Odznaka ''W kręgu Lackowej'' - brązowa   Odznaka ''W kręgu Lackowej'' - srebrna   Odznaka ''W kręgu Lackowej'' - złota   Odznaka ''W kręgu Lackowej'' - platynowa§ 1

Odznaka „W kręgu Lackowej” jest odznaką przyznawaną przez operatora serwisu www.niski.pl zwanego Organizatorem.

§ 2

Zdobywający Odznakę „W kręgu Lackowej” nazywany jest Uczestnikiem.

§ 3

Oznakę może zdobywać każdy Uczestnik, który ukończył 18 lat lub osoba niepełnoletnia znajdująca się pod opieką prawnego opiekuna.

§ 4

Celem ustanowienia Odznaki „W kręgu Lackowej” jest promowanie aktywnego stylu życia przez biegi i wędrówki po górach, a także poznawanie piękna, historii, przyrody, tradycji i kultury Beskidu Niskiego.

§ 5

Odznaka „W kręgu Lackowej” jest czterostopniowa. Są to stopień: brązowy, srebrny, złoty i platynowy.

§ 6

Stopnie należy zdobywać kolejno. Na każdy stopień należy zrealizować 5 wycieczek o minimalnej łącznej długości 50 km. W ciągu jednego dnia Uczestnik może zrealizować jedną wycieczkę. Na Odznakę platynową wycieczki muszą być przeprowadzone w warunkach zimowych w okresie od grudnia do marca.

§ 7

W trakcie zdobywania każdej odznaki minimum 2 wycieczki muszą pokrywać się w 90 % z trasami zaproponowanymi przez Organizatora.

§ 8

Każdy stopień odznaki weryfikowany jest oddzielnie. Podstawą weryfikacji jest potwierdzony udział w weekendzie biegowym Beskidu Niskiego lub w przypadku samodzielnego planowania wycieczki przez Uczestnika przesłanie na adres Organizatora: odznaka@niski.pl linku do pokonanych tras z dowolnej aplikacji np. endomondo, tom-tom itp. oraz przesłanie krótkiego opisu i jednego zdjęcia pamiątkowego z trasy. Organizator dopuszcza inne wiarygodne formy weryfikacji zaproponowane przez Uczestnika.

§ 9

Organizator na stronie www.niski.pl publikuje listę Uczestników, którzy zdobyli poszczególne stopnie Odznaki „W kręgu Lackowej”.

§ 10

Weryfikacja odbywa się całościowo po przesłaniu drogą e-mailową na adres: odznaka@niski.pl przez Uczestnika linku do pięciu tras oraz wraz z przynajmniej jednym zdjęciem z każdej trasy do potwierdzenia. Każde zdjęcie musi być opisane krótkim komentarzem na temat miejsca jego wykonania. Przesyłając dane do weryfikacji należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania.

§ 11

Organizator zastrzega sobie możliwość porównywania i publikowania wyników Uczestników, w szczególności czasu pokonania trasy.

§ 12

Przesyłając zdjęcia i materiały do potwierdzenia Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Organizatora w celach promocyjnych odznaki i serwisu www.niski.pl.

§ 13

Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Organizator.

§ 14

Informacje związane z Odznaką „W kręgu Lackowej” można uzyskać e-mailowo pod adresem: odznaka@niski.pl.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Operator serwisu www.niski.pl
http://www.niski.pl
e-mail: kontakt@niski.pl;
odznaka@niski.pl