Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Celem Odznaki Krajoznawczej „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”, zwanej dalej „odznaką” jest stworzenie turystom zachęty do poznania historii miast i regionów a także doznania przygody z oryginalną, historyczną architekturą patronackich kolonii i osiedli robotniczych oraz warunków życia rodzin robotniczych na ich terenie – dawniej i obecnie.

 2. Regionami, o których mowa w punkcie 1. uwzględniane będą regiony z terenu województwa śląskiego (wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku).

 3. Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek zbiorowych lub indywidualnych (autokarowych, samochodowych, motorowych, rowerowych, pieszych, itd.) na terenie regionów wymienionych w punkcie I. 1. tego regulaminu.

 2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 5. Do zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy zwiedzić wymaganą (podaną w poniższej tabeli) ilość kolonii/osiedli. Obiekt może być zaliczany tylko jeden raz łącznie na wszystkie stopnie odznaki.

Stopień Odznaki

Ilość kolonii/osiedli
do zwiedzenia

Popularny

5

Brązowy

10

Srebrny

15

Złoty

20

III. Zasady dokumentowania (potwierdzania) zwiedzanych kolonii/osiedli.

 1. Potwierdzenia pobytu w danym miejscu (tylko w formie zdjęciowej) należy zamieścić w samodzielnie wykonanej kronice. Forma kroniki może być dowolna (album foto z opisami zdjęć lub płyta CD albo pendrive ze zdjęciami w formacie *.jpg i opisami w formacie *.doc.).

 2. Zdjęcia lub filmy powinny przedstawiać zwiedzaną kolonię/osiedle, jej fragment lub obiekt. Honorowane będą zdjęcia (nagrania) uwidaczniające obiekty grupowe (np. kilka numerów domów w ciągu) np. osiedle Nikiszowiec. Regulamin nie określa wymaganej ilości zdjęć ze zwiedzanej kolonii/osiedla – jednak załączone zdjęcie lub zdjęcia powinny umożliwić identyfikację zwiedzanej kolonii/osiedla.

 3. Co najmniej jedno zdjęcie dla danej kolonii/osiedla z widoczną datą wykonania zdjęcia powinno zawierać wizerunek zwiedzającego odznakę na tle zwiedzanego obiektu. Pozostałe zdjęcia z danej kolonii/osiedla, z tą samą datą widoczną na zdjęciach mogą być bez wizerunku zdobywającego odznakę.

 1. Kronika powinna zawierać:

  • w formie wydruku: nazwisko, imię zdobywającego, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania, nazwę klubu, dane do korespondencji (nr telefonu lub adres e-mail) dane osobowe wymagane tylko dla weryfikacji odznaki,

  • zdjęcie lub zdjęcia dot. zwiedzanych obiektów z opisem o zwiedzanych obiektach (miejscowość, nazwa kolonii lub osiedla, lokalizacja np. nazwa ulicy, numer domu) zgodnie z widocznymi obiektami na zdjęciach.

IV. Weryfikacja.

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia danego stopnia odznaki.

 2. W przypadku zdobywania odznaki wyższych stopni (od brązowego wzwyż) należy dołączyć również kroniki (wykazy zwiedzonych miejsc) ze wszystkich stopni niższych.

 3. Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:

  • osobiście na comiesięcznych zebraniach klubowych Oddziału PTTK Radlin w środę po 14 dniu miesiąca o godz.16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radlin (budynek C – I piętro),

  • przedstawicielowi Oddziału PTTK Radlin na spotkaniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach w drugą środę każdego miesiąca,

  • przesyłając listem na adres: Jerzy Gawliczek, ul. Piastowska 18/4, 44-300 Wodzisław Śląski – sposób najszybszy do weryfikacji.

 4. Przesyłając kroniki w formie listowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem oraz wypisanym potwierdzeniem na przesyłkę poleconą z uwzględnieniem wagi odznaki.

 5. Przesłanie kroniki odznaki do jej weryfikacji wiąże się z chęcią zakupu odznaki w przypadku pozytywnej weryfikacji. Odznaka jest odpłatna.

 6. Szczegółowych informacji na temat odznaki udziela weryfikator odznaki.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Radlin.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

 3. W przypadkach szczególnych Zespół Weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w poszczególnych stopniach honorowo z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.

 4. Zespół weryfikacyjny odznaki tworzą: przewodniczący – Jerzy Gawliczek, członkowie – Bogdan Tytko, Sławomir Gac.

 5. Znowelizowany regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin w dniu 15.07.2020 r. uchwałą nr 5/2020/IV a obowiązuje od dnia uchwalenia.

 6. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Rady praktyczne dla zdobywających Odznakę Krajoznawczą
„Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”

Przed przystąpieniem do zwiedzania poszczególnych kolonii/osiedli patronackich warto:

 1. zapoznać się z rejestrem wojewódzkim zabytków trwałych „A” oraz rejestrami gminnymi;

 2. zapoznać się z literaturą oraz ustaleniami urzędowymi na temat kolonii/osiedli patronackich w danej miejscowości;

 3. zapoznać się z materiałami na temat zwiedzanych kolonii/osiedli zamieszczonymi w Internecie;

 4. zapoznać się z bazą patronackich kolonii i osiedli robotniczych Śląska zamieszczoną w załączniku do niniejszego regulaminu.

Informacje takie ułatwią dotarcie do zwiedzanych patronackich kolonii/osiedli robotniczych, pozwolą na pełniejsze poznanie ich architektury oraz warunków mieszkaniowych w tych koloniach i osiedlach dawniej i obecnie.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej
„Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”
Baza obiektów

Poprzedni Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej
„Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Górnego Śląska”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel”
ul. Wojciecha Korfantego 52
44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://pttk.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl