Odznaka§ 1

Odznaka turystyczna Zdobywca „Korony Gór Powiatu Żarskiego”, zwana dalej odznaką jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach. Odznaka została ustanowiona przez Komisję Krajoznawczą Oddziału w ramach cyklu „Znam Powiat Żarski”.

§ 2

Odznaka jest odznaką krajoznawczą, obszarową obejmującą teren powiatu żarskiego, historyczną krainę Wschodnich Dolnych Łużyc i fizycznogeograficzne jednostki, takie jak: Wzniesienia Żarskie, Bory Dolnośląskie, Wzniesienia Gubińskie, Obniżenie Nowosolskie, Kotlinę Zasiecką i Wał Mużakowa.

§ 3

Celem odznaki jest zachęcenie do poznawania walorów powiatu, uprawiania turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu żarskiego.

§ 4

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach.

§ 5

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

§ 6

Odznakę zdobywa się w czasie pieszych, rowerowych i motorowych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

§ 7

Odznakę uzyskuje się poprzez wejście na wszystkie najwyższe wzniesienia w poszczególnych gminach wchodzących w skład powiatu żarskiego, według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.

§ 8

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem, instruktorem PTTK lub bez ich udziału.

§ 9

Podstawą do zaliczenia zdobycia najwyższych „szczytów” w danej gminie jest prowadzona w dowolnej formie kronika, w tym elektroniczna (można wykorzystywać do tego celu książeczki odznak PTTK, takie jak GOT, OTP itp.) zawierająca podstawowe dane, takie jak nazwisko i imię zdobywającego, jego zdjęcie na tle obiektu, datę i opis trasy.

Honorowane będą również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce, albo przebywali na jej trasie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia przez niego danego szczytu.

§ 10

Ubiegający się o Odznakę Zdobywca „Korony Gór Powiatu Żarskiego” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia kronikę do weryfikacji Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach, pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary.

W przypadku nadesłania kroniki pocztą tradycyjną należy dołączyć znaczek opłaty pocztowej w celu przesłania kroniki i legitymacji Zdobywcy „Korony Gór Powiatu Żarskiego” do nadawcy.

§ 11

Zweryfikowanie kronika zdobycia wszystkich najwyższych wzniesień w poszczególnych gminach na terenie powiatu żarskiego wymienionych w załączniku do regulaminu upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.

§ 12

Wszelkie informacje i materiały związane z Odznaką „Korona Gór Powiatu Żarskiego” można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Żarach.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach, której decyzje są ostateczne.

§ 14

Powyższy regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach uchwałą Nr 117/XXIII/2021, z dnia 23.04.2021 r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach

Załącznik
do Regulaminu Odznaki „Korona Gór Powiatu Żarskiego”
Spis kulminacji w poszczególnych gminach powiatu żarskiego


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Powiatu Żarskiego” w Żarach
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11
68-200 Żary
tel. (68) 479-14-04, fax 374-24-60
http://zary.pttk.pl
e-mail: poczta@zary.pttk.pl