<html> <head> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2"> <META NAME="Language" CONTENT="pl"> <title>Odznaki PTTK</title> </head> <body background="../pliki/tlo.gif"> <STYLE type=text/css rel="StyleSheet">BODY { SCROLLBAR-FACE-COLOR: #31BD3A; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #145F00; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #145F00; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: white; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: white; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffdd55; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #145F00 } </STYLE> <CENTER> <a href="http://www.msw-pttk.org.pl" target="new window"><img src="../banery/baner_odznaki.gif" border=0></a> </CENTER><br> <CENTER> <img src="../odznaki/o_odznakach/banery/opttk.gif" border=0> </CENTER> <hr size=2 width="100%" noshade color=orange align=center> <CENTER><TABLE WIDTH=500 border=0> <TD><center><a href="../odznaki/o_odznakach/ok.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki krajoznawcze</b></a><br> <a href="../odznaki/o_odznakach/otk.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki turystyki kwalifikowanej</b></a></center></TD> <TD><center><a href="../odznaki/o_odznakach/kadra_pttk.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki Kadry PTTK</b></a><br> <a href="../odznaki/o_odznakach/oklub.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki klubowe</b></a></center></TABLE> <hr size=2 width="100%" noshade color=orange align=center> <CENTER><img src="../odznaki/o_odznakach/banery/twoja_odznaka.gif" border=0></CENTER> <hr size=2 width="100%" noshade color=orange align=center> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Odznaki to wyr|nienia okre[lajce przynale|no[ do organizacji, stowarzyszenia, instytucji, klubu itp. bdce [wiadectwem zainteresowaD, sympatii politycznych, szczeglnych zasBug czy osigni w odniesieniu do okre[lonej dziedziny |ycia spoBecznego.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Ju| w bardzo odlegBych czasach u|ywano rozmaitego rodzaju odznak dla wyr|nienia pewnej grupy, bdz poszczeglnych osb. Odznaki te, zazwyczaj wysoko cenione przez ich posiadaczy, nadawane byBy uroczy[cie, z zachowaniem ustalonego ceremoniaBu. Warunki zdobywania odznak, a tak|e prawo do ich u|ywania, okre[lane bywaBo specjalnymi przepisami. Z biegiem lat zwikszyBa si liczba i r|norodno[ wszelkich odznak, przy czym ich ksztaBt i rysunek symbolizowaB zwykle idee grup spoBecznych, ktre je tworzyBy.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/zptt.gif" alt="Znaczek Polskiego Towarzystwa TatrzaDskiego (PTT)" align=left border=0>Tradycje nadawania odznak byBy i s kultywowane w polskim ruchu krajoznawczym i turystycznym. Znamiennym przykBadem zastosowania symboliki, o ktrej byBa mowa, s znaczki <a href="../historia/historia.html#ptt" target="prawa"><font color="white">Polskiego Towarzystwa TatrzaDskiego (PTT)</a> powstaBego w 1873 roku i <a href="../historia/historia.html#ptk" target="prawa"><font color="white">Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK)</a>, powoBanego <img src="odznaki_pliki/zptk.gif" alt="Znaczek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK)" align=right border=0>w 1906 r. Naczelnym zadaniem PTT byBo badanie gr polskich, ich propaganda, ochrona flory i fauny grskiej, a zwBaszcza kozic i [wistakw oraz popieranie przemysBu grskiego. Elementy <b>ODZNAKI PTT</b> doskonale ilustruj te cele. <b>ODZNAKA PTK</b>, na ktrej umieszczono po[rodku obraz ruin zamku w OgrodzieDcu, a wic miejsce, gdzie narodziBa si my[l utworzenia Towarzystwa, otoczona byBa |elazn klamr z herbami Warszawy, Krakowa i Poznania stolic ziem pozostajcych pod zaborami. SymbolizowaBa wic zarwno jedno[ i nierozerwalno[ ziem polskich, jak rwnie| gBwny cel dziaBalno[ci Towarzystwa poznanie ziemi ojczystej, jej historii i kultury.