Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. „Łowcy Widoków” to klub krajoznawczy, którego misją jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej, a także zachęcanie do świadomego poznawania różnych zakątków Polski, Słowacji i Czech.

 2. Cel ten realizowany jest głównie poprzez wydawanie odznak turystycznych. Prowadzone przez klub odznakowe projekty tematyczne mają za zadanie wskazywać ich uczestnikom godne zobaczenia zakątki Polski, Słowacji i Czech.

 3. Klub krajoznawczy „Łowcy widoków” powstał z przemianowania i połączenia w okresie marzec-maj 2021 roku osobno funkcjonujących uprzednio programów odznak „Wieże widokowe gór i pogórzy”, „Wieże widokowe niżu polskiego”, „Rozhledny Česka” oraz „Rozhľadne Slovenska”. Dotychczasowe listy uczestników tych programów składają się na ujednoliconą listę członków klubu (uczestników), a same programy odznak stanowią odtąd jedne z wielu projektów w klubie „Łowcy widoków”.

 4. Do klubu mogą przystąpić wszyscy, bez względu na wiek. Rodzicom i opiekunom dzieci (szczególnie małych) pozostawia się decyzję czy dziecko jest na tyle dojrzałe, aby mogło brać udział w projektach i aktywnościach klubowych, oczywiście pod stosowną opieką.

II. Projekty, odznaki, obiekty, książeczki

 1. Członkowie klubu (uczestnicy) mogą zdobywać odznaki we wszystkich projektach tematycznych klubu.

 2. Lista projektów tematycznych nie jest zamknięta i podlega zmianom (uzupełnieniom).

 3. Odznaki we wszystkich projektach uzyskuje się poprzez odwiedzenie miejsc, w których znajdują się interesujące obiekty bądź punkty widokowe, jednocześnie uwzględnionych w załączonych do niniejszego regulaminu wykazach.

 4. Dla uproszczenia wszystkie miejsca / punkty widokowe / obiekty (wieże, doliny, wodospady, budynki i inne) są nazywane obiektami w dalszej części niniejszego regulaminu oraz w samych wykazach.

 5. Do części projektów dostępne są odznaki reprezentacyjne oraz dedykowane książeczki odznak, służące do zbierania potwierdzeń oraz weryfikacji. Odznaki reprezentacyjne oraz książeczki odznak można nabyć w formie „pakietu startowego” (lub „wpisowego”) podczas przystępowania do klubu – opis w rozdziale III. Przystąpienie do klubu – albo osobno.

III. Przystąpienie do klubu

 1. Aby przystąpić do klubu „Łowcy Widoków”, należy wykupić dowolny z dostępnych w danej chwili „pakietów startowych” lub zakupić „wpisowe”. Może to być pakiet dowolnego z projektów, składający się z książeczki odznak oraz odznaki, albo samej książeczki bądź innego artykułu.

 2. Dla każdego nowego uczestnika (członka klubu) należy wykupić pakiet startowy lub wpisowe.

 3. Po zakupie pakietu startowego lub wpisowego niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do klubu przez każdego z nowych uczestników.

 4. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wskazany po zakupie. Zatwierdzając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 5. Niezależnie od rodzaju wykupionego pierwotnie pakietu startowego lub wpisowego, uczestnik może zdobywać odznaki ze wszystkich projektów z obszaru Polski, Czech i Słowacji, bez konieczności wykupywania innych pakietów startowych lub wpisowego.

 6. Zakup pakietu startowego dla innego projektu niż pierwszy zakupiony pakiet nie powoduje ponownego zapisu do programu. Służy on pozyskaniu książeczki odznak i odznaki reprezentacyjnej dla wybranego projektu.

 7. Członek klubu (we wcześniejszych wersjach regulaminu zwany uczestnikiem programu) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wymaganych przy weryfikacji odznak, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Członek klubu może w dowolnym czasie zażądać modyfikacji, zastrzeżenia bądź usunięcia tych danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych.

 8. Członek klubu wyraża również zgodę na publikację na stronie WWW klubu (lub poszczególnych projektów) – w wykazie członków klubu (lub uczestników projektu) oraz na liście zdobywców odznak – swojego imienia, podanej miejscowości zamieszkania oraz daty zdobycia odznak, a także nadanego numeru uczestnika i numeru weryfikacji. Członek klubu ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia lub zanonimizowania swoich danych umieszczonych na stronie WWW klubu (lub poszczególnych projektów).

