Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Celem Odznaki Krajoznawczej „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Górnego Śląska”, zwanej dalej „odznaką” jest stworzenie turystom zachęty do poznania historii miast i regionów a także doznania przygody z oryginalną, historyczną architekturą patronackich kolonii i osiedli robotniczych oraz warunków życia rodzin robotniczych na ich terenie – dawniej i obecnie.

 2. Regionami, o których mowa w punkcie 1 uwzględniane będą regiony z terenu województwa śląskiego (wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku).

 3. Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek zbiorowych lub indywidualnych (autokarowych, samochodowych, motorowych, rowerowych, pieszych, itd.) na terenie regionów wymienionych w punkcie I. 1. tego regulaminu.

 2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

 5. Do zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy zaliczyć odpowiednią ilość punktów na każdy stopień. Obiekt może być zaliczany tylko jeden raz łącznie na wszystkie stopnie odznaki.

 6. Do zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy zaliczyć następujące ilości punktów:

  • stopień popularny – 100 punktów,

  • stopień brązowy – 150 punktów,

  • stopień srebrny – 250 punktów,

  • stopień złoty – 400 punktów.

III. Punktacja.

 1. Punktacja za zwiedzone kolonie/osiedla patronackie i obiekty na nich jest następująca:

  1. za zwiedzoną kolonię/osiedle – jednorazowo 5 punktów,

  2. za poszczególne budynki (segmenty wielonumerowych domów) na zwiedzanej ulicy – po 1 punkcie lecz maksymalnie 5 punktów na danej ulicy,

  3. za obiekty dawnej użyteczności publicznej (np. willa dyrektora, szkoła, kościół, pralnia, sklep, inne obiekty użyteczności publicznej) poza budynkami mieszkalnymi – po 2 punkty niezależnie jaką funkcję pełnią obecnie; obiekt o różnej łącznej użyteczności np. pralnia, maglownia i sklep lub sklep i mieszkanie – łącznie tylko 2 punkty,

  4. za jedno zdjęcie z każdej punktowanej ulicy zawierające nazwę ulicy (tabliczka na domu, na słupku lub w innym miejscu) – dodatkowo po 2 punkty,

  5. za zdjęcie na tle tablicy z nazwą kolonii/osiedla – dodatkowo 2 punkty,

  6. jeżeli w jednym terminie nie zwiedzono wszystkich ulic/obiektów kolonii/osiedla – można zwiedzanie kolejnych ulic tej kolonii/osiedla dokonać w innym terminie – jednak już bez zaliczania 5 punktów za zwiedzanie kolonii/osiedla, które wliczono już w pierwszym terminie.

 2. Wyjaśnienia do punktacji – załącznik nr 1.

 1. Dodatkowo punktowane są następujące fakty:

  1. potwierdzony udział w prelekcji, odczycie, itp. na temat historycznych patronackich kolonii i osiedli robotniczych – 20 pkt.

  2. za udział w rajdzie lub wycieczce tematycznej dotyczącej historycznych patronackich kolonii i osiedli robotniczych z udziałem przewodnika w tym temacie – 20 pkt.

 2. Nadwyżka punktów zaliczonych przy weryfikacji danego stopnia odznaki zaliczona będzie na konto stopnia wyższego.

IV. Zasady dokumentowania (potwierdzania) zwiedzanych kolonii/osiedli, ich fragmentów, obiektów oraz innych okoliczności.

 1. Potwierdzenia pobytu w danym miejscu (tylko w formie zdjęciowej) należy zamieścić w samodzielnie wykonanej kronice. Forma kroniki może być dowolna (album foto z opisami zdjęć lub płyta CD albo pendrajw ze zdjęciami w formacie *.jpg z prezentacją lub filmem i opisami w formacie *.doc).

 2. Zdjęcia lub filmy powinny przedstawiać punktowaną kolonię/osiedle, jej fragment lub obiekt. Honorowane będą zdjęcia (nagrania) uwidaczniające obiekty grupowe (kilka numerów domów w ciągu) np. osiedle Nikiszowiec.

 3. Co najmniej jedno zdjęcie (jeden slajd dla danej kolonii/osiedla z widoczną datą wykonania zdjęcia powinno zawierać wizerunek zwiedzającego odznakę na tle zwiedzanego obiektu. Pozostałe zdjęcia z danej kolonii/osiedla, z tą samą datą widoczną na zdjęciach mogą być bez wizerunku zdobywającego odznakę.