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/org_pttk.gif" alt="Odznaka organizacyjna PTTK" align=left border=0>Po II wojnie [wiatowej stworzono mo|liwo[ci rozwoju r|nych form wypoczynku i turystyki, PTT i PTK wBczyBy si w nurt nowego |ycia, nawizujc wspBprac z organizacjami mBodzie|owymi i zwizkami zawodowymi. DojrzewaBa idea zjednoczenia spoBecznego ruchu turystyczno-krajoznawczego. Decyzj o poBczeniu obu towarzystw podjto 15 grudnia 1950 roku. PowstaBo wwczas <a href="../historia/historia.html#zjednoczenie" target="prawa"><font color="white">Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze</a>. W <a href="../dokumenty/statut.html" target="prawa"><font color="white">Statucie PTTK</a> okre[lono m.in. wygld <b>ODZNAKI ORGANIZACYJNEJ PTTK</b>. Odznak organizacyjn mog nosi wszyscy czBonkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/nike.gif" alt="Odznaka StoBecznego Zarzdu Wojewdzkiego PTTK" align=right border=0><img src="odznaki_pliki/ow_zaslugi.gif" alt="Honorowa Odznaka ''ZasBu|ony dla OddziaBu'' nadawana przez Zarzd OddziaBu Wolskiego PTTK w Warszawie" align=right border=0>W roku 1974 Zarzd GBwny PTTK podj|B uchwaB w sprawie systemu wyr|nieD czBonkw i kadry Towarzystwa. Wyr|nienia mog mie form listw gratulacyjnych, dyplomw, a wreszcie odznak nadawanych przez kluby, koBa i oddziaBy PTTK oraz (do momentu ich likwidacji) przez Zarzdy Wojewdzkie PTTK (np. <b>HONOROWA ODZNAKA ZA ZASAUGI DLA ODDZIAAU WOLSKIEGO PTTK</b> nadawana przez Zarzd OddziaBu Wolskiego PTTK im. gen. Jzefa SowiDskiego w Warszawie, czy <b>ODZNAKA ZA ZASAUGI DLA STOAECZNEGO ZARZDU WOJEWDZKIEGO PTTK</b> w Warszawie tzw. NIKE (widoczne po prawej).</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/zho_pttk.gif" alt="ZBota Honorowa Odznaka PTTK - najwy|sze wyr|nienie nadawane czBonkom Towarzystwa przez ZG PTTK" align=left border=0>Najwy|szym wyr|nieniem jest <b>HONOROWA ODZNAKA PTTK</b> istniejca od 1956 roku, ustanowiona przez Zarzd GBwny PTTK. Nadawana jest za specjalne zasBugi w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa, w dwu stopniach:<br>" &nbsp; stopniu srebrnym, po 10 latach przynale|no[ci do PTTK, w tym 7 lat aktywnej dziaBalno[ci w kadrze Towarzystwa;<br>" &nbsp; stopniu zBotym, po 15 latach przynale|no[ci do PTTK, w tym 10 lat aktywnej dziaBalno[ci w kadrze.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Honorowa Odznaka PTTK mo|e by rwnie| nadawana jednostkom organizacyjnym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Od roku 1974 wprowadzono dalsze wyr|nienia:</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/praca_mlodziez_z.gif" alt="ZBota Odznaka ''ZasBu|ony w pracy PTTK w[rd mBodzie|y''" align=left border=0>Odznaka <b>ZASAU{ONY W PRACY PTTK WZRD MAODZIE{Y</b> nadawan przez Zarzd GBwny PTTK w dwu stopniach: srebrnym i zBotym, za odpowiednio 4 i 7 lat aktywnej dziaBalno[ci w[rd mBodzie|y.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/50lat_pttk.gif" alt="Odznaka ''50 lat w PTTK''" align=right border=0><img src="odznaki_pliki/25lat_pttk.gif" alt="Odznaka ''25 lat w PTTK''" align=right border=0>Odznak <b>25 LAT w PTTK</b>, za 25 lat nieprzerwanej przynale|no[ci w Towarzystwie.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Odznak <b>50 LAT w PTTK</b>, za 50 lat nieprzerwanej przynale|no[ci w PTTK wprowadzono w roku 2000.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Za dziaBalno[ w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym czBonek zwyczajny PTTK mo|e zosta wyr|niony <b>DYPLOMEM PTTK</b> oraz wieloma odznaczeniami. Rodzaje wyr|nieD PTTK oraz przywileje zwizane z ich posiadaniem omwione s w <a href="../dokumenty/karta_praw.html"><font color="white"> Karcie praw i obowizkw czBonka PTTK </a>.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/orli_lot.gif" alt="Odznaka PTTK ''Orli Lot''" align=left border=0>Za czynny i twrczy udziaB w dziaBalno[ci turystyczno-krajoznawczej mBodzie| do 21 roku |ycia mo|e zosta wyr|niona odznak PTTK <a href="../odznaki/o_odznakach/orli_lot.html"><font color="white"><b> ORLI LOT </b></a>. Odznak nadaj Zarzdy OddziaBw PTTK na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK lub z wBasnej inicjatywy.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Ponadto w uznaniu wybitnych zasBug na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK mo|e czBonkowi zwyczajnemu nada godno[ <b>CzBonka Honorowego PTTK</b>, ktr w 1981 roku otrzymaB najznamienitszy spo[rd czBonkw zwyczajnych Towarzystwa <a href="../dokumenty/czhpttk.html"><font color="white"><b>Jan PaweB II</b></a>.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">Dla instytucji lub osb zasBu|onych dla PTTK, a niebdcych czBonkami i niepeBnicych funkcji w Towarzystwie, przeznaczony jest <b>MEDAL PTTK</b>. Medal na wniosek jednostek organizacyjnych Towarzystwa nadaje Zarzd GBwny PTTK.</span></p> <img src="odznaki_pliki/zzdt_mg.gif" alt="Odznaka ''Za zasBugi dla turystyki'' (Minister Gospodarki)" align=right border=0> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt"><img src="odznaki_pliki/zzdt_ukfit.gif" alt="Odznaka ''Za zasBugi dla turystyki'' (UKFiT)" align=left border=0>Szczeglnym wyr|nieniem dla najaktywniejszych czBonkw kadry PTTK jest jednostopniowe odznaczenie resortowe <b>ODZNAKA ZA ZASAUGI DLA TURYSTYKI </b> nadawana przez prezesa Urzdu Kultury Fizycznej i Turystyki (UKFiT) oraz <b>ODZNAKA HONOROWA ZA ZASAUGI DLA TURYSTYKI </b> nadawana pierwotnie przez ministra gospodarki, a obecnie przez ministra sportu i turystyki.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">We wszystkich dyscyplinach turystycznych wprowadzono system wielostopniowych odznak, zachcajcych do uprawiania turystyki, a tak|e stanowicych dowd umiejtno[ci i do[wiadczenia turystycznego. Zasady zdobywania odznak zawarte s w regulaminach, umieszczonych w ksi|eczkach, sBu|cych do zbierania potwierdzeD na trasach wdrwek i do obliczania uzyskanych punktw.</span></p> <p style="margin: 6pt 5.1pt; text-align: justify"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size:12.0pt">W artykule 8. Statutu PTTK zapisano, |e PTTK tworzy i upowszechnia system odznak sBu|cych rozwojowi zainteresowaD krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wdrowania . Nie trzeba jednak by czBonkiem PTTK, aby zdobywa te odznaki. Wystarczy ch uczestniczenia w zabawie polegajcej na zdobywaniu odznak turystycznych i krajoznawczych. Dziki zdobytym odznakom milsze staj si wspomnienia z odbytych wycieczek i wielodniowych wypraw, bo udokumentowane s w ksi|eczkach, ktre zdobywajcy odznak prowadzi wedBug regulaminu danej odznaki. Jest to zabawa na wiele lat, poniewa| wikszo[ odznak posiada kilka stopni. Niektre odznaki mo|na zdobywa rwnocze[nie z innymi, np. <b>GRSK ODZNAK TURYSTYCZN (GOT)</b> mo|na zdobywa razem z Odznak Krajoznawcz <b> TURYSTA PRZYRODNIK </b>. Ksi|eczk Odznaki Turysta Przyrodnik warto te| mie przy sobie, gdy zdobywa si odznaki krajoznawcze, bo zawsze jest okazja zwiedzi jaki[ obiekt przyrodniczy na trasie wycieczki krajoznawczej.</span></p> <hr size=2 width="100%" noshade color=orange align=center> <CENTER><img src="../odznaki/o_odznakach/banery/twoja_odznaka.gif" border=0></CENTER> <hr size=2 width="100%" noshade color=orange align=center> <CENTER><TABLE WIDTH=600 border=0> <TD><center><a href="../odznaki/o_odznakach/otk.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki turystyki kwalifikowanej</b></a><br> <a href="../odznaki/o_odznakach/ok.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki krajoznawcze</b></a></center></TD> <TD><center><a href="../odznaki/o_odznakach/oklub.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki klubowe</b></a><br> <a href="../odznaki/o_odznakach/kadra_pttk.html" target="prawa"><span style="font-family:Times New Roman;font-size:13.0pt"><font color="yellow"><b>Odznaki Kadry PTTK</b></a></center> <TD><center> <!-- stat.4u.pl NiE KaSoWaC --> <a target=_top href="http://stat.4u.pl/?mswpttk"><img alt="" src="http://adstat.4u.pl/s4u.gif" border="0"></a> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- function s4upl() { return "&amp;r=er";} //--> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://adstat.4u.pl/s.js?mswpttk"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- s4uext=s4upl(); document.write('<img alt="" src="http://stat.4u.pl/cgi-bin/sn.cgi?i=mswpttk&p=2'+s4uext+'" width="1" height="1">') //--> </script> <noscript><img alt="" src="http://stat.4u.pl/cgi-bin/sn.cgi?i=mswpttk&amp;p=2&amp;r=ns" width="1" height="1"></noscript> <!-- stat.4u.pl KoNiEc --></center></TD></TABLE> <hr size=2 width="100%" noshade color=orange align=center> <CENTER><TABLE WIDTH=850 border=0> <TD><center><a href="http://www.msw-pttk.org.pl" target="new window"><img src="../banery/baner_odznaki.gif" border=0></a></center></TD> <TD><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/" rel="license" target="_blank"><img src="../pliki/logoCC2.png" border=0></a></TD> <TD><center><p style="text-align:right"><span style="color: white; font-family: Arial; font-size: 7.5pt">Projekt, wykonanie i webmastering<BR> <a href="mailto:romi@o2.pl"><font color="white">Roman Henryk Orlicz</a> KoBo PTTK nr 24 MSW <BR> Zawarto[ serwisu dostpna na licencji<BR> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/" rel="license" target="_blank"><font color="white">CC BY-SA 3.0 PL</a><BR> <SCRIPT language=JavaScript> <!-- document.write("Ostatnia aktualizacja strony: " + document.lastModified); // --> </SCRIPT></TD></TABLE> </body> </html>