Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. „Łowcy Widoków” to program odznak turystycznych, którego celem jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej, i tym samym zachęcanie do świadomego poznawania różnych zakątków Polski.

 2. Odznaki uzyskuje się poprzez odwiedzenie miejsc, w których znajdują się wieże bądź inne punkty widokowe, jednocześnie uwzględnionych w załączonych do niniejszego regulaminu wykazach.

 3. Dla uproszczenia wszystkie miejsca/obiekty widokowe (wieże, tarasy, platformy, inne) są w dalszej części regulaminu nazywane obiektami.

 4. Okres zdobywania odznak nie jest ograniczony czasowo – obiekty zdobyte przed datą uruchomienia programu są brane pod uwagę. Przez „zdobycie” obiektu rozumie się jego odwiedzenie, czyli wejście na niego (o ile jest to możliwe i bezpieczne) lub pobyt obok niego.

 5. Do programu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wiek, natomiast weryfikacje odznak dzieci odbywają się od momentu ukończenia przez nie 2. lat – nie liczą się wcześniejsze zdobycze.

 6. Program odznak „Łowcy widoków” powstał z połączenia w dniu 1.04.2021 r. osobno funkcjonujących programów „Wieże widokowe gór i pogórzy”, „Wieże widokowe niżu polskiego”, „Rozhledny Česka” oraz „Rozhľadne Slovenska”, które odtąd stanowią jedne z wielu projektów w programie „Łowcy widoków”. Dotychczasowe listy uczestników składowych projektów składają się na listę uczestników całego programu.

II. Zasięg terytorialny

 1. Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w pasie granicznym, o ile w wykazie dla danego obszaru znajdują się obiekty zlokalizowane poza granicami RP, ale umiejscowione w bezpośrednim pobliżu granicy.

 2. W obszarze Polski wydzielono dwa projekty:

  • „Wieże widokowe gór i pogórzy” – obejmujący Sudety z Przedgórzem Sudeckim, Karpaty z Podkarpaciem, Góry Świętokrzyskie, Wyżyny zachodnie z Niziną Śląską, a także Wyżyny Wschodnie z Polesiem,

  • „Wieże widokowe niżu polskiego” – obejmujący pozostałą część kraju, czyli obszary pozostałych nizin, a także wszystkich pojezierzy i pobrzeży.

 3. Dodatkowo, na tych samych zasadach, można zdobywać odznaki z projektów poza Polską:

  • „Rozhledny Česka” (Wieże widokowe Czech),

  • „Rozhľadne Slovenska” (Wieże widokowe Słowacji).

 4. Uczestnicy projektów polskich nie muszą osobno przystępować do projektów czeskiego i słowackiego, aby zdobywać odznaki z terenu tych państw.

III. Stopnie odznaki

 1. Odznaki są przyznawane w niezależnych obszarach, za zdobycie odpowiedniej liczby obiektów (punktów) z załączonego do regulaminu wykazu.

 2. W każdym obszarze jest do zdobycia w kolejności do pięciu stopni odznak:

  •  P  – popularna,

  •  B  – brązowa,

  •  S  – srebrna,

  •  Z  – złota,

  •  PP  – platynowa.

 3. Liczba obiektów (pozycji z wykazu) niezbędna do uzyskania kolejnych stopni danej odznaki przedstawiona jest w poniższych tabelach.

Projekt – Wieże widokowe gór i pogórzy

Obszar

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Karpaty

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Sudety

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Góry Świętokrzyskie

1

3

5

7

9

Wykaz obiektów

Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Wyżyny wschodnie i Polesie

4

12

25

40

50

Wykaz obiektów

Projekt – Wieże widokowe niżu polskiego

Obszar

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Pobrzeża

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Pojezierza – część zachodnia

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Pojezierza – część wschodnia

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Niziny – część zachodnia

4

12

25

40

50

Wykaz obiektów

Niziny – część wschodnia

4

12

25

40

50

Wykaz obiektów

Projekt – Rozhledny Česka

Obszar

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Karpaty

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Krkonoše-Jeseníky

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Krušné hory

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Šumava

3

10

20

30

40

Wykaz obiektów

Povodí Berounky a Česka tabule

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Česko-moravské vrchoviny

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Projekt – Rozhľadne Slovenska

Obszar

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Západopanónska panva

3

6

10

15

25

Wykaz obiektów

Západné Karpaty

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Východné Slovensko

3

6

10

15

25

Wykaz obiektów

 1. Wykazy obiektów w poszczególnych obszarach często obejmują więcej punktów niż jest wymagane do zdobycia najwyższego stopnia odznaki. Uczestnikowi pozostawia się dowolność w zakresie wyboru obiektów z wykazu do odwiedzenia w ramach określonych obszarów odznak.

