay’ów w ramach klubu DOG Line,

  • zorganizowanych dogtrekkingów, których organizatorzy zapewniają wiarygodną weryfikację osiągniętych wyników oraz przestrzegania zasad przez uczestników,

  • dogtrekkingów w towarzystwie zdobywców dużych stopni odznaki (brązowego, srebrnego i złotego).

 33. DogWay’e są nieformalnymi dogtrekkingami w ramach klubu DOG Line. Każdy z jego uczestników bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, nie roszcząc pretensji w razie zaistnienia wypadków losowych, w tym urazów uczestnika, konsekwencji zdrowotnych (przeziębienia) itp.

 34. Zdobywcy stopni dużych odznaki – brązowego, srebrnego i złotego są uprawnieni do poświadczania przebycia tras zaliczanych do trzech pierwszych stopni odznaki (białego, żółtego i zielonego), podpisując je swoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem weryfikacji odznaki.

 35. Do kolejnych stopni odznaki mogą być zaliczane trasy przebyte samodzielnie lub w nieformalnej grupie pod warunkiem dokładnego i wiarygodnego, w sposób jednoznaczny określający wybrany wariant udokumentowania przebytej trasy (pieczątka lokalnej instytucji, fotografia lub inne według możliwości, nie budzące jednak wątpliwości).

 36. Potwierdzeniem są potwierdzone zgodnie z regulaminem wpisy przebytych tras w książeczce DogWay wydanej podczas pierwszego DogWay’u, pobranej ze strony odznaki lub własnoręcznie założony i prowadzony zeszyt na niej wzorowany.

 37. Stwierdzenie jakichkolwiek prób oszustwa w dokumentacji zdobywania odznaki będzie skutkowało konsekwencjami od nie zaliczenia trasy po odebranie odznaki, łącznie z stopniami już zdobytymi, wykluczeniem możliwości jej ponownego zdobywania oraz umieszczeniem informacji o próbie oszustwa na stronie odznaki.

 38. Przyznanie stopnia odznaki następuje po złożeniu wniosku zainteresowanego wraz z książeczką DogWay z potwierdzeniami przebytych tras oraz dokumentacją uzupełniającą (np. pisemne zgody wymagane regulaminem).

 39. Zgłoszenie książeczki DogWay do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz danych psa na stronie odznaki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). W przypadku osób nieletnich zgody takiej musi udzielić opiekun prawny poprzez złożenie czytelnego podpisu w stosownej rubryce książeczki.

 40. Każdemu przysługuje prawo wycofania powyższej zgody w formie pisemnej.

 41. Potwierdzeniem zdobycia odznaki jest publikacja stosownej informacji na stronie oraz przypinka z logo odznaki odpowiednim dla jej stopnia.

 42. Przypinki są wydawane za zwrotem kosztów ich uzyskania i wysyłki, w stopniach dużych (brązowym, srebrnym i złotym) są wręczane bezpłatnie przez organizatora.

 43. Duplikaty odznak nie będą wydawane.

 44. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Hodowla AKI Line
Aga Żabińska, Warszawa
mobile: (+48-0) 533 635 769
http://www.akiline.akiline.webd.pl
e-mail: akiline.akiline@gmail.com

Klub Aktywnej Rekreacji z Psem DOG Line
Aga Żabińska, Warszawa
mobile: (+48-0) 533 635 769
http://dogline.pl
e-mail: dogline@tlen.pl