 9. W wyniku złożenia poprawnej aplikacji do klubu, administrator wyśle mailem na adres podany w zgłoszeniu informację o nadanym identyfikatorze klubowym (nr uczestnika), zaś na podany przez uczestnika adres pocztowy wyśle wskazany pakiet startowy (wpisowe) i ewentualne inne zamówione artykuły.

IV. Zasady zdobywania odznak

 1. Okres zdobywania odznak nie jest ograniczony czasowo – obiekty odwiedzone przed datą uruchomienia projektu są brane pod uwagę. Przez „odwiedzenie” obiektu rozumie się przebywanie w danym miejscu, wejście na obiekt (budynek, konstrukcja) o ile jest to możliwe i bezpieczne, albo pobyt w jego pobliżu (w zasięgu wzroku).

 2. Do udziału w poszczególnych projektach nie jest niezbędne dysponowanie książeczką danego projektu. Można skorzystać z weryfikacji elektronicznej.

 3. Odznaki są przyznawane w odrębnych projektach (np. „Wieże widokowe niżu polskiego” albo „Tatrzańskie Trio”) i w ramach projektu w niezależnych obszarach lub kategoriach tematycznych, za zdobycie odpowiedniej liczby obiektów (punktów) z załączonego do regulaminu wykazu. Uwaga – zasady zdobywania odznak w niektórych projektach mogą się różnić od opisanego tutaj typowego schematu.

 4. W każdym obszarze / kategorii może zdobycia w kolejności do pięciu stopni odznak:

  •  P  – popularna,

  •  B  – brązowa,

  •  S  – srebrna,

  •  Z  – złota,

  •  PP  – platynowa.

 5. Wykazy obiektów w obszarach / kategoriach poszczególnych odznak często obejmują więcej punktów niż jest wymagane do zdobycia najwyższego stopnia odznaki. Uczestnikowi pozostawia się dowolność w zakresie wyboru obiektów z wykazu do odwiedzenia w ramach określonych obszarów lub kategorii odznak.

 6. Wykazy obiektów niektórych projektów odznak są aktualizowane. Aktualizacja polega wyłącznie na dodawaniu kolejnych obiektów i/lub modyfikacji ich nazw i innych danych. Miejsca, w których obiekty będą likwidowane, nie będą usuwane z wykazów – po to by zapewnić ciągłość i kontynuację zdobywania odznak dla osób, które przystąpiły do programu przed czasem usunięcia obiektu; mogą być natomiast oznaczane jako nieaktualne lub nieistniejące.

 7. Liczba obiektów (pozycji z wykazu dla danej odznaki) niezbędna do uzyskania kolejnych jej stopni przedstawiona jest w zasadach zdobywania odznak specyficznych dla danego projektu.

Projekt – Wieże widokowe gór i pogórzy

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Karpaty

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Sudety

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Góry Świętokrzyskie

1

3

5

7

9

Wykaz obiektów

Wyżyny zachodnie i Nizina Śląska

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Wyżyny wschodnie i Polesie

4

12

25

40

50

Wykaz obiektów

Projekt – Wieże widokowe niżu polskiego

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Pobrzeża

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Pojezierza – część zachodnia

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Pojezierza – część wschodnia

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Niziny – część zachodnia

4

12

25

40

50

Wykaz obiektów

Niziny – część wschodnia

4

12

25

40

50

Wykaz obiektów

Projekt – Rozhledny Česka

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Karpaty

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Krkonoše-Jeseníky

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Krušné hory

4

12

25

40

60

Wykaz obiektów

Šumava

3

10

20

30

40

Wykaz obiektów

Povodí Berounky a Česka tabule

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Česko-moravské vrchoviny

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Projekt – Rozhľadne Slovenska

