Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Warszawska Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej WOK, jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanowioną w 1972 roku za zgodą Zarządu Głównego PTTK.

 2. Celem WOK jest popularyzacja wiedzy o Warszawie w społeczeństwie polskim i wśród turystów zagranicznych.

 3. WOK jest ustanowiona w czterech stopniach:

  • popularnym,

  • brązowym,

  • srebrnym,

  • złotym.

 4. WOK zdobywa się przez poznanie obiektów krajoznawczych znajdujących się w granicach administracyjnych m. st. Warszawy.

II. Warunki zdobycia

 1. WOK w stopniu popularnym mogą zdobywać osoby, które ukończyły 6. rok życia, a pozostałe stopnie – osoby, które ukończyły 8 lat.

 2. WOK zdobywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki z wyjątkiem zdobycia stopnia popularnego i brązowego, które można zdobyć w ciągu jednego roku z zachowaniem przepisów pkt. 5. niniejszego regulaminu. Przez „zdobycie odznaki” rozumie się wypełnienie norm określonych w niniejszym regulaminie.

 3. WOK w stopniu popularnym przyznaje się za przebycie jednej z podanych niżej tras lub odbycie innej wycieczki tematycznej po terenie miasta. Podczas wędrówki należy poznać minimum 10 obiektów krajoznawczych, takich jak: zabytki, obiekty współczesne, miejsca walki i męczeństwa, parki, ogrody oraz pomniki. Przykładowe trasy do wyboru:

  • „Szlak Królewski”: Rynek Starego Miasta – Belweder,

  • Trasa W-Z: dworzec Wileński – Reduta Wolska,

  • Trasa N-S: plac Wilsona – plac Unii Lubelskiej,

  • Rynek Nowego Miasta – Park Młociński,

  • Dw. Wileński – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – Wiatraczna,

  • Szlakiem Fryderyka Chopina w Warszawie,

  • Szlak „Szarych Szeregów”.

 4. Do zdobycia WOK w stopniu brązowym, srebrnym i złotym wymagane jest poznanie podanej niżej liczby obiektów krajoznawczych wymienionych w załączniku do regulaminu.

Grupa obiektów

Stopień WOK

Brązowy

Srebrny

Złoty

Zabytkowe

10

15

20

Współczesne

10

15

20

Związane z walką i męczeństwem

5

10

15

Pomniki

5

10

15

Muzea

2

4

6

Lasy, parki, ogrody

2

4

6

Cmentarze

1

2

3

 1. Za obiekty zabytkowe uznaje się te, które zostały wpisane na listę zabytków przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 2. Obiekty raz zaliczone nie mogą być zaliczone przy zdobywaniu stopni wyższych.

 3. Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa może nadać WOK w stopniu złotym honorowo z pominięciem wymogów pkt. 6. niniejszego regulaminu osobie fizycznej lub prawnej zasłużonej dla krajoznawstwa w Warszawie.

III. Weryfikacja

 1. WOK w stopniu popularnym, brązowym i srebrnym weryfikują i przyznają zespoły weryfikacyjne odznak krajoznawczych przy Oddziałach PTTK z terenu miasta stołecznego Warszawy, a WOK wszystkich stopni – zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie (Al. Niepodległości 141).

 2. Podstawą do weryfikacji WOK jest kronika (dzienniczek) zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 3. Poznanie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w kronice (dzienniczku), potwierdzonym przez organizatora wycieczki. Przy zdobywaniu indywidualnym pożądane jest – w miarę możliwości – uzyskanie potwierdzenia w terenie (pieczątka, zdjęcie, podpis członka kadry programowej PTTK).

IV. Postanowienia końcowe

 1. Aktualizacja wykazu obiektów krajoznawczych (pkt. 8.) spoczywa na Mazowieckim Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.

 2. Interpretacja regulaminu WOK należy do Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.

 3. Autorem znaku graficznego WOK jest kol. Leszek Białkowski, a powyższy regulamin i wykaz obiektów opracowali kol. kol. Grażyna Orłowska-Rybicka, Mieszko Janiszek, Artur Ponikiewski, Mieczysław Żochowski i Szymon Bijak.

 4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Warszawie w kwietniu 2009 roku.

 5. Anuluje się poprzednie regulaminy WOK. Zdobyte na ich podstawie odznaki WOK zachowują ważność.

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZENIA


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Województwa Mazowieckiego
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Mariusza Zaruskiego
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
tel. (0-22) 687-16-24