Odznaka§ 1

Odznaka Honorowa im. Aleksandra Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa” została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w związku z 110. rocznicą założenia Polskiego Towarzystwa krajoznawczego w celu wyróżniania i honorowania osób szczególnie zasłużonych dla krajoznawstwa.

§ 2

Odznaka przyznawana jest za co najmniej 20-letnie wszechstronne zasługi w społecznym propagowaniu i popularyzowaniu idei krajoznawstwa, realizowanym w szczególności przez:

 1. organizację imprez krajoznawczych, w tym Kongresów Krajoznawstwa Polskiego, Centralnych Zlotów Krajoznawców (CZAK), sesji naukowych i popularno-naukowych o tematyce krajoznawczej, wystaw fotografii krajoznawczej, prezentacji kolekcji pamiątek turystycznych i krajoznawczych, spotkań z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”, obozów inwentaryzacyjnych oraz wycieczek i rajdów krajoznawczych,

 2. publikację naukowych lub popularno-naukowych opracowań o tematyce krajoznawczej,

 3. przygotowanie i wygłaszanie prelekcji, pogadanek, odczytów lub wykładów o tematyce krajoznawczej,

 4. prowadzenie szkoleń krajoznawczych, w tym kursów dla Instruktorów Krajoznawstwa PTTK oraz kursów inwentaryzatorów krajoznawczych,

 5. organizowanie konkursów krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

 6. popularyzację zdobywania odznak krajoznawczych, w tym udziału w pracach zespołów weryfikacyjnych odznak krajoznawczych,

 7. prowadzenie inwentaryzacji krajoznawczej,

 8. działalność w komisjach krajoznawczych lub kolegiach instruktorów krajoznawczych,

 9. przybliżanie sylwetek osób szczególnie zasłużonych dla krajoznawstwa – organizowanie spotkań, benefisów czy jubileuszy.

§ 3

Odznakę przyznaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek:

 1. Komisji Krajoznawczej ZG PTTK,

 2. władz kół i klubów PTTK, występujących za pośrednictwem zarządów oddziałów,

 3. zarządów oddziałów PTTK,

 4. zarządów jednostek regionalnych PTTK,

 5. władz naczelnych PTTK.

§ 4

 1. Wzór wniosku o nadanie Odznaki stanowi załącznik 1 do Regulaminu.

 2. Wnioski o nadanie Odznaki podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK.

 3. W imieniu Zarządu Głównego PTTK decyzję o przyznaniu Odznaki podejmuje Kapituła Odznaczeń, która prowadzi ewidencję nadanych wyróżnień oraz przechowuje egzemplarze nadanych Odznak i legitymacji do czasu ich wręczenia.

§ 5

 1. Dokumentem potwierdzającym przyznanie Odznaki jest legitymacja wręczana równocześnie z Odznaką.

 2. Wzór legitymacji zawiera załącznik 2 do Regulaminu.

 3. Duplikaty Odznaki wydaje się za zwrotem kosztów poniesionych przez ZG PTTK dla jej wytworzenia.

§ 6

Odznaka jest nadawana jednokrotnie, a w szczególnych przypadkach może być nadana pośmiertnie.

§ 7

Odznakę należy wręczać w szczególności podczas ważnych wydarzeń krajoznawczych, takich jak: Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Centralny Zlot Krajoznawców czy Krajowa Konferencja Krajoznawców PTTK lub podczas obchodów rocznicowych związanych z jubileuszami krajoznawczymi.

§ 8

Wzór Odznaki stanowi załącznik 3 do niniejszego regulaminu.

§ 9

Regulamin Odznaki Honorowej im. Aleksandra Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa” został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK Uchwałą nr 232/XVIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF