Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne.

 1. Celem Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz” – zwanej dalej odznaką – jest upamiętnianie tragicznego wydarzenia jakim była w styczniu 1945 roku ewakuacja obozu KL Auschwitz i jego podobozów oraz upamiętnienie miejsc (mogiły, pomniki, tablice, krzyże, itp.) związanych z ofiarami tych marszy.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie i można ją zdobywać odwiedzając określone miejsca i obiekty na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w trakcie wędrówek pieszych, rowerowych, motorowych itd., indywidualnie lub zbiorowo.

 3. Stopień pierwszy i drugi odznaki są stopniami równorzędnymi w związku, z czym można zdobywać poszczególne stopnie jednocześnie lub w dowolnej kolejności.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Dopuszcza się uwzględnienie również zwiedzonych określonych miejsc i obiektów przed ustanowieniem odznaki.

 3. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych zgodnie z ich regulaminami.

 4. Wymagana do zwiedzenia liczba miejsc i obiektów na poszczególne stopnie odznaki:

 5. stopień I – wymagane jest odwiedzenie wszystkich miejsc (ujętych w załączniku 1 do regulaminu) na trasie: Oświęcim (obóz KL Auschwitz) – Pszczyna – Pawłowice – Jastrzębie-Zdrój – Mszana – Wodzisław Śląski (dworzec kolejowy PKP),

 6. stopień II – wymagane jest:

  1. odwiedzenie miejsc i obiektów (ujętych w załączniku 2 do regulaminu) na trasie poza Pszczyną przez Suszec, Żory, Świerklany, Marklowice; oraz

  2. odwiedzenie co najmniej 10. obiektów (miejsc) na innych trasach ewakuacji więźniów z obozu KL Auschwitz i jego filii (np. Oświęcim – Gliwice, Jaworzno – Gliwice, Gliwice – Rzędówka – Rybnik – Racibórz, obiekty (miejsca) na trasach nie wyznaczonych w załącznikach.

III. Weryfikacja.

 1. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Odznaki w składzie: Bogdan Tytko – wiceprzewodniczący oddziałowej Komisji Krajoznawczej, Konstancjusz Mojżysz – przewodniczący oddziałowej Komisji Pieszej, Jerzy Gawliczek – Instruktor Krajoznawstwa Regionu powołany przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin.

 2. Weryfikacja odznaki odbywa się na podstawie kroniki prowadzonej w specjalnej książeczce (do nabycia w Oddziale PTTK Radlin, u weryfikatora odznaki oraz w niektórych urzędach czy biurach informacji turystycznej miejscowości wg załącznika 3) lub wykonanej osobiście przez zdobywającego odznakę.

 3. Obowiązkowe jest zamieszczenie informacji o osobie zdobywającej odznakę (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, rok urodzenia, przynależność klubowa, nr tel. kontaktowego).

 4. Kroniki, o których mowa do stopnia I. nie muszą przedstawiać osoby uczestniczącej w „Marszu Pamięci” i przeszły całą jego trasę (nawet odcinkami w kilku latach. Osoby te przedstawiają tylko informacje, o których mowa powyżej (dane osobowe) oraz informację, w którym roku/latach uczestniczyły w „Marszu Pamięci”.

 1. Potwierdzeniem spełnienia określonych wymogów do zdobycia odznaki mogą być zdjęcia z osobą zdobywającą odznakę na tle zwiedzanego obiektu (miejsca), pieczątka z instytucji związanej ze zwiedzanym miejscem (obiektem) – np. muzeum, kościół, urząd miasta lub gminy, itp., potwierdzenie kadry PTTK uczestniczącej w danym zwiedzaniu.

 2. Jeżeli potwierdzeniem nie są zdjęcia z osobą zdobywającą odznakę na tle zwiedzane-go obiektu (miejsca) należy dołączyć: rysunki, mapki, szkice, opisy o zwiedzanych obiektach (miejscach).

 1. Referat weryfikacyjny ma prawo przyznać odznakę honorowo – w stopniu pierwszym lub drugim – osobom, instytucjom, organizacjom itp. do tego predysponowanym (wskazanym przez różne czynniki) w szczególności uczestnikom „Marszu śmierci”, osobom pomagającym ewakuowanym więźniom, osobom zasłużonym dla popularyzacji i upamiętnienia wiedzy o dramacie więźniów KL Auschwitz w trakcie ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku.

 2. W celu weryfikacji kronikę należy złożyć bezpośrednio w Oddziale PTTK Radlin, przesłać pocztą na adres oddziału: Oddział PTTK Radlin, ul. Wojciecha Korfantego 52, 44-310 Radlin. Dla szybszej weryfikacji można kronikę dostarczyć lub przesłać na adres weryfikatora: Jerzy Gawliczek, ul. Piastowska 18/4, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. kontaktowy 668 365 236.

 3. Osoby przesyłające kronikę drogą pocztową powinny dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym na list polecony z uwzględnieniem wagi dołączonej odznaki.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin z inicjatywy przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej „Piechur” Konstancjusza Mojżysza oraz aktywistę Oddziałowej Komisji Krajoznawczej i Instruktora Krajoznawstwa Regionu – Jerzego Gawliczka.

 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do jej Referatu Weryfikacyjnego.

 3. Odznaka wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

 4. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Referat Weryfikacyjny Odznaki: Bogdan Tytko, Konstancjusz Mojżysz, Jerzy Gawliczek.

Załącznik nr 1
Trasa Marszu Śmierci 1945 r. Obiekty i miejsca pamięci na trasie

Załącznik nr 2
Obiekty i miejsca pamięci na trasach Marszu Śmierci 1945 r.
(poza miejscami na trasie z załącznika 1)

Załącznik nr 3
Współrzędne (koordynaty)
do miejsc pamięci ewakuacji więźniów KL Auschwitz 1945 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Radlin przy KWK „Marcel”
ul. Wojciecha Korfantego 52
44-310 Radlin
tel. (0-32) 729-23-40
http://pttk.radlin.pl
e-mail: sokol@radlin.pl