 2. Wykazy obiektów są aktualizowane. Aktualizacja polega wyłącznie na dodawaniu kolejnych obiektów i/lub modyfikacji ich nazw i innych danych. Miejsca, w których obiekty będą likwidowane, nie będą z niego usuwane – po to by zapewnić ciągłość i kontynuację zdobywania odznak dla osób, które przystąpiły do programu przed czasem usunięcia obiektu.

 3. Wykazy obiektów w Czechach oraz na Słowacji dostępne są na stronach: www.rozhlednyceska.cz i www.rozhladneslovenska.sk.

IV. Przystąpienie do programu

 1. Aby przystąpić do programu odznak, należy wykupić dowolny pakiet startowy programu, składający się z książeczki odznak oraz odznaki reprezentacyjnej danego projektu. Może to być pakiet z dowolnego projektu, np. „Wieże widokowe gór i pogórzy” albo „Wieże widokowe niżu polskiego”.

 2. Po zakupie pakietu startowego (lub pakietów startowych dla większej liczby uczestników niż jeden) niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do programu przez każdego z nowych uczestników.

 3. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wskazany po zakupie pakietu startowego. Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 4. Niezależnie od rodzaju wykupionego pierwotnie pakietu startowego (książeczki i odznaki reprezentacyjnej znajdujących się w zakupionym pakiecie), uczestnik może zdobywać odznaki ze wszystkich projektów z obszaru Polski, Czech i Słowacji, bez konieczności wykupywania innych pakietów startowych.

 5. Zakup pakietu startowego dla innego projektu niż pierwszy zakupiony pakiet nie powoduje ponownego zapisu do programu. Służy on pozyskaniu książeczki odznak i odznaki reprezentacyjnej dla wybranego projektu.

 6. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznak, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Uczestnik programu może w dowolnym czasie zażądać modyfikacji, zastrzeżenia bądź usunięcia tych danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych.

 7. Uczestnik wyraża również zgodę na publikację na stronie WWW programu (lub poszczególnych projektów) – w wykazie uczestników programu/projektu oraz na liście zdobywców odznak – swojego imienia i nazwiska, podanej miejscowości zamieszkania oraz faktu i daty zdobycia odznak, a także nadanego numeru uczestnika i numeru weryfikacji. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia lub zanonimizowania swoich danych umieszczonych na stronie WWW programu (lub poszczególnych projektów).

 8. W wyniku złożenia poprawnej aplikacji do programu, administrator programu wyśle mailem na adres podany w zgłoszeniu informację o nadanym identyfikatorze uczestnika, zaś na podany przez uczestnika adres pocztowy Książeczkę Odznak wraz z odznaką reprezentacyjną danego projektu.

V. Weryfikacja odznak

 1. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.

 2. Honorujemy i zaliczamy wszystkie obiekty z wykazu zdobyte przed rejestracją w programie, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich potwierdzeń w procesie weryfikacji.

 3. Odznaki są weryfikowane i muszą być wykupione stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana odznaka. Nie ma możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni i pominięcia niższych. Od tej zasady nie stosuje się żadnych odstępstw.

 4. Do weryfikacji zdobycia odznak służy Książeczka Odznak prowadzona przez uczestnika, którą uczestnik otrzymuje po zakupie pakietu startowego do wybranego projektu (w formie papierowej) i/lub pobrany ze strony WWW programu plik elektroniczny dla określonego projektu (arkusz w formacie Excel). W książeczce znajdują się listy obiektów dla poszczególnych obszarów (do samodzielnego uzupełniania przez uczestnika w miarę aktualizacji wykazów na stronie WWW programu) oraz zestawienia zdobytych przez uczestnika kolejnych stopni odznak.

 5. Za potwierdzenie zdobycia obiektu są uznawane:

  • fotografia przedstawiająca uczestnika na obiekcie lub przy obiekcie, tak aby widoczny był uczestnik oraz sam obiekt lub chociaż jego charakterystyczny fragment,

  • pieczątka z obiektu (o ile dostępna) lub z pobliskiej miejscowości (np. sklepu, schroniska),

  • poświadczenia przewodników i przodowników turystyki górskiej,

  • zapis śladu GPS,

  • relacja ze zdjęciami zamieszczona w prowadzonej przez siebie kronice,

  • potwierdzenia zdobycia innych odznak turystycznych, z których regulaminu wynika, że uczestnik musiał przebywać w miejscu lokalizacji danego obiektu,

  • inne przekonujące dowody, w uzgodnieniu z Administratorem programu.

 6. Pieczątki i poświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione do weryfikacji w papierowej Książeczce Odznak programu, a także w książeczkach i rejestrach innych projektów i organizacji (np. PTTK, PTT, KZKG RP, KGP, KČT lub innych odznak) albo innych kronik.

 7. Do weryfikacji należy:

  • wypełnić tabelę zdobytych obiektów znajdującą się w Książeczce Odznak (papierowej lub elektronicznej),

  • przesłać Książeczkę Odznak:

   • arkusz Excel – e-mailem na adres zamieszczony w instrukcji (zawartej w arkuszu),

   • albo książeczkę papierową – pocztą tradycyjną na adres kontaktowy programu,

  • na wezwanie Administratora programu przekazać potwierdzenia (zdjęcia, skany innych książeczek i kronik, zapisy GPS i inne) – na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Administratora programu lub w inny uzgodniony z nim sposób.

 8. Prosimy nie przesyłać oryginałów książeczek innych odznak, a jedynie ich skany lub zdjęcia.

 9. Po weryfikacji Administrator programu skontaktuje się z uczestnikiem podając wysokość opłaty weryfikacyjnej, która zależeć będzie od liczby pozytywnie zweryfikowanych odznak oraz obejmować będzie również opłatę za przesłanie do uczestnika zweryfikowanej Książeczki oraz samych odznak.

 10. Weryfikacja następuje w cyklach najdalej miesięcznych.

 11. Uwaga – do uznania ujętego w wykazie obiektu za zdobyty nie trzeba na niego wchodzić! Wystarczy znaleźć się w jego bezpośrednim pobliżu. Nie zachęcamy, a wręcz odradzamy osobom mającym lęk wysokości, do wchodzenia na konstrukcje wywołujące u nich dyskomfort. Oczywiście zdecydowanie odradzamy też wchodzenie lub podchodzenie blisko do obiektów zamkniętych, będących w złej kondycji technicznej lub wręcz zrujnowanych, a także przy niesprzyjającej pogodzie.

 1. Do uczestników (lub opiekunów dzieci) należy dbanie o to, aby nie przedstawiać do weryfikacji obiektów odwiedzonych przez nich przed ukończeniem 2. roku życia (do 2. urodzin).

VI. Zakupy, zwroty, reklamacje

 1. Aktualny wykaz kosztów znajduje się odpowiednio na www.goryiwieze.pl/rejestracja oraz www.goryiwieze.pl/weryfikacja.

 2. Uczestnik może w ciągu 14. dni od zapłaty środków odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar (książeczka, odznaki, inne przedmioty). Należy wówczas pocztą elektroniczną na adres podany w sekcji VII niniejszego regulaminu przesłać informację o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu otrzymanych przedmiotów na adres wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu zwracanych przedmiotów Administrator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę.

 3. W przypadku otrzymania po zakupie przedmiotów uszkodzonych lub niepełnowartościowych, uczestnik może zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu reklamacji i potwierdzeniu jej zasadności Administrator w ciągu 7. dni roboczych uzgodni z uczestnikiem sposób wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrot kosztów.

VII. Kontakt z Administratorem programu

 1. Adres kontaktowy programu: Carto Odznaki Turystyczne, skrytka pocztowa nr 11, UP 78, ul. Belgradzka 42, 02-792 Warszawa.

 2. Adres poczty elektronicznej dla zapytań ogólnych: wiezewidokowe@gmail.com.

 3. Korespondencja związana z zamówieniami i weryfikacją realizowana będzie wyłącznie drogą mailową (poczta elektroniczna).

 4. Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.

VIII. Bezpieczeństwo

 1. Administrator programu nie ma wpływu i nie odpowiada za stan techniczny obiektów znajdujących się w wykazie, ani na żadnych innych. Niektóre z obiektów są w złym stanie technicznym, wręcz w ruinie. Wejście na poszczególne obiekty lub przebywanie w ich pobliżu stanowi ryzyko uczestnika programu i Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia na obiektach i w ich okolicach, ani nigdzie indziej. Należy stosować się do zaleceń/zakazów właścicieli i opiekunów poszczególnych obiektów oraz wykazywać się stosowną dawką zdrowego rozsądku.

 2. Dzieci uczestniczące w programie muszą podczas zdobywania odznak znajdować się pod opieką dorosłych, zgodnie z przepisami prawa.

 3. Wszystkim uczestnikom zalecamy dbałość o bezpieczeństwo podczas wszelkich wypraw i wycieczek.

IX. Dane rejestrowe Administratora programu

Carto Odznaki, skr. poczt. 11, ul. Belgradzka 42, 02-792 Warszawa, NIP: 5261088516, REGON: 140593684.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wieże widokowe gór i pogórzy
Carto Odznaki Turystyczne
ul. Belgradzka 42, 02-792 Warszawa
skr. poczt. nr 11
http://www.goryiwieze.pl
e-mail: kontakt@goryiwieze.pl


ODZNAKA JEST ROZWINIĘCIEM
ODZNAK TURYSTYCZNYCH „WIEŻE WIDOKOWE GÓR I POGÓRZY”