 4. Potwierdzenie udziału w prelekcji, odczycie itp. oraz za udział w wycieczce z przewodnikiem można uzyskać na podstawie potwierdzenia pieczątką instytucji organizującej daną prelekcję lub odczyt, prelegenta, przewodnika lub prowadzącego rajd/wycieczkę.

 5. Za udział w rajdzie (wycieczce) tematycznej organizowanej przez KTK Sokół – punktację łączną podaje organizator rajdu/wycieczki. Nie wymaga się w kronice potwierdzeń o których mowa powyżej. Wystarcza wpis o udziale w takim rajdzie/wycieczce z podaną ilością punktów.

 6. Kronika powinna zawierać:

  • w formie wydruku: nazwisko, imię zdobywającego, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania, nazwę klubu, dane do korespondencji (nr telefonu lub adres e-mail) dane osobowe wymagane tylko dla weryfikacji odznaki,

  • zdjęcie lub zdjęcia (filmy) dot. zwiedzanych obiektów z opisem o zwiedzanych obiektach (miejscowość, nazwa kolonii lub osiedla, lokalizacja np. nazwa ulicy, numer domu) zgodnie z widocznymi obiektami na zdjęciach lub na nagraniach.

 7. Przykładowa część opisowa kroniki zawierająca maksymalną punktację za zwiedzenie kolonii patronackiej Emmagrube – załącznik nr 2. Zestaw zdjęć do części opisowej kroniki – załącznik nr 3.

V. Weryfikacja.

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia danego stopnia odznaki. Formę kroniki opisano w punkcie IV. 1 i IV. 2.

 2. W przypadku zdobywania odznaki wyższych stopni (od brązowego wzwyż) dołączyć również kroniki (wykazy zwiedzonych miejsc) ze wszystkich stopni niższych.

 3. Turysta zdobywający odznakę, przedkładający kronikę do weryfikacji ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w kronikach przedstawionych do weryfikacji.

 4. Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:

  • osobiście na comiesięcznych zebraniach klubowych oddziału PTTK Radlin w środę po 14 dniu miesiąca o godz.1600 w siedzibie Urzędu Miasta Radlin (budynek C),

  • przedstawicielowi Oddziału PTTK Radlin na spotkaniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach w drugą środę każdego miesiąca,

  • przesyłając listem na adres: Jerzy Gawliczek, ul. Piastowska 18/4, 44-300 Wodzisław Śląski – sposób najszybszy do weryfikacji.

 5. Przesyłając kroniki w formie listowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem oraz wypisanym potwierdzeniem na przesyłkę poleconą z uwzględnieniem wagi odznaki.

 1. Przesłanie kroniki odznaki do jej weryfikacji wiąże się z chęcią zakupu odznaki w przypadku pozytywnej weryfikacji. Odznaka jest odpłatna. Szczegółowych informacji na temat odznaki udziela weryfikator odznaki.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Radlin.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

 3. W przypadkach szczególnych Zespół weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w poszczególnych stopniach honorowo z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.

 4. Zespół weryfikacyjny odznaki tworzą: przewodniczący – Jerzy Gawliczek, członkowie – Bogdan Tytko, Sławomir Gac.

 5. Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin w dniu 19.02.2020 r. uchwałą nr 13/2020/IV a obowiązuje od dnia 1 marca 2020 r.

 6. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Rady praktyczne dla zdobywających Odznakę
„Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Górnego Śląska”

Przed przystąpieniem do zwiedzania poszczególnych kolonii/osiedli patronackich warto:

 1. zapoznać się z rejestrem wojewódzkim zabytków trwałych „A” oraz rejestrami gminnymi,

 2. zapoznać się z literaturą oraz ustaleniami urzędowymi na temat kolonii/osiedli patronackich w danej miejscowości,

 3. zapoznać się z materiałami na temat zwiedzanych kolonii/osiedli zamieszczonymi w Internecie.

Informacje takie ułatwią prawidłową i pełną punktację zgodnie z regulaminem odznaki, pozwolą na pełniejsze poznanie architektury oraz warunków mieszkaniowych w tych koloniach i osiedlach dawniej i obecnie.

Baza obiektów

Załącznik nr 1
Wyjaśnienia do punktacji

Załącznik nr 2
Przykładowa część opisowa kroniki odznaki zawierająca maksymalną punktację
za zwiedzenie kolonii patronackiej „Emmagrube”, ob. „Marcel” w Radlinie

Załącznik nr 3
Zestaw zdjęć do przykładowej części opisowej kroniki
OTK „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Górnego Śląska”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel”
ul. Wojciecha Korfantego 52
44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://pttk.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl