Odznaka OdznakaObok odznak organizacyjnych, turystyki kwalifikowanej, krajoznawczych i regionalnych istnieją odznaki Kadry PTTK.

Do kadry zaliczani są ci członkowie PTTK, którzy z wyboru lub powołania pełnią funkcję we władzach Towarzystwa, uzyskali określone uprawnienia organizacyjne lub są członkami służb turystycznych. Kadrę stanowią więc członkowie władz i komisji naczelnych, oddziałowych, międzyoddziałowych oraz kół i klubów (kadra funkcyjna), organizatorzy turystyki, przodownicy turystyki kwalifikowanej, opiekunowie zabytków i przyrody oraz instruktorzy (kadra programowa), przewodnicy, ratownicy i znakarze (kadra służb).

OdznakaWiększość odznak dotyczy kadry programowej i kadry służb, kadra funkcyjna odznak nie posiada. Odznaki nadaje się członkom kadry wraz z legitymacjami po uzyskaniu przez nich uprawnień, co zwykle następuje po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu.

Odznaka„System kształcenia w PTTK” ma zapewnić warunki do osiągnięcia stałego podnoszenia poziomu wiedzy członków i kadry Towarzystwa i wynikającemu z tego wzrostowi liczebności kadry. Służy temu celowi popularyzacja samokształcenia, stosowanie atrakcyjnych metod szkolenia, stałe wzbogacanie programów o nowe elementy wiedzy krajoznawczej, organizatorskiej itp.

OdznakaSystem organizacyjny PTTK oraz zasady kształcenia stanowią treść Uchwały nr 66/XIII/94 Zarządu Głównego PTTK z dn. 10.12.1994 r. Szczegółowe kryteria jakim powinien odpowiadać kandydat na organizatora, przodownika lub instruktora oraz tematyka kształcenia, określone są przez poszczególne komisje Zarządu Głównego PTTK. W zależności od rodzaju środowiska lub dyscypliny turystycznej, w której członek kadry będzie działał, wymagania są zróżnicowane.

Uprawnienia kadry programowej PTTK oraz kadry służb nadawane przez Komisje Zarządu Głównego PTTK przedstawia poniższa tabela.

Uprawnienia kadry programowej PTTK
nadawane przez Komisje ZG PTTK:

Komisja Turystyki Górskiej

Przodownik Turystyki Górskiej,
Znakarz

Komisja Turystyki Kajakowej

Przodownik Turystyki Kajakowej

Komisja Kolarska

Przodownik Turystyki Kolarskiej,
Znakarz

Komisja Turystyki Narciarskiej

Przodownik Turystyki Narciarskiej

Komisja Turystyki Pieszej

Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej,
Przodownik Turystyki Pieszej,
Znakarz

Komisja Turystyki Żeglarskiej

Przodownik Turystyki Żeglarskiej

Komisja Imprez na Orientację

Młodzieżowy Przodownik Imprez na Orientację,
Przodownik Imprez na Orientację

Komisja Turystyki Motorowej

Przodownik Turystyki Motorowej

Komisja Działalności Podwodnej

Instruktor Płetwonurkowania

Komisja Krajoznawcza

Instruktor Krajoznawstwa

Komisja Ochrony Przyrody

Instruktor Ochrony Przyrody

Komisja Opieki nad Zabytkami

Instruktor Opieki nad Zabytkami

Komisja Fotografii Krajoznawczej

Instruktor Fotografii Krajoznawczej

Komisja Przewodnicka

Przewodnik Terenowy,
Instruktor Przewodnictwa

Komisja Turystyki Jździeckiej

Przodownik Turystyki Jeździeckiej,
Znakarz

OdznakaWymagania dotyczące kandydatów na Ratowników GOPR i TOPR podane są w regulaminie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służbę Kultury Szlaku (SKS) sprawują wszyscy członkowie kadry, a także doświadczeni członkowie PTTK, którzy chcą czynnie poprzeć dążenie Towarzystwa do podniesienia w Polsce kultury uprawiania turystyki. Udzielają pomocy i pouczają turystów spotkanych na szlakach o zasadach kultury turystycznej, ochronie zdrowia, prawidłowym ekwipunku, sposobach utrzymania porządku na biwaku i w obiektach turystycznych, a także informują o przepisach ochrony środowiska naturalnego i zabytków kultury narodowej.

Ponadto PTTK jest współorganizatorem Straży Ochrony Przyrody (SOP). Działalność SOP koordynuje Liga Ochrony Przyrody (LOP).Przodownik Turystyki Pieszej (OTP)

Młodzieżowy Przodownik Turystyki Pieszej (OTP)

Przodownik Turystyki Górskiej (GOT)

Przodownik Turystyki Narciarskiej

Honorowy Przodownik Turystyki Narciarskiej

Przodownik Turystyki Kolarskiej (KOT)

Przodownik Turystyki Motorowej

Przodownik Turystyki Kajakowej

Przodownik Turystyki Żeglarskiej (ŻOT)

Przodownik Turystyki Jeździeckiej (JOT)

Przodownik Imprez na Orientację

Młodzieżowy Przodownik Imprez na Orientację

Organizator Turystyki (OT)

Młodzieżowy Organizator Turystyki (MOT)

Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK

Organizator Imprez na Orientację

Instruktor Krajoznawstwa

Instruktor Turystyki Narciarskiej

Instruktor Ochrony Przyrody

Instruktor Przewodnictwa

Kodeks Etyczny Przewodnika PTTK