Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją skupiającą turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętności poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. Członek PTTK, który zapoznał się ze Statutem PTTK, podpisał deklarację członkowską, został przyjęty do PTTK zgodnie z art. 12 ust. 3 i posiada legitymację członkowską z opłaconymi składkami na rok bieżący ma prawa określone w art. 13 i 19 Statutu PTTK oraz obowiązki określone w art. 14, a na podstawie art. 15 Statutu PTTK ujęte niniejszą KARTĄ:

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA PTTK

1.      Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

1.1.        nosić odznakę PTTK,

1.2.        zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

1.3.        korzystać z pomocy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego występującego w roli rzecznika interesów turysty,

1.4.        korzystać z obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,

1.5.        korzystać z obiektów i urządzeń oddziałów PTTK na zasadach określonych przez właściwy dla danego obiektu i urządzenia zarząd oddziału PTTK,

1.6.        pierwszeństwa przy korzystaniu ze schronisk PTTK,

1.7.        uzyskiwania rabatów handlowych przewidzianych dla członków i członków kadry Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w schroniskach PTTK,

1.8.        uzyskiwania innych rabatów handlowych w innych obiektach na zasadach określonych umową pomiędzy ZG PTTK i gestorem obiektu lub inną organizację krajową albo zagraniczną,

1.9.        uczestniczenia w szkoleniach turystyczno-krajoznawczych PTTK i uzyskiwania stosownych uprawnień kadry Towarzystwa,

1.10.   oczekiwania koleżeńskiej pomocy innych członków PTTK na trasach turystycznych,

2.      Członek zwyczajny PTTK mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

3.      Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku od 16 do 18 lat) mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

4.      Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku poniżej 16 lat) nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK. Małoletni członek zwyczajny PTTK zrzeszony w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym ma prawo wybierać i być wybieranym do władz tego koła,

5.      Za działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym członek zwyczajny PTTK może zostać odznaczony:

5.1          odznaką Orlego Lotu nadawaną młodzieży do lat 21 za czynny i twórczy udział w działalności turystyczno-krajoznawczej,

5.2          odznaką 25 LAT w PTTK nadawaną za 25-letni staż członkowski,

5.3          odznaką 50 LAT w PTTK nadawaną za 50-letni staż członkowski,

5.4          DYPLOMEM PTTK za aktywną działalność,

5.5          odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży nadawaną za aktywną działalność wśród młodzieży – odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,

5.6          odznaką honorową PTTK nadawaną za szczególnie aktywną działalność - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota, ponadto w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK może członkowi zwyczajnemu nadać godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

6.      Członek zwyczajny PTTK jest zobowiązany:

6.1.        reprezentować godnie imię turysty polskiego,

6.2.        współdziałać w ochronie walorów naturalnych i kulturowych kraju,

6.3.        udzielać koleżeńskiej pomocy innym turystom na trasach turystycznych,

6.4.        przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,

6.5.        szanować i chronić majątek PTTK oraz być jego współgospodarzem,

6.6.        ochraniać i propagować ochronę znakowanych szlaków turystycznych,

6.7.        aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,

6.8.        regularnie opłacać składkę członkowską PTTK,

6.9.        pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla PTTK,

7.      Władze wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK są zobowiązane do przestrzegania praw członków PTTK określonych w niniejszej Karcie.

Zarząd Główny PTTK
Prezes ZG PTTK
Janusz Zdebski