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Západopanónska panva

3

6

10

15

25

Wykaz obiektów

Západné Karpaty

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Východné Slovensko

3

6

10

15

25

Wykaz obiektów

Projekt – Bieszczadzki Duet

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki /
liczba obiektów

Linki

B

S

Z

Bieszczadzkie rozmaitości

3

9

15

Wykaz obiektów

Bieszczadzkie panoramy

3

9

15

Wykaz obiektów

Projekt – Tatrzańskie Trio

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki /
liczba obiektów

Linki

B

S

Z

Tatrzańskie doliny

3

10

20

Wykaz obiektów

Tatrzańskie wodospady

3

8

14

Wykaz obiektów

Tatrzańskie panoramy

3

10

20

Wykaz obiektów

Projekt – Karkonoski Kwartet

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki /
liczba obiektów

Linki

B

S

Z

Karkonoskie wodospady

3

9

15

Wykaz obiektów

Karkonoskie skałki

3

9

15

Wykaz obiektów

Karkonoskie panoramy

3

9

15

Wykaz obiektów

Karkonoskie kotły lodowcowe

3

6

9

Wykaz obiektów

Projekt – Bałtycka Piątka

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki /
liczba obiektów

Linki

B

S

Z

Klify nadmorskie

3

8

13

Wykaz obiektów

Jeziora nadmorskie

3

8

13

Wykaz obiektów

Mola nadmorskie

3

8

13

Wykaz obiektów

Latarnie morskie

3

8

13

Wykaz obiektów

Fortyfikacje nadmorskie

3

8

13

Wykaz obiektów

Projekt – Zamki, Hrady

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Zamki w Polsce

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Hrady Slovenska

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Hrady České republiky

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Projekt – Polska!

Obszar / odznaka

Stopnie odznaki / liczba obiektów

Linki

P

B

S

Z

PP

Część 1 – północny zachód (NW)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Część 2 – północny wschód (NE)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Część 3 – południowy zachód (SW)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

Część 4 – południowy wschód (SE)

5

15

30

50

75

Wykaz obiektów

V. Weryfikacja odznak

 1. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć dowolną liczbę odznak.

 2. Honorujemy i zaliczamy wszystkie obiekty z wykazu zdobyte przed przystąpieniem do klubu, pod warunkiem przedstawienia wybranych przez administratora potwierdzeń w procesie weryfikacji.

 3. Odznaki są weryfikowane i muszą być wykupione stopień po stopniu w kolejności w jakiej została zaprojektowana dana odznaka. Nie ma możliwości weryfikacji tylko najwyższych stopni i pominięcia niższych. Od tej zasady nie stosuje się żadnych odstępstw.

 4. Do weryfikacji zdobycia odznak służy książeczka odznak dla danego projektu prowadzona przez uczestnika (w formie papierowej) i/lub pobrany ze strony WWW programu plik elektroniczny dla określonego projektu (arkusz w formacie Excel). W książeczce znajdują się listy obiektów dla poszczególnych obszarów / odznak (do samodzielnego uzupełniania przez uczestnika w miarę aktualizacji wykazów na stronie WWW projektu) oraz zestawienia zdobytych przez uczestnika kolejnych stopni odznak.

 5. Za potwierdzenie zdobycia obiektu są uznawane:

  • fotografia przedstawiająca uczestnika na obiekcie lub przy obiekcie, tak aby widoczny był uczestnik oraz sam obiekt lub chociaż jego charakterystyczny fragment,

  • pieczątka z obiektu (o ile dostępna) lub z pobliskiej miejscowości (np. sklepu, schroniska),

  • poświadczenia przewodników i przodowników turystyki górskiej,

  • zapis śladu GPS,

  • relacja ze zdjęciami zamieszczona w prowadzonej przez siebie kronice,

  • potwierdzenia zdobycia innych odznak turystycznych, z których regulaminu wynika, że uczestnik musiał przebywać w miejscu lokalizacji danego obiektu,

  • inne przekonujące dowody, w uzgodnieniu z administratorem.

 6. Pieczątki i poświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione do weryfikacji w papierowej Książeczce Odznak wybranego projektu, a także w książeczkach i rejestrach innych projektów i organizacji (np. PTTK, PTT, KZKG RP, KGP, KČT, Klubu Gdzie Buty Poniosą lub innych odznak) albo innych kronik. Zaleca się, aby do weryfikacji nie przysyłać oryginałów książeczek wydawanych przez inne kluby i organizacje, a jedynie zdjęcia lub skany istotnych stron, wskazanych przez administratora.

 7. Do weryfikacji należy:

  • wypełnić tabelę zdobytych obiektów znajdującą się w Książeczce Odznak (papierowej lub elektronicznej),

  • przesłać Książeczkę Odznak:

   • arkusz Excel – e-mailem na adres zamieszczony w instrukcji (zawartej w arkuszu),

   • albo książeczkę papierową – pocztą tradycyjną na adres kontaktowy klubu,

  • na wezwanie administratora (i tylko wówczas!) przekazać potwierdzenia (zdjęcia, skany innych książeczek i kronik, zapisy GPS i inne) – na adres poczty elektronicznej udostępniony przez administratora lub w inny uzgodniony z nim sposób.

 8. Prosimy nie przesyłać oryginałów książeczek innych odznak, a jedynie ich skany lub zdjęcia.

 9. W ramach procesu weryfikacji Administrator może, ale nie musi, poprosić o przesłanie potwierdzeń dla wybranych przez niego obiektów.

 10. Po weryfikacji administrator skontaktuje się z uczestnikiem podając wysokość opłaty weryfikacyjnej, która zależeć będzie od liczby pozytywnie zweryfikowanych odznak oraz obejmować będzie również opłatę za przesłanie do uczestnika zweryfikowanej Książeczki oraz samych odznak.

 11. Weryfikacja następuje w cyklach najdalej miesięcznych.

 12. Uwaga – do uznania ujętego w wykazie obiektu będącego budynkiem lub inną konstrukcją za „odwiedzony” nie trzeba na niego wchodzić! Wystarczy znaleźć się w jego bezpośrednim pobliżu. Nie zachęcamy, a wręcz odradzamy osobom mającym lęk wysokości, do wchodzenia na konstrukcje wywołujące u nich dyskomfort. Oczywiście zdecydowanie odradzamy też wchodzenie lub podchodzenie blisko do obiektów zamkniętych, będących w złej kondycji technicznej lub wręcz zrujnowanych, a także przy niesprzyjającej pogodzie.

VI. Zakupy, zwroty, reklamacje

 1. Aktualny wykaz kosztów znajduje się odpowiednio na www.lowcywidokow.pl/zakupy oraz www.lowcywidokow.pl/weryfikacja.

 2. Zamówienia składane przez sklep internetowy realizowane będą w czasie 10. dni roboczych. Zamówienia na weryfikację w ciągu maksimum 1. miesiąca.

 3. Uczestnik może w ciągu 14. dni od wpłaty środków odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar (książeczka, odznaki, inne artykuły). Należy wówczas pocztą elektroniczną na adres podany w sekcji VII niniejszego regulaminu przesłać informację o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu otrzymanych przedmiotów na adres wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu zwracanych przedmiotów administrator zwróci uczestnikowi wpłaconą kwotę.

 4. W przypadku otrzymania po zakupie przedmiotów uszkodzonych lub niepełnowartościowych, uczestnik może zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany w sekcji VII niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu reklamacji i potwierdzeniu jej zasadności Administrator w ciągu 7. dni roboczych uzgodni z uczestnikiem sposób wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrot kosztów.

VII. Kontakt z administratorem klubu

 1. Adres kontaktowy klubu: Carto Odznaki, ul. Jerzego Zaruby 9/181, 02-796 Warszawa.

 2. Adres poczty elektronicznej dla zapytań ogólnych: wiezewidokowe@gmail.com.

 3. Korespondencja związana z zamówieniami i weryfikacją realizowana będzie wyłącznie drogą mailową (poczta elektroniczna).

 4. Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego.

VIII. Bezpieczeństwo

 1. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za stan techniczny obiektów znajdujących się w wykazie, ani na żadnych innych. Niektóre z obiektów są w złym stanie technicznym, wręcz w ruinie. Wejście na poszczególne obiekty lub przebywanie w ich pobliżu stanowi ryzyko uczestnika i administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia na obiektach i w ich okolicach, ani nigdzie indziej. Należy stosować się do zaleceń / zakazów właścicieli i opiekunów poszczególnych obiektów oraz wykazywać się stosowną dawką zdrowego rozsądku.

 2. Dzieci muszą podczas uczestniczenia w projektach (odwiedzania obiektów i zdobywania odznak) znajdować się pod opieką dorosłych, zgodnie z przepisami prawa.

 3. Wszystkim uczestnikom zalecamy dbałość o bezpieczeństwo podczas wszelkich wypraw i wycieczek.

IX. Dane rejestrowe administratora klubu

Carto Odznaki, ul. Jerzego Zaruby 9/181, 02-796 Warszawa, NIP: 5261088516, REGON: 140593684.

Odznaka   Odznaka   Odznaka
Odznaka   Odznaka


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Wieże widokowe gór i pogórzy
Carto Odznaki Turystyczne
ul. Jerzego Zaruby 9/181
02-796 Warszawa
http://www.goryiwieze.pl
e-mail: kontakt@goryiwieze.pl


KLUB JEST ROZWINIĘCIEM
PROGRAMU ODZNAK TURYSTYCZNYCH „ŁOWCY WIDOKÓW”